Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

10 vanliga frågor och svar när du ska skriva äktenskapsförord

När man ska skriva äktenskapsförord dyker det vanligtvis upp en rad frågor. Här nedan följer tio av de vanligaste frågorna i samband med upprättandet av ett äktenskapsförord.

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord


1. Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan två makar, eller blivande makar, där makarna kommer överens om att viss egendom ska vara enskild egendom och inte giftorättsgods. Att egendomen är enskild innebär att den inte kommer att ingå i en bodelning om äktenskapet upphör på grund av dödsfall eller äktenskapsskillnad.

2. Varför ska man skriva ett äktenskapsförord?

En äktenskapsförord ingås för att makarna önskar att viss eller alla egendom inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning om makarna skiljer sig eller någon av dem avlider.

Exempel

Makarna Anna och Bernard är överens om att Anna i en bodelning inte ska ha rätt till Bernards sommarstuga om makarna skiljer sig eller Bernard avlider. Anna och Bernard skriver och registrerar därför ett äktenskapsförord för att denna överenskommelse ska vara gällande. Skulle Anna och Bernard senare skilja sig eller någon av makarna avlider kommer sommarstugan inte att ingå i bodelningen.

Du kan läsa mer om giftorättsgods och enskild egendom i följande artikel: Enskild egendom och giftorättsgods

3. Är det svårt att skriva ett äktenskapsförord?

Det mesta i livet är enkelt när man vet hur man ska göra. För en jurist som är specialiserad på familjerätt är det oftast en relativt enkel uppgift att skriva ett äktenskapsförord. Har du inte goda kunskaper i familjerätt bör du emellertid inte själv skriva ett äktenskapsförord. Istället är rådet att du tar kontakt med en advokat eller annan jurist som är specialiserad på denna typ av juridik. Ett alternativ till att anlita en jurist är att du använder dig av någon av de onlinetjänster där du själv eller tillsammans med en jurist kan skapa ett äktenskapsförord. Ett tredje alternativ är att använda sig av en professionellt utformad dokumentmall för äktenskapsförord vilket kan vara en intressant lösning vid skrivande av enklare äktenskapsförord samtidigt som du har juridiska förkunskaper.

Tänk på att ett felaktigt utformat äktenskapsförord kan få allvarliga konsekvenser och till exempel innebära att Bernard i exemplet ovan tvingas avstå sitt sommarhus till Anna när de gör en bodelning. Chansa därför inte genom att själv skriva ett äktenskapsförord om du inte är helt säker på att du tillräckliga kunskaper.

4. Kan man skriva äktenskapsförord efter det att man gift sig?

Ja, det går alldeles utmärkt att skriva äktenskapsförord efter det att man gift sig. Ett äktenskapsförord kan ingås såväl före som efter det att man gift sig. Ett äktenskapsförord som ingås före det att man gifter sig blir gällande från och med dagen för giftermålet – detta under förutsättning att det registreras inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall blir det gällande den dag som det registreras hos Skatteverket.

Ett äktenskapsförord som ingås under äktenskapet blir gällande den dag då det ges in till Skatteverket för registrering.

5. Måste ett äktenskapsförord registreras för att vara gällande?

Ja, ett äktenskapsförord måste registreras i Äktenskapsregistret, vilket administreras av Skatteverket, för att vara gällande.

6. Kan ett äktenskapsförord vara muntligt?

Nej, det är inte möjligt att ingå ett muntligt äktenskapsförord. Som framgår av ovan måste ett äktenskapsförord registreras för att vara gällande vilket i sig omöjliggör ett muntligt äktenskapsförord.

7. Kontrollerar Skatteverket att äktenskapsförordet är rätt utformat och giltigt?

Nej, Skatteverket gör inte någon kontroll av hur äktenskapsförordet är utformat. Skatteverket kan således registrera ett äktenskapsförord som är felaktigt utformat och som inte alls stämmer överens med vad makarna kommit överens om.

8. Kan jag upprätta och registrera ett äktenskapsförord som är skrivet på ett annat språk än svenska?

Ja, det är möjligt. Men det rekommenderas att man skriver sitt äktenskapsförord på svenska eller i vart fall översätter – med hjälp av en auktoriserad översättare – det utländska äktenskapsförordet. Det rekommenderas även att man låter en jurist specialiserad på denna typ av juridik granska det översatta äktenskapsförordet. Såväl rättsregler som terminologi skiljer sig åt mellan olika språk och det är stor risk för att äktenskapsförordet inte får den innebörd som man avsett.

9. Kan man ändra ett existerande äktenskapsförord?

Ja, det är fullt möjligt. Men en ändring av äktenskapsförord innebär inte att du kan ändra i ett existerande äktenskapsförord och endast underteckna detsamma. Även en ändring av ett äktenskapsförord kräver registrering precis som är fallet med det ursprungliga äktenskapsförord. Vanligtvis upprättar man ett helt nytt äktenskapsförord i vilket man anger att det tidigare äktenskapsförordet upphör att gälla alternativt anger att det tidigare äktenskapsförordet ska fortsätta att gälla parallellt med det nya äktenskapsförordet.

Väljer du att låta det tidigare äktenskapsförordet gälla måste du vara noggrann med att det inte finns motsägelser mellan det redan registrerade och det nya äktenskapsförordet.

10. Kan man annullera ett existerande äktenskapsförord?

Nej och ja. Det är inte möjligt att annullera ett gällande äktenskapsförord genom att meddela Äktenskapsregistret att man önskar annullera ett existerande äktenskapsförord. Däremot går det alldeles utmärkt att man upprättar ett nytt äktenskapsförord och därigenom annullerar det gällande äktenskapsförordet. .

Vill du ha hjälp med att skriva ert äktenskapsförord?

Ska ni skriva ett äktenskapsförord och vill vara säkra på att det blir korrekt utformat kan en av våra jurister upprätta ert äktenskapsförord. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp att skriva äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord

Frågor & Svar om äktenskapsförord