Äktenskapsförord – Allt du behöver veta. Och lite till.

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar eller två personer som avser att gifta sig. Äktenskapsförordet, vilket dessutom ofta benämns för “Kärlekens avtal”, är en särskild form av avtal vilket reglerar vilken egendom som ska ingå i en eventuell framtida bodelning.

jurister som skriver äktenskapsförord

En bodelning blir aktuell om makarna skiljer sig eller någon av dem avlider. Det finns även en möjlighet att göra bodelning under äktenskapet men den formen av bodelning kommer inte att behandlas i denna artikel.

Denna artikel är fokuserad på reglerna kring äktenskapsförord. Du kommer att lära dig varför och i vilka situationer som du bör överväga att ingå ett äktenskapsförord. Det kommer även att finnas ett par praktiska exempel som visar vilken inverkan ett äktenskapsförord kan ha på fördelningen av egendom i en bodelning efter skilsmässa.


Kort om giftorätt och giftorättsgods

När du gifter dig får du rätt till hälften av värdet på dina och din makes tillgångar. Denna rätt benämns för giftorätt och aktualiseras först i samband med den bodelning som sker om ni skiljer er eller någon av er avlider. Din make har samma rätt.

par som har skrivit ett äktenskapsförord hos en jurist

Egendomen i ett äktenskap delas upp i giftorättsgods och enskild egendom. Den egendom som är giftorättsgods ingår i bodelningen medan den egendom som är enskild egendom inte ingår. Utgångspunkten är att all egendom är giftorättsgods och därför ingår i bodelningen. Vill du inte att egendom ska vara giftorättsgods måste egendomen göras till enskild egendom


Varför skriver man ett äktenskapsförord?

Anledningen till att man skriver ett äktenskapsförord är att makarna eller de blivande makarna inte vill att egendom ska vara giftorättsgods vilken delas med hälften vid en bodelning. Att ingå ett äktenskapsförord är den enda möjlighet för makarna att göra egendom till enskild egendom och därmed undanta egendomen från bodelningsreglerna.

Egendom kan även bli enskild genom gåva med föreskrift om att egendomen ska vara enskild. Detta är emellertid inte möjligt att göra mellan makarna. Det är endast utomstående som kan ge egendom till någon av makarna med villkor om att egendomen ska vara den makens enskilda egendom. Denna form av gåvor är vanliga framförallt när föräldrar ger bort egendom till sina barn.

Visar ensam person med bekymmer efter att äktenskap upphört
Skulle kärleken inte vara för evigt är ett äktenskapsförord ett mycket bra verktyg för att undvika onödiga diskussioner i samband med bodelningen. Skulle kärleken vara för evigt kan äktenskapsförordet underlätta för de efterlevande.

Exempel på vilken inverkan ett äktenskapsförord kan ha på en bodelning

Här nedan följer tre exempel på vilken skillnad ett äktenskapsförord kan göra i en bodelning med anledning av en skilsmässa. Personerna i de olika exemplen skiljer sig åt men de faktiska omständigheterna är desamma – den ena maken har giftorättsgods uppgående till ett belopp om 100 000 kronor och den andra maken har giftorättsgods uppgående till ett belopp om 500 000 kronor.

tomt rum efter en skilsmässa utan äktenskapsförord


Exempel 1 – Makarna har inte skrivit något äktenskapsförord

Anders och Beatrice är gifta men har bestämt sig för att skilja sig. Makarna har inte skrivit något äktenskapsförord varför all deras respektive egendom ingår i bodelningen. Anders har egendom till ett värde om 100 000 kronor i giftorättsgods medan Beatrice har egendom till ett värde om 500 000 kronor i giftorättsgods. Det sammanlagda värdet av makarnas giftorättsgods upp går till ett belopp om 600 000 kronor. Detta belopp ska delas med hälften vardera varför de erhåller vardera 300 000 kronor vid bodelningen.

Inget äktenskapsförord

Exempel 2 – Makarna har skrivit ett äktenskapsförord om att viss egendom ska vara enskild

Christel och Doris är gifta men har bestämt sig för att skilja sig. De har tidigare skrivit ett äktenskapsförord som anger att en sommarstuga som Christel äger ska vara hennes enskild egendom. Vid bodelningen värderas sommarstugan till 200 000 kronor. Christel har giftorättsgods till ett värde om 100 000 kronor och Doris har giftorättsgods till ett värde om 500 000 kronor.

Äktenskapsförord - Viss egendom enskild

Det sammanlagda värdet av makarnas giftorättsgods upp går till ett belopp om 600 000 kronor. Detta belopp ska delas med hälften vardera varför de erhåller vardera 300 000 kronor vid bodelningen. Därutöver har Christel sin sommarstuga varför Christel efter bodelningen har egendom till ett värde om 500 000 kronor och Doris endast 300 000 kronor.

