Avtal om vårdnad

Enligt föräldrabalken är det möjligt för två föräldrar med ett gemensamt barn att ingå ett avtal om vårdnad, en typ av avtal som ofta benämns för vårdnadsavtal. Avtalet kan innebära att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad men det kan även innebära att endast en av dem ska ha vårdnad om barnet, det vill säga ha ensam vårdnad.

Ett krav för att två föräldrar ska kunna träffa ett avtal om vårdnad är att i vart fall en av dem har vårdnad om barnet. Står barnet inte under vårdnad av någon av föräldrarna, t ex om barnet har särskilt förordnade vårdnadshavare, kan föräldrarna inte styra över vårdnaden genom att upprätta ett avtal.

Kraven för att ett avtal om vårdnad ska godkännas skiljer sig något åt, beroende på om det är ett avtal om ensam vårdnad eller ett avtal om gemensam vårdnad, och vi kommer i det följande att behandla dem var för sig.

Avtal om ensam vårdnad

Ett avtal om ensam vårdnad måste vara upprättat i skrift, vara undertecknat av båda föräldrarna samt vara godkänt av socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört. Avtalet har inte någon verkan innan det har godkänts av socialnämnden.

När avtalet har godkänts har det i princip samma verkan som en dom om ensam vårdnad vid domstol. Det är därför ett juridiskt dokument med långtgående verkningar och det är viktigt att föräldrarna, framförallt den förälder som inte längre ska ha vårdnad, inser följderna av att inte längre vara vårdnadshavare. Ensam vårdnad innebär att det är den förälder som har vårdnaden som ensam bestämmer i alla angelägenheter som rör barnet.

I princip ska socialnämnden godkänna avtalet om det är till barnets bästa. Socialnämnden gör en utredning men i de flesta fall utgår socialnämnden från att den överenskommelse om ensam vårdnad som träffats mellan två föräldrar är till barnets bästa och godkänner avtalet. I de flesta fall godkänner socialnämnden ett avtal om ensam vårdnad. När ett avtal inte godkänns är det ofta på grund av att det är uppenbart att den ena föräldern undertecknat avtalet efter otillbörlig påverkan från den andra föräldern.

Avtal om gemensam vårdnad

Även ett avtal om gemensam vårdnad måste vara upprättat i skrift, vara undertecknat av båda föräldrarna samt vara godkänt av socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört. Enligt föräldrabalken ska ett avtal om gemensam vårdnad godkännas av socialnämnden “om det inte är uppenbart att avtalet är oförenligt med barnets bästa”. I praktiken går det oftast något snabbare att få ett avtal om gemensam vårdnad godkänt jämfört med ett avtal om ensam vårdnad.

Mallar för avtal om vårdnad

Vid upprättande av ett avtal om vårdnad kan det ofta vara en god idé att använda sig av en avtalsmall. Det gör arbetet med upprättandet av avtalet både enklare och snabbare. Använder man sig av en professionellt utformad mall för avtal om vårdnad kan man dessutom vara säker på att socialnämnden inte har några invändningar mot avtalets utformning i sig.

Behöver du en mall för avtal om ensam vårdnad kan du ladda ner en sådan via följande länk: Mall – Avtal ensam vårdnad.

Behöver du en mall för avtal om gemensam vårdnad kan du ladda ner en sådan via följande länk: Mall – Avtal gemensam vårdnad.

Möjligt för föräldrarna att träffa ett nytt avtal

Att två föräldrar träffar ett avtal om ensam eller gemensam vårdnad innebär inte att detta är för evigt. Är föräldrarna ense kan de i framtiden skriva ett nytt avtal och till exempel ändra den enskilda vårdnaden till gemensam vårdnad, eller tvärtom. Detta kräver emellertid att makarna är överens och att de upprättar ett avtal samt att socialtjänsten därefter godkänner avtalet. Skulle makarna inte vara överens, eller avtalet inte godkänns, har den make som vill ha ändring i vårdnaden inte något annat val än att väcka talan inför domstol.

Vill du ha hjälp av en jurist?

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan skicka ett mejl till oss på info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.
Mikrojuridik
Banner om att skriva vårdnadstestamente

Artiklar om vårdnad och vårdnadstestamente