Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Är jag skyldig att berätta vad jag har skrivit i mitt testamente?

Fråga:

Är jag skyldig att berätta vad jag har skrivit i mitt testamente?

Svar:

Nej, du behöver inte berätta för någon vad du har skrivit i ditt testamente. Vad du har bestämt ska ske med din kvarlåtenskap den dag som du avlider är din ensak. Du behöver till exempel inte berätta för din make, sambo eller dina barn vad du har skrivit i ditt testamente och om, eller vad, de ärver.  

Fler snabba frågor och svar om testamenten

Vad är klander av testamente?

Klander av testamente innebär att en arvinge väcker talan vid domstol om att ett testamente ska förklaras helt eller delvis ogiltigt. En klandertalan blir aktuell när en arvinge anser t ex att testatorn inte har varit vid sin sinnes fulla bruk när testamentet...

Vad gäller om en testamentstagare har avlidit?  

Det beror på vilket släktskap som testamentstagaren har till testatorn. Är testamentstagaren en person som hade ärvt testatorn även om det inte funnits ett testamente träder testamentstagarens arvingar i hens ställe och övertar rätten till arv. Är testamentstagaren...

Går ett testamente före arvsrätt?

Ja, utgångspunkten är att ett testamente går före arvsrätten. Emellertid finns det tvingande regler i ärvdabalken som går före ett testamente. Som exempel kan nämnas en bröstarvinges rätt till sin laglott. Skulle ett testamente inkräkta på en bröstarvinges rätt till...

Är det möjligt att testamentera bort laglotten?

Nej, det är inte möjligt att testamentera bort laglotten. En bröstarvinge kan emellertid välja att inte begära jämkning av ett testamente som inkräktar på laglotten och då kommer arvet att fördelas enligt testamenten även om fördelningen strider mot reglerna i...

Vad är en legatarie?

En legatarie är någon som erhåller viss egendom enligt en föreskrift i ett testamente. En person som enligt ett testamente ärver t ex 100 000 kronor, en viss bil eller en viss möbel är legatarie.

Vad är en universell testamentstagare?

En universell testamentstagare är någon som ärver en viss del, t ex en fjärdedel eller hälften, av kvarlåtenskapen. Även den som ärver hela kvarlåtenskapen är universell testamentstagare.

Vad är en testator?

Testator är den person som upprättat testamentet, d v s den person som testamentet avser och som har undertecknat testamentet. Ibland används även benämningen testamentsgivare men i all lagstiftning används benämningen testator.

Måste personnummer anges i ett testamente?

Nej, det finns inte något krav på att personnummer måste anges i ett testamente. Vad som är väsentligt är att personerna i testamentet är möjliga att identifiera så att det inte uppstår tvister och oenighet mellan t ex arvingarna om vem som avses med en viss...

Kan man skriva ett svenskt testamente även om man bor utomlands?

Ja, det är i många situationer möjligt men i regel kräver det att man även undertecknar ett lagvalsavtal eller skriver in en lagvalsklausul i testamentet. Denna typ av testamenten är mycket komplicerade och man måste beakta bland annat i vilket land som hen är bosatt,...

Är det möjligt att själv skriva sitt testamente?

Ja, man kan själv skriva sitt testamente. Det finns inte något krav att man måste anlita en jurist för att skriva ett testamente eller att testamentet måste vidimeras av en notarie eller liknande. Emellertid är det i de flesta situationer en god idé, och en billig...

Finns det register för testamenten?

Nej, det finns inte något register för testamenten. Det är överhuvudtaget inte möjligt att registrera ett testamente i Sverige, vilket förekommer i många utländska rättssystem.

Är en kopia av ett testamente giltig?

Utgångspunkten är att ett testamente måste visas upp i original för att vara gällande. Under vissa förutsättningar kan emellertid även en kopia vara gällande som testamente. Det är dock en undantagsregel och ett antal särskilda förutsättningar måste vara uppfylla för...

Är ett testamente en offentlig handling?

Nej, ett testamente är inte en offentlig handling. Ett testamente är en privat handling och det finns inte något register eller liknande där det är möjligt att begära ut en kopia av ett testamente.