Exempel 3 – Makarna har skrivit ett äktenskapsförord om att all egendom ska vara enskild

Erik och Fredrik är gifta men har kommit överens om att skilja sig. Erik har giftorättsgods till ett värde om 100 000 kronor medan Fredrik har giftorättsgods till ett värde om 500 000 kronor. De har tidigare ingått ett äktenskapsförord enligt vilket all deras respektive egendom ska vara enskild.

Äktenskapsförord - All egendom enskild

Det sammanlagda värdet av makarnas giftorättsgods upp går till ett belopp om 0 kronor. D v s, i praktiken finns det inte något giftorättsgods att fördela varför de inte heller är skyldiga att göra en bodelning.

Som framgår av exemplen ovan kan ett äktenskapsförord få mycket stor betydelse för hur makarnas egendom ska fördelas efter en skilsmässa. Ett äktenskapsförord är därför ett utmärkt verktyg för att skydda egendom i ett äktenskap. T ex är det möjligt att på detta sätt skydda en make som har betydligt mer tillgångar än den andra maken, arvegods, egendom som har betydelse ur ett personligt perspektiv, tillgångar som har samband med näringsverksamhet som t ex aktier m m.

jurister som upprättar äktenskapsförord

Observera att under äktenskapet äger var och en av makarna den egendom som förvärvas. Det är först vid en bodelning som frågan om egendom utgör enskild egendom eller giftorättsgods aktualiseras. Detta är inte heller något som förändras för att makarna ingår ett äktenskapsförord.

Formkrav för äktenskapsförord

Enligt svensk rätt är de flesta former av muntliga avtal gällande. Det finns dock ett par undantag och ett av dessa undantag avser äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord måste vara upprättat i skrift, daterat och undertecknat av parterna samt vara registrerat för att vara gällande. Ett muntligt äktenskapsförord är således inte giltigt.

Registrering av äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är inte giltigt förrän det har registrerats. Har det ingåtts mellan blivande makar gäller det från äktenskapets ingående om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. Har det ingåtts under äktenskapet gäller det först från och med den dag då det ges in till Skatteverket. Ett äktenskapsförord som inte har registrerats har inte någon som rättslig verkan.

Registrering görs hos Skatteverket vilken är den myndighet som sedan den 1 oktober 2011 hanterar Äktenskapsregistret, ett statligt register där bl a bodelningar, skilsmässor och äktenskapsförord registreras. I samband med ansökan ska dessutom en statlig ansökningsavgift om 275 kronor betalas.

Observera att Skatteverket inte gör någon kontroll eller prövning av innehållet i äktenskapsförordet. Skatteverket gör en endast en formell prövning av kraven för registrering och inte om vad som överenskommits mellan makarna i äktenskapsförordet. En registrering av ett äktenskapsförord är således inte någon garanti för att det är korrekt utformat ur juridisk synvinkel.

Brev med äktenskapsförord som ska skickas till Äktenskapsregistret
Ett äktenskapsförord måste registreras för att vara gällande. Skulle makarna glömma bort att registrera äktenskapsförordet är det ogiltigt och har inte någon verkan mellan makarna.

Annullering eller ändring av äktenskapsförord

Det är fullt möjligt att annullera eller ändra ett äktenskapsförord. Emellertid gäller samma krav vid annullering och ändring som vid upprättande av ett nytt äktenskapsförord. D v s, det måste vara upprättat i skrift, vara daterat och undertecknat av parterna och registreras för att vara gällande.

Vanligtvis skriver man ett nytt äktenskapsförord i vilket man anger att det gamla äktenskapsförordet inte längre ska vara gällande. Det är även möjligt att låta det nya äktenskapsförordet gälla parallellt med det tidigare. Väljer man det alternativet är det viktigt att det inte finns några motsägelser mellan de två versionerna. Finns det motsägelser ökar risken för oenighet och tvist den dag som bodelning blir aktuell.

En annullering eller ändring kräver att makarna är överens. Det är inte möjligt att annullera eller ändra ett äktenskapsförord mot någon av makarnas vilja.

Testa dina kunskaper avseende äktenskapsförord

I texten ovan har vi gått igenom de grundläggande punkterna avseende äktenskapsförord. Här nedanför följer en sammanställning i punktform över ett stort antal fakta avseende äktenskapsförord. En del av punkterna har redan behandlats ovan men det finns även ett antal andra punkter som borde vara av intresse för dig om du vill lära dig mer om äktenskapsförord.

Kan du alla punkterna här nedan har du mycket bra kunskaper kring regelverket avseende äktenskapsförord.

