Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

12 vanliga frågor och svar rörande bodelning vid skilsmässa

Reglerna för de olika situationer när man gör en bodelning skiljer sig åt och det är därför viktigt att man har klart för sig vilken typ av bodelning det är som man läser om när man söker svar på olika frågor. T ex finns det bodelning mellan sambor när samboförhållandet upphör, bodelning under äktenskapet, bodelning med anledning av en makens död och bodelning med anledning av skilsmässa.

juridisk hjälp inför skilsmässa


Denna artikel tar enbart sikte på bodelning med anledning av skilsmässa. Söker du svar på frågor som avser frågor rörande bodelning i någon av de andra situationerna som nämnts är denna artikel tyvärr inte till någon hjälp. Men du kan söka här på vår webbplats efter andra artiklar som berör just den typ som du söker information om.

Här nedan följer några av de vanligaste frågorna – och svaren – avseende bodelning i samband med en skilsmässa.

1. Vad är en bodelning?

En bodelning är en överenskommelse mellan två makar om hur de ska dela upp sin egendom med anledning av en skilsmässa. Som utgångspunkt kan makarna själva komma överens om att fördela egendomen på sätt som de önskar. Men detta förutsätter att makarna är överens. Är makarna inte överens om hur de ska fördela egendom är det reglerna i Äktenskapsbalken som avgör hur egendomen ska fördelas. Utgångspunkten i bodelningsreglerna är att makarna ska erhålla hälften vardera av den egendom som utgör giftorättsgods.

2. Vilken egendom ingår i bodelningen?

I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods. Egendom som är enskild till följd av t ex äktenskapsförord eller villkor i gåva eller testamente ingår inte i bodelningen. Vem av makarna som äger egendomen har inte någon betydelse för bodelningen. Avgörande är om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom.

Varje make får dessutom i skälig omfattning ta undan kläder och andra föremål vilka maken har uteslutande till sitt personliga bruk. Även personlig presenter får undantas.

3. Måste man göra en bodelning?

Har makarna endast enskild egendom och ingen av makarna begär att ta över bostaden från den andra maken behöver makarna inte göra en bodelning. I övriga fall ska makarna göra en bodelning. Detta gäller även om makarna kommer överens om att var och en ska behålla sin egendom. Gör makarna en sådan överenskommelse ska de upprätta ett bodelningsavtal där de anger just detta.

4. Måste man skriva ett bodelningsavtal när man gör en bodelning?

Ja, makarna måste upprätta ett skriftligt bodelningsavtal vilket dessutom ska undertecknas av makarna. Det är således inte möjligt att göra en muntlig bodelning.

5. När ska man göra en bodelning?

En bodelning ska göras när äktenskapet har upplösts, d v s när domen om skilsmässa har vunnit laga kraft. Normalt vinner en dom om skilsmässa laga kraft tre veckor efter det att tingsrätten meddelat beslutet om skilsmässa mellan makarna. Emellertid är det möjligt för en make att begära bodelning så snart ansökan om skilsmässa tagits emot av tingsrätten. Om så sker ska makarna omgående göra en bodelning.

6. Vilken tidpunkt bestämmer vilken egendom som ska ingå i bodelningen?

Enligt äktenskapsbalken ska en bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten. Makarna ska således i bodelningen fördela det giftorättsgods som fanns den dag som de tillsammans eller någon av makarna enskilt ansökte om eller begärde äktenskapsskillnad vid tingsrätten. Egendom som införskaffas efter denna dag omfattas inte av bodelningen. Observera dock att om en make t ex köper en bil för pengar som utgör giftorättsgods ingår pengarna, eller i vart fall ett motsvarande värde, fortfarande i bodelningen.

7. Kan man göra en bodelning som avser endast viss egendom?

Ja, det är möjligt att göra en s k partiell bodelning. T ex kan man göra en partiell bodelning som avser endast ett fordon eller liknande om detta av någon anledning är brådskande och man inte har möjlighet att vänta till dess att man har tid att göra en fullständig bodelning. Om man gör en partiell bodelning är det ett gott råd att klart ange detta i bodelningshandlingen. På så sätt undviker man framtida tvister om makarna har gjort en fullständig och slutlig bodelning eller endast en partiell bodelning.

