Äktenskapsförord på engelska

Idag är det allt vanligare att vi gifter oss ”över gränserna”. Vi studerar och arbetar utomlands och vi blir även kära i någon som bor i ett annat land. Världen blir allt mer internationell, vilket är positivt, men ibland kan det vara problematiskt, t ex med avseende på språket. Hur gärna vi än vill är det bara att inse att det svenska språket aldrig kommer att bli något av de olika världsspråken. Dessutom talar de flesta svenskar engelska mer eller mindre flytande varför det är fullt möjligt att vara bosatt i Sverige utan att kunna ett enda ord på svenska.

Skriv ditt äktenskapsförord med hjälp av en jurist

Endast 595 kr

Något som kan bli problematiskt när man bor i ett land där man inte kan språket är ingående av olika avtal. Detta gäller även för den som bor i Sverige och som ska ingå ett äktenskaspförord men inte behärskar det svenska språket. Detta medför att personen inte kan ta till sig innehållet i äktenskapsförordet, hen förstår helt enkelt inte vad äktenskapsförordet innebär och vad det får för följder. När ett avtal ska ingås mellan två parter är det en förutsättning att båda parterna verkligen förstår innehållet i avtalet och vilka rättsföljder som avtalet medför.

En förutsättning för att kunna förstå ett avtal är att det är skrivet på ett språk som man behärskar mycket väl. Detta gäller även när avtalet är ett äktenskapsförord. För många par där en av makarna, eller blivande makarna, inte behärskar svenska särskilt väl kan det vara tveksamt att ingå ett äktenskapsförord som är skrivet på svenska. Risken är uppenbar att en av makarna inte fullt ut förstår vad äktenskapsförordet innebär. Detta gäller framför allt begreppet ”enskild egendom” som har en mycket specifik och juridisk betydelse när det används i ett äktenskapsförord.

Allmänt om äktenskapsförord

När ett äktenskap upphör ska som huvudregel en bodelning ske mellan makarna. Ett äktenskap kan upphöra av två anledningar; 1) att makarna skiljer sig eller 2) att någon av dem avlider. Vid en bodelning är utgångspunkten att den egendom som är giftorättsgods ska delas lika mellan makarna. Ett äktenskapsförord är i grund och botten ett privat avtal mellan två makar. I avtalet kommer makarna överens om vilken egendom som ska ingå vid en eventuell och framtida bodelning.

En bodelning kan bli aktuell om makarna skiljer sig eller någon av dem avlider. Vid en bodelning är huvudregeln att all egendom som någon av makarna äger är giftorättsgods. Vid en bodelning ska makarna dela denna egendom så att de erhåller hälften vardera.

Äktenskapsförord på engelska

Enligt äktenskapsbalken (7 kap 3§) kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. För att äktenskapsförordet ska vara gällande krävs följande:

 1. Äktenskapsförordet ska vara upprättat i skrift,
 2. Äktenskapsförordet ska vara daterat och undertecknat av makarna eller de blivande makarna, samt
 3. äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket.

Därutöver innehåller äktenskapsbalken inte några krav vad avser hur ett äktenskapsförord ska vara utformat. Det finns t ex inte några bestämmelser som anger att äktenskapsförordet måste vara upprättat på det svenska språket. Äktenskapsbalkens regler om äktenskapsförord ställer således inte några hinder mot att ett äktenskapsförord är skrivet på engelska.

Skulle det bli en tvist om innehållet i äktenskapsförordet är det emellertid makarna som bär risken för att domstolen inte förstår innehållet i äktenskapsförordet. Det enda utländska språk som man i princip bör kunna förutsätta att samtliga domstolar behärskar är engelska.

Problemet med att upprätta ett äktenskapsförord på annat språk än svenska är framförallt översättningen och användandet av juridiska begrepp som t ex enskild egendom och giftorättsgods. Detta är termer som har en exakt betydelse i svensk lagstiftning. Ett äktenskapsförord är ett specifikt juridiskt dokument vilket är anpassat till svensk lagstiftning och svensk juridisk terminologi. Vid en översättning är risken överhängande att begreppen får en delvis annan betydelse.

Översättning av ett äktenskapsförord

En lösning som ibland används är att makarna skriver ett äktenskapsförord på svenska. Därefter översätts det svenska äktenskapsförordet till ett annat språk varefter den utländska versionen bifogas som en bilaga till det svenska äktenskapsförordet.

Använder man sig av denna lösning bör man skriva in i äktenskapsförordet att vid en eventuell tvist är det den svenska versionen som har företräde. Skulle det uppstå en tvist angående äktenskapsförordet och detta behöver tolkas i något avseende är det svenska versionen av äktenskapsförordet som ska användas.

Vid en översättning av ett svenskt äktenskapsförord är det viktigt att man använder sig av en professionell och auktoriserad översättare som dessutom är specialiserad på juridiska översättningar. Som framgått av ovan är den juridiska terminologin komplicerad och olika begrepp har mycket specifika betydelser.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det fullt möjligt för två makar, eller blivande makar, att skriva ett äktenskapsförord på engelska. En annan möjlighet är att skriva äktenskapsförordet på svenska för att därefter översätta äktenskapsförordet till engelska – eller annat språk – och bifoga det som en bilaga till det svenska äktenskapsförordet. Vid översättning av äktenskapsförordet bör man använda sig av professionella översättare som är specialiserade på översättning av juridiska dokument.

Varukorg

Sök efter det juridiska dokument som du behöver

Mallar för äktenskapsförord

Andra artiklar om äktenskapsförord

 • Checklista för äktenskapsförord

  Checklista för äktenskapsförord

  De flesta advokater och andra jurister använder sig av mallar och olika typer av checklistor när de ska upprätta juridiska dokument. Detta gäller oavsett om de ska upprätta till exempel ett testamente, ett samboavtal eller ett äktenskapsförord. En mall såväl underlättar som påskyndar arbetet. En checklista säkerställer att man inte …Läs mer »
 • Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Driver du företag och gifter dig blir företaget giftorättsgods och ingår i en bodelning. I denna artikel får du veta hur du gör företaget till enskild egendom genom äktenskapsförordLäs mer »
 • Mallar för äktenskapsförord

  Mallar för äktenskapsförord

  När man ska skriva ett äktenskapsförord kan det ofta vara en god idé att använda sig av en dokumentmall. En väl utformad mall såväl förenklar som påskyndar arbetet med att skriva ett äktenskapsförord. Dokumentmallar är dessutom något som används av de flesta advokater och andra jurister som i sitt dagliga …Läs mer »
 • Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  VI förklarar vad som gäller när en av makarna i ett äktenskaps avlider och makarna har skrivit ett äktenskapsförord. Genom ett par enkla exempel får du snabbt en god överblick över de praktiska följderna av ett äktenskapsförord i samband med att en av makarna avlider.Läs mer »
 • Otrohet och villkor i äktenskapsförord

  Otrohet och villkor i äktenskapsförord

  Hej, min make har varit otrogen (igen!) och nu har jag fått nog och vill skilja mig. När vi gifte oss skrev vi dessutom ett äktenskapsförord som säger att om någon av oss är otrogen ska vårt hus som vi äger tillsammans vara den andra personens (den av oss som …Läs mer »