Att företräda någon som är sjuk – fullmakt, god man eller förvaltare?

Vi får ofta förfrågningar om vilka möjligheter man har att hjälpa en äldre eller en sjuk person som inte själv kan hantera sina löpande ärenden som t ex löpande betala räkningar, andra bank- och postärenden, hålla kontakt med sociala myndigheter etc.

Person som skriver en fullmakt med hjälp av en dokumentmall


Utgångspunkten är att det finns tre olika möjligheter för den som behöver hjälp med att hantera delar av sin ”vardag”:

  • Fullmakt
  • God man
  • Förvaltare

Vart och ett av dessa alternativ kommer att behandlas här nedan.

Fullmakt

Den enklaste lösningen är att personen som behöver hjälp (huvudmannen) upprättar en fullmakt till en annan person (fullmäktigen) att utföra vissa ärenden för huvudmannens räkning.

En fullmakt är en privaträttslig handling och man behöver inte få något godkännande eller liknande från någon myndighet. En fullmakt behöver inte heller vara utformad på ett visst sätt för att vara gällande och även en muntlig fullmakt är i princip gällande. Problemet är emellertid att de flesta personer och företag kräver att en fullmakt är skriftlig för att den ska accepteras. Det är därför alltid en rekommendation att en skriftlig fullmakt upprättas.

Fördelarna med en fullmakt är att en sådan snabbt kan upprättas av huvudmannen. Vidare kan fullmakten begränsas till vissa åtgärder som t ex hantera kontakterna med sociala myndigheter, hantera medel på ett viss bankonto (i form av en sk bankfullmakt) etc. Dessutom kan en fullmakt när som helst återkallas av huvudmannen.

Vad som är viktigt att notera är att personen som skriver fullmakten, d v s huvudmannen, måste inse och förstå vad fullmakten innebär. I annat fall är fullmakten inte giltig.

Lider huvudmannen t ex av någon form av sinnesförvirring eller liknande som medför att huvudmannen inte förstår vad fullmakten innebär är det inte möjligt att använda sig av en fullmakt. I sådana fall är alternativet att ansöka om god man eller förvaltarskap.

God man

Ibland är det av olika skäl inte möjligt att använda sig av en fullmakt. Det kan vara fallet om huvudmannen t ex på grund av sjukdom för tillfället inte kan skriva under en fullmakt.

De formella kraven för att en god man ska utses är att huvudmannen ”på grund av sjukdom, psykisk störning eller annat liknande förhållande behöver hjälp med att t.ex. förvalta sin egendom”. En god man utses av tingsrätten och ansökan ska som utgångspunkt göras av den som är i behov av god man. Kan personen som är i behov av god man inte själv ansöka, t ex på grund av sjukdom, kan man vända sig till överförmyndaren som därefter utreder behovet och beslutar om ansökan om godmanskap ska göras.

Att en god man utses innebär inte att huvudmannen förlorar sin rätt och sina möjligheter att hantera sina egna affärer. En god man är endast ett ”komplement” och huvudman kan därför fortsatt ingå avtal, hantera olika myndighetskontakter etc.

En god man har rätt till ersättning för sitt arbete. Har huvudmannen inte råd att betala den gode mannen finns det möjlighet att kommunen betalar den gode mannens arvode vilket bestäms av överförmyndaren.

Förvaltare

Om någon inte klarar av att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta att anordna förvaltarskap för honom eller henne.

Förvaltarskap är en ”sista utväg” och en mycket ingripande åtgärd som innebär att huvudmannen inte längre har rätt att hantera sina egna affärer i de delar som förvaltarskapet omfattar. Ett förvaltarskap kan avse endast en viss del av personens egendom, till exempel vissa bankmedel eller en fastighet. Förordnandet kan även vara betydligt mer omfattande och innebära att förvaltaren ska bevaka huvudmannens rätt och sörja för hans eller hennes person i allmänhet.

Med ett äldre språkbruk kan sägas att huvudmannen ”omyndigförklaras”. Ett förvaltarskap är därför aktuellt endast om det inte är tillräckligt med fullmakt eller att en god man utses.

Sammanfattning

Man ska inte göra tillvaron mer komplicerad än nödvändigt. Detta gäller även när en person behöver hjälp med att hantera delar av sin tillvaro. Det första alternativet är därför att försöka lösa situationen med hjälp en fullmakt. Detta är den snabbaste och enklaste lösningen. Är du osäker på hur du ska utforma fullmakten kan du med fördel använda dig av en dokumentmall för fullmakt.

Skulle det av något skäl inte vara möjligt att använda sig av en fullmakt är nästa steg att ansöka om en god man. Oftast är det enklast att ta kontakt med överförmyndarnämnden för information och hjälp med ansökan. Landets överförmyndarnämnder är mycket kunniga på detta område vilket såväl underlättar som påskyndar ansökan.

Är huvudmannen överhuvudtaget inte kapabel att hantera sitt liv kan förvaltarskap bli aktuellt. I dessa fall sker ansökan via Överförmyndarnämnden som dessutom utreder ärenden och tillser att ansökan är korrekt.

Vill du ha hjälp med att skriva en fullmakt?

Ska du skriva en fullmakt och vill vara säker på att den blir korrekt utformad kan en av våra jurister upprätta din fullmakt. Detta dessutom till ett fast pris om endast 695 kr. Du kan skicka ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför så kontaktar vid dig så snart vi kan, och i regel senast inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan skicka ett mejl till oss på info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp med att skriva fullmakt

Artiklar om fullmakt och ställföreträdare