Notera dessutom att makarna förr eller senare måste göra en fullständig bodelning som omfattar det giftorättsgods som inte omfattades av den partiella bodelningen. Det är alltid ett gott råd att göra detta i så nära anslutning som möjligt till skilsmässan. Annars riskerar man att det senare uppstår diskussioner och även tvist om vilken egendom som ska ingå i bodelningen. Att avgöra detta lång tid efter skilsmässan kan ibland vara komplicerat.

8. Måste ett bodelningsavtal registreras för att vara gällande?

Nej, ett bodelningsavtal behöver inte registreras för att vara gällande. Ett bodelningsavtal är gällande så snart det upprättats i skrift och undertecknats av makarna. Om makarna så önskar kan de registrera bodelningsavtalet hos Skatteverket. Detta är dock frivilligt och inte nödvändigt för att bodelningsavtalet ska vara gällande.

9. Vad händer om makarna inte kommer överens om bodelningen?

Kommer makarna inte överens om hur de ska fördela egendomen kan någon av makarna eller makarna gemensamt begära att tingsrätten utser en bodelningsförrättare. Tingsrätten utser därefter en person (vanligtvis en advokat) som får i uppdrag att bestämma hur makarnas egendom ska fördelas.

Tänk på att makarna är skyldiga att betala bodelningsförrättarens arvode för det arbete hen utför. Denna kostnad kan snabbt skjuta i höjden om makarna är oense och bodelningsförrättaren tvingas lägga ner mycket tid på att ta del av skrifter och argumentation i olika frågor från makarna. Är bodelningsförrättaren en advokat utför hen vanligtvis sitt uppdrag mot en ersättning som motsvarar den s k timkostnadsnormen, vilken 2019 uppgår till 1 725 kronor inklusive mervärdesskatt.

10. Kan makarna själva skriva ett bodelningsavtal eller måste de anlita en jurist?

Det finns inte någon skyldighet för makarna att anlita en jurist för att göra en bodelning eller skriva ett bodelningsavtal. Makarna kan själva skriva ett bodelningsavtal om de så önskar.

Det är självfallet en mycket god idé att biträdas av en jurist när man ska skriva ett bodelningsavtal. Anledningen till att inte fler personer anlitar en jurist för denna typ av ärenden är oftast kostnaden – särskilt när det är fråga om enklare bodelningar där makarna dessutom är överens om hur egendomen ska fördelas.

Det finns även möjlighet att använda sig av dokumentmallar för bodelningsavtal eller någon av de olika webbaserade avtalstjänster som finns på Internet. Dessa kan inte jämföras med att anlita en jurist men så är kostnaden inte heller densamma. En professionell dokumentmall för bodelningsavtal kostar från ett par hundralappar jämfört med en jurist där kostnaden istället uppgår till ett antal tusenlappar.

Men anser du dig ha råd är rekommendationen självklar – anlita en jurist!

11. Vem har nytta av bodelningsavtalet?

Först och främst är det makarna som har nytta av bodelningsavtalet. Genom bodelningsavtalet har makarna reglerat vem som ska få vilken egendom efter skilsmässan.

Därutöver kräver oftast bankerna ett bodelningsavtal om någon av makarna ska överta lån i samband med bodelningen. Ingår en bostad i form av en bostadsrätt i bodelningen kommer bostadsrättsföreningen att begära att få se bodelningsavtalet och vid övertagande av en fastighet kommer Lantmäteriet att begära in bodelningsavtalet.

12. Var kan jag läsa mer om reglerna avseende bodelning?

Reglerna om bodelning finns i Äktenskapsbalken och dess 9-13 kap. Äktenskapsbalken är skriven på relativt enkel svenska och man kan genom att enbart läsa lagtexten snabbt få en hygglig bild av bodelningsreglerna. Därutöver kan du även söka efter fler artiklar om bodelning vid skilsmässa här på vår webbplats.

Behöver du hjälp av en jurist?

Behöver du hjälp av en jurist är du välkommen att kontakta oss så ska vi se vad vi kan göra för dig. Beskriv vad du behöver hjälp med i kontaktfältet här nedanför så återkommer vi till dig så snart vi har tagit del av ditt meddelande.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik

Frågor & svar om bodelning mellan makar