Ansöka om skilsmässa – Så här gör du

Ur juridisk synvinkel är det inte särskilt komplicerat att ansöka om skilsmässa. Reglerna i äktenskapsbalken avseende skilsmässa är relativt enkla att förstå även för en person som inte är jurist. De flesta av oss kan därför själva skriva och lämna in en skilsmässoansökan utan att behöva anlita en advokat eller annan jurist.

skilsmässa online

Emellertid uppkommer det ofta en rad andra frågor i samband med en skilsmässa. Dessa frågor är betydligt mer komplicerade. Som exempel kan nämnas frågor om bodelning, vårdnad och umgänge med barn, underhåll m m . Rådet är därför att du bör anlita en jurist om du känner att det finns risk för att det uppstår oenighet mellan dig och din make i dessa frågor. Anlita dessutom juristen i god tid innan du ansöker om skilsmässa. En erfaren och kunnig jurist kan ofta genom enkla råd och tips se till att du undviker onödiga misstag.

I det följande kommer vi att koncentrera oss på hur du rent praktiskt ansöker om skilsmässa. Du kommer att få information om var du ska lämna in din ansökan, vad det kostar att ansöka om skilsmässa, vad som händer när du lämnat in din ansökan, domstolens handläggning av skilsmässan och en hel del annat. Ambitionen är att när du läst denna artikel ska du veta exakt hur du ska göra den dag som du bestämt dig för att ansöka om skilsmässa.

Allmänt om att ansöka om skilsmässa

Som framgått av inledningen är en skilsmässa en relativt enkel procedur. Du behöver inte heller motivera eller förklara varför du vill skilja dig. Rätten att skilja sig är ovillkorlig – i formellt hänseende är i princip det enda som krävs en skriftlig ansökan och att du betalar en ansökningsavgift vilken för närvarande uppgår till 900 kronor.

Det finns inte heller något ombudstvång, d v s du är inte skyldig att anlita en advokat eller en annan jurist vilket förekommer i vissa andra rättssystem. Du kan företräda dig själv och hantera såväl upprättande av själva skilsmässoansökan som samtliga kontakter med domstolen under dess handläggning.

Vad avser utformningen av ansökan om skilsmässa har detta behandlats utförligt i annan artikel med titeln “Skriva en ansökan om skilsmässa – så här kan du formulera dig“. Vill du veta hur du ska skriva när du ska ansöka om skilsmässa rekommenderar vi att du även läser den artikeln. Du kan självfallet även använda dig av en blankett eller en mall för ansökan om skilsmässa när du ska skriva din ansökan om du tycker det underlättar.

Dokumentmall för att ansöka om skilsmässa
Det är egentligen inte särskilt svårt att själv ansöka om skilsmässa. Tycker du att det är svårt att skriva själva ansökan kan du använda dig av en blankett eller en mall för ansökan om skilsmässa.

Var du ska lämna in en ansökan om skilsmässa

En ansökan om skilsmässa handläggs av en “allmän domstol”. De allmänna domstolarna utgörs av tingsrätterna i första instans. Detta innebär att du ska skicka in din ansökan om skilsmässa till en tingsrätt.

Ansökan ska skickas in till tingsrätten på den ort där du eller din make har sin “hemvist”. Med hemvist i detta avseende avses den ort där du eller din make var folkbokförda den 1 november året innan ansökan. Är du osäker på till vilken tingsrätt som du ska lämna in ansökan kan du på Domstolsverkets webbplats skriva in ditt postnummer. Därefter får du omgående besked om till vilken tingsrätt som du ska lämna in ansökan.

Är du och din make folkbokförda på olika orter kan du fritt välja vilken av tingsrätterna som du vill skicka in din ansökan till.

Exempel: Anna och Bengt är gifta men lever åtskilda sedan lång tid tillbaka. Anna bor och är folkbokförd i Göteborg medan Bengt bor och är folkbokförd i Stockholm. Anna har bestämt sig för att ansöka om skilsmässa. Hon kan då välja mellan att lämna in ansökan till Göteborgs tingsrätt eller till Stockholms tingsrätt.

Har vare sig du eller din make er hemvist i Sverige ska ansökan lämnas in till Stockholms tingsrätt.

Hemvist - Ansökan om skilsmässa
Avgörande för vilken tingsrätt som en ansökan om skilsmässa ska lämnas in till är makarnas hemvist. Har inte någon av makarna sin hemvist i Sverige ska ansökan lämnas in till Stockholms tingsrätt.

Enskild eller gemensam ansökan om skilsmässa

En ansökan om skilsmässa kan göras antingen av makarna gemensamt eller av endast en av makarna. När makarna gemensamt begär skilsmässa benämns detta formellt för en “gemensam ansökan om äktenskapsskillnad”. Är det endast en av makarna som ansöker om skilsmässa benämns detta formellt för en “ansökan om stämning avseende äktenskapsskillnad”.

