Vilket ansvar har jag för min makes skulder?

Min make har hamnat i en situation där han lånat pengar till både höger och vänster för att köpa lyxprylar som t ex en motorcykel, resor och andra saker som är helt onödiga. Vilket ansvar har jag för hans skulder? Kan jag bli tvungen att betala hans skulder eftersom vi är gifta? Kan kronofogden ta mina saker och sälja dessa för att betala min makes skulder?

Hälsningar Katrina

SVAR

Hej Katrina.

Äktenskapsbalken 1 kap 3 § stadgar att ” Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder”. I ett äktenskap ansvarar vardera maken således endast för sina egna skulder. En make kan inte bli skyldig att betala den andra makens skulder på den grunden att de är gifta. Du kan således inte bli skyldig att betala din makes skulder på den grunden att ni är gifta.

En fordringsägare kan inte heller erhålla utmätning i en makes egendom för den andra makens skulder. Utgångspunkten är att en fordringsägare endast får utmätning i den egendom som tillhör den skuldsatte personen. Dock finns det en specialregel vad avser makar. Enligt denna regel kan en fordringsägare få utmätning i egendom som makarna har i sin gemensamma besittning, om det inte framgår att egendomen tillhör den andra maken ensam eller det är sannolikt att egendomen tillhör båda makarna med samäganderätt.

Vid en utmätning hos en make som varaktigt bor tillsammans med den andra maken utgår Kronofogdemyndigheten från att all den lösa egendom som finns tillgänglig tillhör den skuldsatta maken. Det presumeras således att den skuldsatta maken är ägare till egendomen och denna kan därför tas i anspråk och utmätas och även senare säljas för att täcka den aktuella skulden.

Den andra maken måste därför bevisa att han eller hon är ägare till egendomen. Det är därför viktigt att spara kvitton, köpekontrakt och andra handlingar som styrker vem av makarna som äger vad.

Ofta ägs egendomen i ett hem av makarna gemensamt. Det räcker då – när utmätning söks hos den ena maken – att någon av makarna eller båda gör sannolikt att de är samägare till egendomen. Ett exempel är att de kan visa upp en faktura där båda makarna har tagits upp som köpare. I så fall utmäts bara den skuldsatta makens andel i egendomen.

Med vänlig hälsning

Juridex

Varukorg

Sök efter det juridiska dokument som du behöver

Andra artiklar om allmän familjerätt

  • Giftorättsgods – vad innebär det och vilken egendom ingår?

    Giftorättsgods – vad innebär det och vilken egendom ingår?

    Egendomen i ett äktenskap kan delas upp i två kategorier – giftorättsgods och enskild egendom. Den egendom som är giftorättsgods ingår i en bodelning mellan makarna om de skiljer sig eller någon av dem avlider. Den egendom som är enskild egendom ingår inte i en bodelning mellan makarna. Vilken egendom …Läs mer »
  • Underhållsskyldighet mellan makar under äktenskapet

    Enligt äktenskapsbalken skall makarna i ett äktenskap visa varandra trohet och hänsyn och de skall gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa. Makarna skall vidare fördela utgifter och sysslor mellan sig samt lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden skall kunna …Läs mer »