Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

6 skäl till att ditt äktenskapsförord är ogiltigt

En stor andel av de äktenskapsförord som skickas till oss för granskning är felaktiga. I de flesta fall är det makarna som själva har skrivit sitt äktenskapsförord. Detta i tron att äktenskapsförord är ett “enkelt” juridiskt dokument vilket vem som helst kan upprätta.

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord


Det är inte heller ovanligt att makarna använt sig av en gratis mall för äktenskapsförord, vilken man funnit i något obskyrt hörn av internet. Därefter har man använt sig av denna mall för att på egen hand “snickra ihop” sitt äktenskapsförord. Detta leder alltför ofta till att äktenskapsförordet vid en juridisk granskning visar sig vara ogiltigt i sin helhet, eller att vissa bestämmelser i äktenskapsförordet är ogiltiga.

Ett äktenskapsförord är ett förträffligt juridiskt dokument, men det är samtidigt ett dokument med klara begränsningar. Äktenskapsbalken 7 kap 3 § första stycket lyder som följer:

3 § Genom ett äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Genom ett nytt äktenskapsförord kan makar bestämma att egendomen ska vara giftorättsgods.

I princip kan två makar, eller blivande makar, i ett äktenskapsförord endast komma överens om vilken egendom som ska vara giftorättsgods respektive enskild egendom samt vilket lands lag som ska tillämpas på äktenskapsförordet och makarnas förmögenhetsförhållanden. Det är inte möjligt för makarna att skriva in några andra överenskommelser i äktenskapsförordet. Inte heller är det möjligt för makarna att, till exempel, villkora eller tidsbegränsa äktenskapsförordet.

Några exempel på vad du inte kan reglera i ett äktenskapsförord

I vårt löpande arbete med att granska äktenskapsförord stöter vi på de mest varierande, och ofta även mycket fantasifulla, bestämmelser. Många av dessa bestämmelser hör överhuvudtaget inte hemma i ett äktenskapsförord. De kan möjligtvis fungera i andra typer av juridiska dokument, men när de skrivs in i ett äktenskapsförord är de inte giltiga.

Här följer några av de vanligaste felaktigheterna som vi upptäcker när vi granskar äktenskapsförord:

  1. ändring av vem som är ägare till egendom,
  2. reglering av vem som ska ärva makarnas egendom,
  3. felaktig hantering av bankkonton,
  4. olika regler för skilsmässa och dödsfall,
  5. sanktionsregler, samt
  6. tidsrelaterade regler

Uppräkningen är inte uttömmande och det finns ett antal andra exempel på felaktiga bestämmelser. Emellertid är det inte möjligt att behandla samtliga typer av felaktiga bestämmelser i denna artikel. Istället kommer vi att koncentrera oss på punkterna ovan och gå igenom dessa var för sig här nedan.

1. Ändring av vem som är ägare till egendom

Det är inte möjligt att i ett äktenskapsförord bestämma vem som ska äga viss egendom. Ofta stöter vi på lydelser som till exempel “Vi kommer härmed överens om att Anna ska vara ägare till vår bostadsrätt” eller “Vi bestämmer genom detta äktenskapsförord att alla möbler ska ägas av Bengt”.

Denna typ av bestämmelser har inte någon rättslig verkan i ett äktenskapsförord. Egendomen i ett äktenskap ägs av den av makarna som har köpt egendomen. Har makarna köpt egendomen tillsammans är de samägare till egendomen.

Det är inte möjligt för makarna att “föra över” äganderätten till varandra i ett äktenskapsförord. Vill makarna ändra vem som är ägare till viss egendom måste de överlåta egendomen mellan varandra. Detta kan göras genom köp, byte eller gåva. Ett annat alternativ är att makarna genomför en bodelning under äktenskapet. Genom en bodelning under äktenskapet kan två makar komma överens om vem av makarna som ska äga vilken egendom. Detta kan dessutom kombineras med ett äktenskapsförord. Det är inte ovanligt att två makar först gör en bodelning under äktenskapet för att därefter ingå ett äktenskapsförord.

Möbler som en make i ett äktenskapsförord äger
Det är inte möjligt för makarna att ändra äganderätten till egendom i ett äktenskapsförord. Vill makarna ändra vem som äger viss egendom kan de t ex ge varandra egendom i gåva men även genomföra en bodelning under äktenskapet.

2. Reglering av vem som ska ärva makarnas egendom

En vanlig felaktighet är att makarna i ett äktenskapsförord skriver in vad som ska ske med egendomen när någon av dem avlider. Äktenskapsförordet blir därmed en blandning av ett äktenskapsförord och ett testamente. Sådana bestämmelser är inte giltiga. Det har inte någon betydelse om bestämmelsen avser giftorättsgods eller enskild egendom. Det är endast genom testamente som det är möjligt att styra över vad som ska ske med kvarlåtenskapen när någon avlider. Vill makarna komma överens om vad som ska ske när någon av dem avlider måste de därför skriva ett testamente.

Ett gott råd när man skriver ett äktenskapsförord är att man även skriver ett testamente, om detta inte redan har gjorts. Ett äktenskapsförord och ett testamente kompletterar varandra och tillsammans gör dessa två juridiska dokument det möjligt för makarna att styra över vad som sker med deras egendom i de flesta situationer. Genom äktenskapsförordet bestämmer de vilken egendom som ska ingå i en bodelning om de skiljer sig eller någon av dem avlider. Genom testamentet bestämmer de vem som ska ärva deras kvarlåtenskap om någon av dem avlider.