För makarna är det rent praktiskt inte någon större skillnad mellan de två olika formerna för ansökan om skilsmässa. Domstolen bryr sig inte heller om du benämner din skilsmässoansökan för endast “ansökan om stämning avseende äktenskapsskillnad” eller “ansökan om äktenskapsskillnad”.

Vad som är väsentligt för domstolen är att det tydligt framgår av de handlingar som du lämnar in, att du begär att domstolen ska döma till skilsmässa. Det har i princip inte någon betydelse vilken rubrik du har på det dokument som du lämnar in till domstolen, i vart fall inte så länge din avsikt med dokumentet klart framgår av detsamma.

Tingsrättens handläggning av en skilsmässa

När en tingsrätt får in en ansökan om skilsmässa sker först en kontroll av om ansökningsavgiften har betalts. Ansökningsavgiften uppgår till 900 kronor och kan betalas antingen via domstolarnas betaltjänst via Internet eller i receptionen på domstolen. Det finns inte några möjligheter att undvika ansökningsavgiften eller betala en lägre avgift. Den måste betalas och tingsrätten kommer inte att påbörja handläggningen av skilsmässoansökan innan domstolen kan se att betalning har skett.

Domstolarnas betaltjänst - betalning av avgift för skilsmässa
Via domstolarnas betaltjänst kan du snabbt och enkelt betala in ansökningavgiften om 900 kronor.

Är det fråga om en ansökan om skilsmässa som inte behöver föregås av betänketid kommer tingsrätten att relativt omgående meddela en dom om skilsmässa. Hur lång tid det tar beror i huvudsak på domstolens arbetsbelastning.

Ska skilsmässan föregås av betänketid kommer det av naturliga skäl att ta längre tid. Vi kommer att behandla detta särskilt under kommande rubrik.

Tingsrättens handläggning när skilsmässan föregås av betänketid

Måste skilsmässan föregås av betänketid kommer domstolen att skicka ut ett beslut om betänketid till makarna. Du kan läsa mer om betänketid vid skilsmässa i en annan artikel här på Juridex.se men i korthet innebär betänketid att någon av makarna, eller makarna gemensamt, måste återkomma med en begäran om fullföljd av skilsmässan tidigast inom sex månader och senast tolv månader efter det att ansökan om skilsmässa kom in till tingsrätten.

Ger inte någon av makarna in en ansökan om fullföljd inom denna tid förfaller ansökan och makarna är fortsatt gifta. Skulle makarna därefter åter vilja skilja sig måste proceduren göras om med en ny ansökan, ny betänketid etc.

Överklagande av en dom om skilsmässa

När tingsrätten har meddelat en dom om skilsmässa har du formellt möjlighet att överklaga domen. Ett överklagande innebär att man begär att en annan domstol ska ändra domen. Ett överklagande ska ske senast inom tre veckor från den dag som tingsrätten meddelande domen.

En överklagan ska skickas in till den tingsrätt som meddelat domen men vara ställd till den hovrätt som handlägger överklaganden av domar från den aktuella tingsrätten. Med uttrycket “vara ställd till” avses att överklagandet ska vara adresserat till hovrätten. Hur du ska gå tillväga vid överklagandet och vilka tidsfrister som gäller framgår av ett särskilt dokument benämnt “besvärshänvisning” vilket bifogas till domen om skilsmässa.

Det är ytterst ovanligt att någon överklagar en dom om skilsmässa. Skulle det ske är det ytterst sällsynt att hovrätten ändrar tingsrättens dom om skilsmässa. Oftast står därför tingsrättens dom om skilsmässa fast.

En kort sammanfattning avseende ansökan om skilsmässa

Sammanfattningsvis och enkelt förklarat ska du vidta följande åtgärder när du ska ansöka om skilsmässa:

  1. Upprätta en skriftlig ansökan om skilsmässa och skriv under densamma.
  2. Beställ personbevis, vilka inte får vara äldre än tre månader.
  3. Betala in ansökningsavgiften om 900 kronor.
  4. Skicka in din ansökan om skilsmässa till tingsrätten.
  5. Ska skilsmässan föregås av betänketid och du, efter det att betänketiden har löpt ut, fortfarande vill skilja dig – skicka in en begäran om fullföljd av skilsmässan till tingsrätten.
  6. Avvakta tingsrättens dom på äktenskapsskillnad.

Förhoppningsvis har denna artikel varit till hjälp om du funderar på att ansöka om skilsmässa och du är osäker på hur du ska gå tillväga. Det finns även ett stort antal andra artiklar om skilsmässa här på Juridex.se. Ta gärna även del av dessa om du vill lära dig mer om reglerna avseende skilsmässor.

Varukorg

Juridex.se