5 enkla råd vid köp av bil från en privatperson

Köp av bil är något som alltför ofta leder till tvister mellan köparen och säljaren. Ofta beror tvisten på att säljaren och köparen inte har varit tillräckligt tydliga vid överlåtelsen varför man har olika uppfattning om vad som överenskommits. En annan vanlig anledning är man helt enkelt inte har klart för sig vilka regler som gäller vid överlåtelse av en personbil.

Vid köp av en bil mellan två privatpersoner är det inte konsumentlagen men köplagen som reglerar köpet. Köplagen är dispositiv vilket innebär att den inte är tvingande. Det är därför möjligt för köparen och säljaren att avtala bort reglerna i köplagen. Detta kräver dock att de är överens. Kan de inte komma överens om vilka regler som ska gälla är det köplagens regler som gäller. Väljer man att inte upprätta ett särskilt avtal måste man därför ha full kunskap om reglerna i köplagen.

Vill du undvika diskussioner och tvister med anledning av ditt bilköp följer här ett antal punkter som du bör följa:

  1. Undersök ägaren.
  2. Kontrollera att bilen är betald.
  3. Undersök och kontrollera bilens skick.
  4. Upprätta ett komplett köpeavtal – inte endast ett kvitto.
  5. Var kritisk – låter det för bra för att vara sant är det oftast så.

1. Undersök ägaren

Vid köp av bil från en privatperson är du som köpare skyldig att undersöka att ägaren verkligen äger bilen. Kontroll av vem som är ägare till en bil gör du enklast på Transportstyrelsens webbplats där du kan få ägarinformation per telefon, via sms, per fax etc.

2. Kontrollera att bilen är betald

Som köpare är du skyldig att kontrollera att bilen är betald och inte omfattas av ett s k äganderättsförbehåll.

Ett äganderättsförbehåll avseende ett fordon är en bestämmelse, i t ex ett kreditavtal, som innebär att den person som köpt en bil på avbetalning inte får sälja bilen vidare om inte kreditgivaren ger sitt godkännande. Köper du en bil som omfattas av ett äganderättsförbehåll riskerar du att kreditgivaren kräver dig på betalning för den kredit som säljaren har gentemot kreditgivaren.

Kontroll av äganderättsförbehåll kan vara lite knepigt. För att verkligen vara säker på att du inte drabbas av krav bör du kontakta samtliga tidigare privata ägare till bilen. Du behöver dock inte kontrollera längre än till den senaste bilhandlaren som varit ägare till bilen.

Bilhandlares eventuella äganderättsförbehåll till den bil du ska köpa kan du kontrollera via vägtrafikregistret.

3. Undersök och kontrollera bilen

Undersök och kontrollera bilen grundligt. T ex bör du kontrollera servicebok och besiktningsprotokoll. Har du möjlighet kan det även vara en god idé att göra en fristående undersökning, t ex genom en besiktning av bilen. Som utgångspunkt får du svårt att göra gällande fel som du borde ha upptäckt i samband med köpet om säljaren inte lämnat några garantier avseende bilens skick.

Bilen säljs i “befintligt skick”
Att bilen säljs i “befintligt skick” fritar inte säljaren helt och hållet från ansvar. Att en bil säljs i “befintligt skick” innebär emellertid att din undersökningsplikt som köpare utökas. Du måste därför undersöka bilen ännu noggrannare om den inte sålts i “befintligt skick”. Enkelt förklarat innebär ”befintligt skick” en varningsflagga som medför att du måste undersöka bilen extra noggrant.

Om du har köpt en bil i “befintligt skick” och fel uppstår är säljaren likväl ansvarig om någon av följande situationer föreligger:

  • om säljaren har lämnat felaktig information om bilen till dig och den felaktiga informationen haft betydelse för ditt beslut att köpa bilen,
  • om säljaren inte lämnat viktig information om bilen och detta har haft betydelse för ditt beslut att köpa bilen, eller
  • om bilen är i väsentligt sämre skick än vad du kunde förvänta dig med tanke på bilens pris.

4. Upprätta ett komplett avtal – inte endast ett kvitto

A och O vid köp av en bil är att upprätta ett fullständigt köpeavtal som i detalj reglerar bilköpet. Ett korrekt utformat och skriftligt avtal minimerar riskerna för framtida oenighet och tvister.

Har du som köpare möjlighet att förmå säljaren att i köpeavtalet lämna garantier i olika avseenden är detta att rekommendera. En garanti innebär att säljaren ansvarar för en viss funktion, t ex att motorn ska fungera en viss tid, varvid din undersökningsplikt minskas i motsvarande mån.

5. Var kritisk – Låter det för bra för att vara sant är det oftast så

Avslutningsvis är det alltid ett gott råd att vara kritisk. Låter någonting för bra för att vara sant är det som bekant oftast som så. Detta är inte minst tillämpligt vid köp av en bil. Det är trots allt ytterst sällan som en person som vill sälja en bil billigt gör detta för att vara vänlig. Vill någon sälja en bil till ett pris som låter alltför bra för att vara sant finns det allt som oftast en anledning till detta.

Varukorg

Juridex.se