Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Behörighet och befogenhet inom juridiken

Behörighet och befogenhet är två juridiska begrepp vilka framförallt blir aktuella när man ska skriva en fullmakt. Enkelt förklarat bestämmer behörigheten och befogenheten vad en person med fullmakt kan göra respektive får göra med stöd av fullmakten.

banner för mikrojuridik

Men innan vi går in närmare på dessa begrepp måste helt kort ett par andra begrepp klargöras – fullmaktsgivare och fullmaktshavare. Fullmaktsgivare är den som ger i fullmakt åt någon annan att vidta vissa åtgärder för fullmaktsgivarens räkning. Fullmaktshavare är den som får fullmakt att göra något för fullmaktsgivarens räkning. Som ett enkelt exempel kan nämnas att Adam ger i fullmakt åt Berit att sälja Adams cykel. Adam är därvid fullmaktsgivare och Berit är fullmaktshavare.

Åter till behörighet och befogenhet. Enkelt förklarat är behörigheten vad fullmaktshavaren KAN göra medan befogenheten är vad fullmaktshavaren FÅR göra. Vanligtvis framgår fullmaktshavarens behörighet av innehållet i en skriftlig fullmakt. Befogenheten framgår vanligtvis av de instruktioner som fullmaktsgivaren lämnar, t ex muntligen, direkt till fullmaktshavaren utan att dessa skrivs in i själva fullmakten.

Skillnaden mellan behörighet och befogenhet – ett enkelt exempel

I det följande kommer vi att med hjälp av ett par praktiska exempel försöka att förklara skillnaden mellan behörighet och befogenhet. Vi kommer att försöka förklara vad det får för konsekvenser om fullmaktshavaren går utöver sin behörighet eller befogenhet.

Exempel:

Agneta ger i fullmakt åt Bengt att köpa ett piano för hennes räkning. Hon skriver en fullmakt till Bengt i vilken det anges att ”Härmed ger jag, Agneta Andersson, i fullmakt åt Bengt Bengtsson, att köpa ett piano för min räkning”. Det som anges i den s k fullmaktsförklaringen är behörigheten, d v s vad Bengt kan göra enligt fullmakten. När Agneta överlämnar den skriftliga fullmakten till Bengt säger hon samtidigt till Bengt att det måste vara ett piano av märket Steinway och det får inte kosta mer än 10 000 kronor. Denna muntliga instruktion anger Bengts befogenhet.

Bengt KAN således enligt fullmakten köpa vilket piano som helst och till vilket pris som helst. Men Bengt FÅR endast köpa ett piano av märket Steinway och för högst 10 000 kronor.

I exemplet ovan med pianot har Bengt behörighet att köpa vilket piano som helst och till vilket pris som helst. Emellertid har Bengt endast befogenhet att köpa ett piano av märket Steinway och för högst 10 000 kronor.

Vad som händer om fullmaktshavaren går utöver behörigheten eller befogenheten

Frågan om behörighet och befogenhet har betydelse såväl mellan fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren som gentemot tredje man. Med tredje man avses i detta sammanhang den person som fullmaktshavaren visar upp fullmakten för och därefter gör en transaktion med. I exemplet ovan med fullmakten mellan Agneta och Bengt är tredje man den person som Bengt kommer att köpa pianot från.

Utgångspunkten är att de avtal som fullmaktshavaren ingår med tredje man för fullmaktsgivarens räkning blir bindande för huvudmannen. Undantag gäller för det fall om fullmaktshavaren går utanför den s k behörigheten, d v s det som framgår av själva fullmakten. Går fullmaktshavaren utanför befogenheten är fullmaktsgivaren bunden av avtalet om tredje man är i god tro. Med god tro avses enkelt förklarat att tredje man inte vet om att fullmaktshavaren går utanför befogenheten.

För att inte krångla till det ytterligare följer här nedan ytterligare ett exempel:

Exempel:

Bengt hittar en annons på Blocket där Casper säljer ett piano av märket Yamaha för 11 000 kronor. Bengt åker hem till Casper och lyckas förhandla ner priset till 10 000 kronor och köper pianot för Agnetas räkning. Han betalar 10 000 kronor kontant med pengar som Agneta gav honom i samband med att han fick fullmakten. I samband med köpet visar han upp fullmakten för Casper och får ett kvitto på betalningen. Bengt transporterar pianot hem till Agneta som emellertid blir mer eller mindre hysterisk när hon ser att det är ett piano av märket Yamaha. “Modernt j-a skräp” som hon uttrycker det.

Agneta kan i detta exempel inte kräva att Casper tar tillbaka pianot och lämnar tillbaka pengarna till henne. Enligt fullmakten som Bengt visat upp för Casper hade Bengt fullmakt att köpa ett piano för 10 000 kronor. I fullmakten fanns det inte något skrivet om att Bengt endast hade en fullmakt att köpa ett piano av märket Steinway. Avtalet mellan Agneta och Casper står fast. Emellertid kan Agneta vända sig mot Bengt då han gått utanför sin befogenhet. Agneta kan kräva Bengt på att han betalar tillbaka beloppet om 10 000 kronor som hon gav till honom för att köpa ett piano. Bengt får därefter själv behålla pianot.

Befogenhet och behörighet
När man pratar om behörighet och befogenhet användar man sig ofta av två cirklar för att föklara skillnaden. I bilden ovan är befogenheten den mindre cirkeln medan behörigheten är den större cirkeln. Behörigheten är mer omfattande än befogenheten.

Avslutande synpunkter angående behörighet och befogenhet

Läran om behörighet och befogenhet i juridikens värld är komplicerad. Det finns även många jurister som har svårt att hålla isär begreppen. Redogörelsen här ovanför är endast en översiktlig redogörelse för reglerna. Det finns ett stort antal undantag och särskilda bestämmelser för olika typer av fullmakter som till exempel framtidsfullmakter eller rättegångsfullmakter. Har du ett konkret rättsligt problem rörande behörighet och befogenhet bör du därför kontakta en advokat eller någon annan jurist som är specialiserad på avtalsrätt.

Vill du ha hjälp med att skriva en fullmakt?

Ska du skriva en fullmakt och vill vara säker på att den blir korrekt utformad kan en av våra jurister upprätta din fullmakt. Detta dessutom till ett fast pris om endast 695 kr. Du kan skicka ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför så kontaktar vid dig så snart vi kan, och i regel senast inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp med att skriva fullmakt

Artiklar om fullmakt och ställföreträdare