Arrende – en enkel och översiktlig redogörelse för olika typer av arrenden