Aktieägaravtal och äktenskapsförord

När flera personer äger ett aktiebolag är det vanligt att deras ägande och inflytande i bolaget regleras genom ett särskilt avtal mellan aktieägarna – ett s k aktieägaravtal.

Skriv ditt äktenskapsförord med hjälp av en jurist

Endast 595 kr

Ett aktieägaravtal kan innehålla de mest varierande bestämmelser men några av de punkter som vanligen förekommer i ett aktieägaravtal är t ex till vem och under vilka förutsättningar aktierna i bolaget får överlåtas, aktieägarnas arbetsuppgifter i bolaget, ersättning till aktieägarna, bolagets ledning och styrelse, finansiering m m.

En vanligt förekommande och viktig bestämmelse i aktieägaravtal är att var och en av aktieägarna, under förutsättning att de är gifta eller gifter sig under aktieägaravtalets giltighetstid, förbinder sig att ingå äktenskapsförord enligt vilket aktierna i bolaget inte utgör giftorättsgods. Anledningen till denna bestämmelse är delägarna önskar undvika en situation där en utomstående, d v s en aktieägarens make eller maka, blir innehavare av aktierna och därmed får inflytande över bolaget.

Finns det inte något äktenskapsförord riskerar en aktieägare att vid en bodelning till följd av en skilsmässa få ”lämna ifrån sig” aktierna till sin make/maka som inte har någon som helst kunskap om bolagets och dess verksamhet. Dessutom är oftast aktieägarna i ett mindre aktiebolag direkt verksamma i verksamheten vilket ofta är en grundläggande förutsättning för såväl bolagets verksamhet som själva aktieägaravtalet. Övergår aktierna till en maka/make har aktiebolaget kanske plötsligt en person som är aktieägare men som vare sig kan eller vill vara direkt verksam i den dagliga verksamheten.

Vid ingående av ett aktieägaravtal är det därför av vikt att denna punkt finns på dagordningen och att den verkligen diskuteras mellan aktieägarna. För att erhålla ett fullgott skydd mot att aktieägarnas aktier bolaget ingår in en bodelning bör parterna förbinda sig att göra aktierna till enskild egendom genom äktenskapsförord.

aktieägaravtal och äktenskapsförord

Det är mycket viktigt att ett aktieägaravtal innehåller bestämmelser som ålägger aktieägarna att skriva äktenskapsförord för att skydda aktierna i en bodelning. I annat fall riskerar man att aktiebolaget får en aktieägare som t ex inte kan verksamheten och inte har bolagets bästa för ögonen.

Makarna måste dock ha klart för sig att ett äktenskapsförord med denna lydelse innebär att den make/maka som inte är aktieägare inte har någon som helst rätt till dessa aktier eller värdet av desamma.

Ett inte helt ovanligt fall är att ena maken driver en verksamhet i form av ett aktiebolag tillsammans med ett par kompanjoner och att aktierna i aktiebolaget utgör enskild egendom enligt ett äktenskapsförord som träffats mellan makarna. Den andra maken arbetar endast deltid då den första makens engagemang i aktiebolaget tar så pass mycket tid och energi anspråk med följd att han eller hon inte har möjlighet att bidra till den s k ”marktjänsten” i hemmet.

När äktenskapsförordet ingicks var aktierna i bolaget endast värda ett mindre belopp om 20 000 kronor. Verksamheten har dock visat sig gå mycket bra och ett antal år senare är aktierna värda 2 000 000 kronor.

Skulle makarna skilja sig vid denna tidpunkt har den make som endast arbetat deltid och svarat för all marktjänst inte någon som helst rätt till värdet av aktierna. D v s, den make som är delägare i aktiebolaget behåller aktierna, vilka har ett värde om 2 000 000 kronor, då dessa inte ingår i bodelningen.

Att ”rakt upp och ner” skriva under ett äktenskapsförord där den ena makens aktier blir enskild egendom är något som måste diskuteras ingående mellan makarna. Oftast är det inte möjligt att göra något åt själva aktierna i äktenskapsförordet men man bör överväga om man ska vidta andra åtgärder eller ingå andra överenskommelser som på något sätt kompenserar t ex en hemmavarande make.

Varukorg

Sök efter det juridiska dokument som du behöver

Mallar för äktenskapsförord

Andra artiklar om äktenskapsförord

 • Checklista för äktenskapsförord

  Checklista för äktenskapsförord

  De flesta advokater och andra jurister använder sig av mallar och olika typer av checklistor när de ska upprätta juridiska dokument. Detta gäller oavsett om de ska upprätta till exempel ett testamente, ett samboavtal eller ett äktenskapsförord. En mall såväl underlättar som påskyndar arbetet. En checklista säkerställer att man inte …Läs mer »
 • Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Driver du företag och gifter dig blir företaget giftorättsgods och ingår i en bodelning. I denna artikel får du veta hur du gör företaget till enskild egendom genom äktenskapsförordLäs mer »
 • Mallar för äktenskapsförord

  Mallar för äktenskapsförord

  När man ska skriva ett äktenskapsförord kan det ofta vara en god idé att använda sig av en dokumentmall. En väl utformad mall såväl förenklar som påskyndar arbetet med att skriva ett äktenskapsförord. Dokumentmallar är dessutom något som används av de flesta advokater och andra jurister som i sitt dagliga …Läs mer »
 • Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  VI förklarar vad som gäller när en av makarna i ett äktenskaps avlider och makarna har skrivit ett äktenskapsförord. Genom ett par enkla exempel får du snabbt en god överblick över de praktiska följderna av ett äktenskapsförord i samband med att en av makarna avlider.Läs mer »
 • Otrohet och villkor i äktenskapsförord

  Otrohet och villkor i äktenskapsförord

  Hej, min make har varit otrogen (igen!) och nu har jag fått nog och vill skilja mig. När vi gifte oss skrev vi dessutom ett äktenskapsförord som säger att om någon av oss är otrogen ska vårt hus som vi äger tillsammans vara den andra personens (den av oss som …Läs mer »