Är det möjligt att skriva sitt testamente på engelska?

Ja, det är möjligt att skriva sitt testamente på engelska. Det finns inte några krav att testamentet ska vara upprättat på svenska. Ett svenskt testamente kan i princip upprättas på vilket språk som helst men den som upprättar testamentet tar risken för att en domstol...

Kan man återkalla ett testamente?

Ja, en testator kan alltid återkalla sitt testamente. Detta görs genom att testatorn river itu testamentet eller skriver ett nytt testamente där testatorn anger att det tidigare testamentet inte längre är giltigt.

Vad är jämkning av testamente?

Jämkning av testamente förekommer när en bröstarvinge inte får ut sin laglott. Om testamentet innehåller bestämmelser som innebär att en bröstarvinge inte får ut hela sin laglott kan bröstarvingen begära jämkning av testamtet. Jämkningen leder till att bröstarvingen...

Är det möjligt att ångra sig när man har skrivit ett testamente?

Ja, det är möjligt att ångra ett testamente. En testator kan alltid ångra ett testamente och det finns inte några begränsningar på hur ofta det kan göras. Det är emellertid, enligt huvudregeln, inte tillräckligt att testatorn endast förklarar att hen ångrar...

Är det möjligt att skriva flera testamenten?

Ja, det är möjligt att skriva flera testamenten som gäller parallellt med varandra. Det finns inte någon gräns för hur många testamenten som kan upprättas. I de flesta situationer är det en bättre – och framför allt säkrare – lösning att upprätta ett nytt testamente...

Gäller en kopia av ett testamente?

Nej, en kopia av ett testamente är inte giltig. Ett testamente är endast gällande i original och det är därför viktigt att originalet förvaras säkert och att det finns någon som vet var originalet förvaras den dag som testatorn avlider.    

Hur länge gäller ett testamente?

Ett testamente gäller tills vidare och till dess att testatorn river itu testamentet eller skriver ett nytt testamente där testatorn anger att det tidigare testamentet ska upphöra att gälla.

Vad är en testamentsexekutor?

En testamentsexekutor är en person som i ett testamente utses av testatorn för att verkställa testamentet. Med detta avses enkelt förklarat att testamentsexekutorn ska se till att arvet fördelas på det sätt som testatorn angett i sitt testamente. Genom att utse en...

Vem ärver om det inte finns något testamente?

Finns det inte något testamente fördelas arvet enligt den legala arvsordningen i ärvdabalken. Vem som då ärver beror på den avlidnes civilstånd och släktsituation. Vi har publicerat en särskild artikel om vem som ärver när det inte finns testamente och du kommer till...

Vad är ett inbördes testamente?

Ett inbördes testamente är ett testamente som har upprättats av två personer som gemensamt anger hur deras kvarlåtenskap ska fördelas. Oftast ingås denna typ av testamente av makar eller sambor.

När blir ett testamente giltigt?

Ett testamente blir giltigt när det uppfyller de formkrav som gäller för ett testamente. Enligt huvudregeln innebär detta att testamentet måste vara upprättat i skrift, vara undertecknat av testatorn och testatorns namnteckning måste vara bevittnad av två...

Är det möjligt för en testator att ändra i ett testamente?

Ja, en testator kan ändra sitt testamente när hen önskar. För ändringar gäller emellertid samma krav som för ett nytt testamente, vilket enligt huvudregeln innebär att ändringen måste undertecknas av testatorn och testatorns namnteckning måste bevittnas av två...

Måste ett testamente registreras för att vara giltigt?

Nej, ett testamente behöver inte registreras för att vara giltigt. Ett testamente är giltigt i samma stund som det uppfyller de formkrav som gäller för ett testamente. Det finns inte ens något centralt register, som till exempel Äktenskapsregistret där...

Vill du ha hjälp med att skriva ditt testamente?

Ska du skriva ett testamente och vill vara säker på att det blir korrekt utformat kan en av våra familjerättsjurister upprätta ditt testamente. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjerättsjurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp med att skriva testamente

Artiklar om arv och testamente

Frågor & Svar om arv och testamente