ALLMÄNT OM ÄKTENSKAPSFÖRORD

 • Reglerna om äktenskapsförord finns i 7 kap äktenskapsbalken.
 • Ett äktenskapsförord kan ingås såväl före som under äktenskapet.
 • Ett äktenskapsförord är ett personligt avtal och det kan därför inte undertecknas av ett ombud med stöd av t ex fullmakt.
 • När ett äktenskap har upplösts genom en skilsmässa vilken vunnit laga kraft och en bodelning har skett har äktenskapsförordet inte längre någon rättslig verkan. Skulle makarna gifta om sig gäller inte det tidigare äktenskapsförordet. De måste därför upprätta ett nytt om de inte vill att giftorättsreglerna ska vara tillämpliga på deras äktenskap.
 • Det finns inte något uttryckligt krav på att äktenskapsförord ska vara upprättat på svenska. Istället är det vid en tvist den enskilda domstolens språkkunskaper som är avgörande. Kan inte domstolen förstå äktenskapsförordets innebörd är det parterna som står risken för att domstolen inte kan avgöra tvisten. Regelmässigt bör man kunna utgå från att domstolarna kan engelska och att ett äktenskapsförord upprättat på engelska är accepterat. Det är betydligt mer osäkert om det är möjligt att använda sig av andra språk vid tecknandet av ett äktenskapsförord.
 • Omyndiga personer kan ingå ett äktenskapsförord men för att det ska vara gällande måste förmyndaren ge sitt skriftliga samtycke.

FORMKRAV OCH REGISTRERINGSKRAV

 • Ett äktenskapsförord måste vara skriftligt, daterat och undertecknat av makarna eller de blivande makarna.
 • Ett äktenskapsförord behöver inte bevittnas.
 • Ett äktenskapsförord måste registreras för att vara giltigt.
 • Registrering av ett äktenskapsförord sker hos skatteverket som sedan den 1 oktober 2011 är ansvarig för äktenskapsregistret.
 • Det kostar 275 kronor att registrera ett äktenskapsförord.
 • Ett äktenskapsförord som har ingåtts mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks.
 • Ett äktenskapsförord som har ingåtts mellan två personer som redan är gifta gäller från och med den dag då det ges in till skatteverket.
 • Skatteverket gör inte någon kontroll om ett äktenskapsförord är korrekt upprättat och giltigt. Det är därför fullt möjligt att registrera ett ogiltigt äktenskapsförord.

SKRIVA ÄKTENSKAPSFÖRORD

ÖVRIGT

 • Vill du ändra eller annullera ett existerande äktenskapsförord måste du ingå ett nytt äktenskapsförord och registrera detta.
 • Makarna måste vara överens om att ändra eller annullera ett existerande äktenskapsförord.
 • Kan makarna inte komma överens om att ändra ett gällande äktenskapsförord fortsätter detta att gälla intill dess att makarna kan komma överens. Kommer makarna inte överens gäller det registrerade äktenskapsförordet intill dessa att äktenskapet upphör på grund av att makarna skiljer sig eller någon av dem avlider.
 • Vem som helst kan begära ut en kopia av ditt äktenskapsförord från äktenskapsregistret.
 • Du kan via äktenskapsregistret begära ut en kopia på andra personers äktenskapsförord.
 • Du t ex kan göra ett husdjur till enskild egendom genom äktenskapsförord.
 • Äger du ett företag ingår detta som huvudregeln i en bodelning om du är gift och du skulle skilja dig. Det är därför ofta en god idé för företagare att skydda sitt företag genom att ingå ett äktenskapsförord där företaget görs till enskild egendom.

Varukorg

Mallar för äktenskapsförord

Andra artiklar om äktenskapsförord

 • 6 skäl till att ditt äktenskapsförord är ogiltigt

  6 skäl till att ditt äktenskapsförord är ogiltigt

  En stor andel av de äktenskapsförord som skickas till oss för granskning är felaktiga. I de flesta fall är det makarna som själva har skrivit sitt äktenskapsförord. Detta i tron att äktenskapsförord är ett “enkelt” juridiskt dokument vilket vem som helst kan upprätta. Det är inte heller ovanligt att makarna …Läs mer »
 • Checklista för äktenskapsförord

  Checklista för äktenskapsförord

  De flesta advokater och andra jurister använder sig av mallar och olika typer av checklistor när de ska upprätta juridiska dokument. Detta gäller oavsett om de ska upprätta till exempel ett testamente, ett samboavtal eller ett äktenskapsförord. En mall såväl underlättar som påskyndar arbetet. En checklista säkerställer att man inte …Läs mer »
 • Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Driver du företag och gifter dig blir företaget giftorättsgods och ingår i en bodelning. I denna artikel får du veta hur du gör företaget till enskild egendom genom äktenskapsförordLäs mer »
 • Mallar för äktenskapsförord

  Mallar för äktenskapsförord

  När man ska skriva ett äktenskapsförord kan det ofta vara en god idé att använda sig av en dokumentmall. En väl utformad mall såväl förenklar som påskyndar arbetet med att skriva ett äktenskapsförord. Dokumentmallar är dessutom något som används av de flesta advokater och andra jurister som i sitt dagliga …Läs mer »
 • Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  VI förklarar vad som gäller när en av makarna i ett äktenskaps avlider och makarna har skrivit ett äktenskapsförord. Genom ett par enkla exempel får du snabbt en god överblick över de praktiska följderna av ett äktenskapsförord i samband med att en av makarna avlider.Läs mer »

Sök efter det juridiska dokument som du behöver