3. Felaktig hantering av bankkonton

Det är fullt möjligt att göra bankkonton till enskild egendom i ett äktenskapsförord. Men det måste göras på rätt sätt. Den absoluta majoriteten av de äktenskapsförord som vi granskar, och som innehåller bestämmelser om att ett eller flera bankkonton ska vara enskild egendom, är felaktigt utformade.

En vanlig formulering är att makarna anger att ett eller flera löne- eller löpande sparkonton “ska vara enskild egendom”. Detta är en bestämmelse som i de flesta fall är felaktigt utformad och därför är ogiltig. Att bestämmelsen är ogiltig innebär att de medel som finns på bankkontona inte blir enskild egendom utan i stället förblir giftorättsgods. De kommer därför att ingå vid en eventuell framtida bodelning mellan makarna.

Bankkonto som är enskild egendom enligt äktenskapsförord
Bankkonton kan göras till enskild egendom i ett äktenskapsförord. Det måste dock göras på rätt sätt. Många äktenskapsförord innehåller bestämmelser om bankkonton vilka är felaktigt utformade och därför ogiltiga.

4. Olika regler för skilsmässa och dödsfall

Det förekommer ofta att makar i ett äktenskapsförord skriver in bestämmelser som innebär att olika regler gäller för det fall att makarna skiljer sig eller någon av dem avlider. En vanlig variant är att äktenskapsförordet ska gälla vid en skilsmässa men inte vid dödsfall. Sådana bestämmelser är emellertid inte giltiga.

Det är inte möjligt att i ett äktenskapsförord bestämma att egendom ska vara enskild egendom under vissa förutsättningar och att samma egendom ska vara giftorättsgods under andra förutsättningar. Egendomen behåller sin egenskap av giftorättsgods eller enskild egendom, och detta gäller oavsett om makarna fortsätter att vara gifta, om de skiljer sig eller någon av dem avlider.

5. Sanktionsregler

Det förekommer även att makar lägger in olika former av “sanktionbestämmelser”. Som exempel på sådana bestämmelser kan nämnas att om en make är otrogen ska hens egendom inte längre vara enskild egendom. Ett annat exempel är att om maken ansöker om skilsmässa inom en viss tid ska detta påverka om egendomen ska anses vara giftorättsgods eller enskild egendom.

Inte heller är denna typ av bestämmelser giltiga. Egendomen i ett äktenskap behåller sin karaktär av giftorättsgods eller enskild egendom oavsett vad som sker mellan makarna, eller vad som sker i övrigt. Det är inte möjligt för makarna att i ett äktenskapsförord sanktionera varandra, detta gäller oavsett vad för typ av “fuffens” som den andra maken hittar på.

6. Tidsrelaterade regler

Det sista exemplet är “tidsrelaterade” regler. Som exempel kan nämnas att makarna kommer överens om att äktenskapsförordet endast ska gälla en viss tid. Ett annat exempel är att makarna anger att bestämmelserna ska ändras över tiden, som till exempel att för varje år som makarna har varit gifta ska en makes egendom med en viss andel omvandlas från enskild egendom till giftorättsgods.

Denna typ av bestämmelser är inte giltiga. När makar i ett äktenskapsförord kommer överens om att egendom ska vara giftorättsgods eller enskild egendom gäller denna överenskommelse till dess att makarna har skrivit och registrerat ett nytt äktenskapsförord, alternativt att någon av dem har avlidit.

Äktenskapsforord som är tidsbegränsat
Det är inte möjligt att tidsbegränsa ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord gäller från den dag som det registrerats till dess att makarna registrerar ett nytt äktenskapsförord eller någon av makarna avlider.

Äktenskapsförord är ett komplicerat avtal

Som förhoppningsvis har framgått av ovan är äktenskapsförord ett komplicerat avtal. Felaktigheter i ett äktenskapsförord kan medföra att äktenskapsförordet i sin helhet blir ogiltigt eller att vissa bestämmelser i äktenskapsförordet blir ogiltiga. Att ett äktenskapsförord inte får den verkan som makarna avsett när de skrev äktenskapsförordet kan få mycket långtgående konsekvenser.

Det finns situationer där det är möjligt att använda sig av en professionell dokumentmall för att skriva ett äktenskapsförord. Det gäller framförallt om makarna ska komma överens om att all egendom ska göras till enskild egendom. Emellertid är det även i dessa situationer av stort värde för makarna att diskutera äktenskapsförordet med en erfaren jurist som kan analysera situationen i sin helhet. Ofta behöver man även ta hänsyn till om makarna har ingått ett testamente och vilken betydelse det — i förening med äktenskapsförordet — har för makarnas önskemål om vad som ska ske vid såväl skilsmässa som vid dödsfall.

Vill du ha hjälp med att skriva ert äktenskapsförord?

Ska ni skriva ett äktenskapsförord och vill vara säkra på att det blir korrekt utformat kan en av våra jurister upprätta ert äktenskapsförord. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp att skriva äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord

Frågor & Svar om äktenskapsförord