Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Aktieägaravtal och äktenskapsförord

När flera personer äger ett aktiebolag är det vanligt att deras ägande och inflytande i bolaget regleras genom ett särskilt avtal mellan aktieägarna – ett s k aktieägaravtal.

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord


Ett aktieägaravtal kan innehålla de mest skiftande bestämmelser, men några av de punkter som vanligen förekommer i ett aktieägaravtal är t ex till vem och under vilka förutsättningar som aktierna i bolaget får överlåtas, aktieägarnas arbetsuppgifter i bolaget, ersättning till aktieägarna, bolagets ledning och styrelse, finansiering m m.

En vanligt förekommande och viktig bestämmelse i aktieägaravtal är att var och en av aktieägarna, om de är gifta eller gifter sig under aktieägaravtalets giltighetstid, förbinder sig att ingå äktenskapsförord med sin make eller maka och i det äktenskapsförordet kommer överens om att aktierna i bolaget ska vara enskild egendom. Anledningen till denna typ bestämmelse är att delägarna vill undvika en situation där en utomstående, d v s en aktieägares make eller maka, blir ägare till aktierna och därmed får inflytande över bolaget.

Finns det inte något äktenskapsförord riskerar en aktieägare att vid en skilsmässa tvingas “lämna ifrån sig” aktierna till sin make/maka, som i de flesta fall inte har någon som helst kunskap om bolaget och dess verksamhet. Dessutom deltar ofta aktieägarna i ett mindre aktiebolag i den dagliga verksamheten vilket i regel är en grundläggande förutsättning för såväl bolagets verksamhet som aktieägaravtalet. Övergår aktierna till en make/maka har bolaget kanske plötsligt en person som är aktieägare men som vare sig kan eller vill delta i den dagliga verksamheten.

Vid upprättandet av ett aktieägaravtal är det därför av vikt att denna punkt finns på dagordningen och att den verkligen diskuteras mellan aktieägarna. För att erhålla ett fullgott skydd mot att aktieägarnas aktier bolaget ingår in en bodelning bör parterna förbinda sig att göra aktierna till enskild egendom genom ett äktenskapsförord.

Akiteägaravtal och äktenskapsförord
Det är mycket viktigt att ett aktieägaravtal innehåller bestämmelser som ålägger aktieägarna att skriva äktenskapsförord för att skydda aktierna i en bodelning. I annat fall riskerar man att aktiebolaget får en aktieägare som t ex inte kan verksamheten och inte har bolagets bästa för ögonen.

Makarna måste dock ha klart för sig att ett äktenskapsförord med denna lydelse innebär att den make/maka som inte är aktieägare helt saknar rätt till aktierna eller deras värde.

Ett inte helt ovanligt fall är att den ena maken driver en verksamhet i form av ett aktiebolag tillsammans med ett par kompanjoner och att aktierna i aktiebolaget utgör enskild egendom enligt ett äktenskapsförord som träffats mellan makarna. Den andra maken arbetar endast deltid då den första makens engagemang i aktiebolaget tar så pass mycket tid och energi anspråk med följd att heninte har möjlighet att bidra till den s k “marktjänsten” i hemmet.

När äktenskapsförordet ingicks var aktierna i bolaget endast värda ett mindre belopp om 20 000 kronor. Verksamheten har dock visat sig gå mycket bra och ett antal år senare är aktierna värda 2 000 000 kronor.

Skulle makarna skilja sig vid denna tidpunkt har den make som endast arbetat deltid och svarat för all marktjänst inte någon som helst rätt till värdet av aktierna. D v s, den make som är delägare i aktiebolaget behåller aktierna, vilka har ett värde om 2 000 000 kronor, då dessa inte ingår i bodelningen.

Att “rakt upp och ner” skriva under ett äktenskapsförord där den ena makens aktier blir enskild egendom är något som måste diskuteras ingående mellan makarna. Oftast är det inte möjligt att göra något åt själva aktierna i äktenskapsförordet men man bör överväga om man ska vidta andra åtgärder eller ingå andra överenskommelser som på något sätt kompenserar t ex en hemmavarande make.

Vill du ha hjälp med att skriva ert äktenskapsförord?

Ska ni skriva ett äktenskapsförord och vill vara säkra på att det blir korrekt utformat kan en av våra jurister upprätta ert äktenskapsförord. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp att skriva äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord

Frågor & Svar om äktenskapsförord