Bevittning av testamente – Vad gäller?

Ett testamente måste uppfylla vissa formkrav för att vara gällande. Ett av de krav som gäller för testamente är att det måste vara bevittnat av minst två vittnen. Är ett testamente inte bevittnat är det enligt huvudregeln inte gällande.

Skriv testamente med hjälp av dokumentmall

Notera emellertid att ett testamente inte per automatik blir ogiltigt om det inte uppfyller något av formkraven. För att ett testamente ska anses vara ogiltigt krävs att någon klandrar testamentet. Att klandra ett testamente innebär att man väcker talan inför domstol och yrkar att testamentet ska vara ogiltigt. Arvingarna kan således ”godkänna” ett testamente som inte uppfyller formkraven genom att inte klandra testamentet.

Reglerna om bevittning av testamente och testamentsvittnen finner du i ärvdabalken 10 kap 1-4 §§. Ärvdabalken trädde i kraft redan 1958 och vissa delar av lagtexten kan vara något svåra att förstå – i vart fall om du inte är utbildad jurist eller är van vid att läsa lagtext. Vi ska därför i det följande försöka att kort och mycket översiktligt att gå igenom de olika reglerna i ärvdabalken avseende bevittning av testamente.

Testamentsvittnena

Som rubriken antyder är det inte tillräckligt med endast ett testamentsvittne. Det måste finnas minst två personer som bevittnar testamentet. Det kan även vara fler än två personer som bevittnar testamentet om testatorn önskar detta. Detta är dock ytterst ovanligt.

Det ställs ett antal krav på den person som ska bevittna ett testamente. Enligt ärvdabalken måste ett vittne vara minst 15 år och hen får inte:

 • lida av en psykisk störning som innebär att hen inte förstår betydelsen av bevittningen,
 • vara gift eller vara sambo med testator,
 • vara syskon eller vara gift med syskon till testator, eller
 • släkt med testator i rätt upp- eller nedstigande led (förälder eller barn).
testamentsvittne får inte vara gift eller sambo

Den som är gift eller är sambo med testatorn får inte vara testamentsvittne

Dessutom får inte en person som är testamentstagare eller närstående till en sådan person vara vittne. Med närstående avses testators make eller sambo, syskon, släkt eller svågerlag i rätt upp- och nedstigande led eller dennes maka.

Denna bestämmelse innebär att en förmyndare, en god man eller en förvaltare inte vara vittne om någon som hen företräder får egendom via testamentet. På samma grund kan en företrädare för en juridisk person (t ex ett aktiebolag eller en förening) inte bevittna ett förordnande till förmån för den juridiska personen. T ex kan en person som är ledamot i styrelsen för Djurens Vänner inte vara testamentsvittne till ett testamente där testatorn testamenterar bort egendom till Djurens Vänner.

Bevittning av testamente – vittnenas närvaro

Vad avser själva bevittningen ska testamentsvittnena vara samtidigt närvarande när de bevittnar testamentet. Det är inte möjligt för testamentsvittnena att vara närvarande vid olika tillfällen för att bevittna testamentet.

Testamentsvittne - samtidigt närvarande

De personer som bevittnar testamentet måste vara samtidigt närvarande vid bevittningen. I annat fall riskerar du att testamentet kan förklarar ogiltigt. 

I ett rättsfall (NJA 1978 s 189) besökte testatorn på sin arbetsplats upp testamentsvittnena var för sig i deras respektive arbetsrum varvid de bevittnade testamentet. Högsta domstolen ogiltigförklarade senare testamentet med hänvisning till att testamentsvittnena inte varit samtidigt närvarande när de bevittnade testamentet.

Bevittning av testamente – vittnenas kunskap om testamentet

Vittnena måste vara medvetna om att det är ett testamente som de bevittnar. Emellertid behöver de inte ha kunskap om innehållet i testamentet. Vittnena kan därför underteckna testamentet även om texten för själva testamentsförordnandet, d v s den del av testamentet där testatorn anger vad som ska ske med kvarlåtenskapen, t ex är övertäckt eller på annat sätt är dold.

Ett vittne intygar även med sin bevittning att testamentet ger uttryck för testatorns vilja, att testatorn vid tillfället är vid sina sinnes fulla bruk och att det inte föreligger någon psykisk störning, tvång eller annan obehörig påverkan som senare kan ligga till grund för ogiltigförklaring av testamentet.

Bevittning av testamente – Vittnesmening

Enligt lagtexten ska vittnena bestyrka testamentet genom att underteckna det med sina namn. I praktiken innehåller ett testamente oftast en s k ”vittnesmening” med innebörd att testamentsvittnet förklarar att testamentet upprättats på sätt som anges i ärvdabalken. Det är emellertid inte krav att ett testamente innehåller en vittnesmening för att testamentet ska vara gällande. Det är endast namnteckningen som är obligatorisk.

Syftet med en vittnesmening är att undvika framtida oenighet och tvister mellan arvingarna om testatorns sinnestillstånd när hen undertecknade testamentet. Har vittnena tydligt angett att testatorn varit vid sina sinnes fulla bruk blir det svårare för den som senare vill klandra testamentet på denna grund.

Här nedan följer ett enkelt och vanligt förekommande exempel på hur en vittnesmening kan formuleras:

”Att Nils Nilsson (123456-0890) denna dag, vid fullt och sunt förstånd och av fri vilja har förklarat ovanstående förordnande innefatta hans yttersta vilja och testamente samt egenhändigt undertecknat detsamma intygar undertecknade särskilt anmodade och samtidigt närvarande testamentsvittnen.”

Undantag från huvudregeln om bevittning

Det finns vissa mycket speciella undantag från reglerna om bevittning. Dessa undantag gäller s k nödtestamenten och holografiska testamenten och dessa regler är endast tillämpliga i mycket sällsynta undantagsfall. Som klar huvudregel gäller således att ett testamente måste vara bevittnat för att vara gällande.

Varukorg

Sök efter det juridiska dokument som du behöver

Andra artiklar om arv och testamente

 • Skriva testamente – Så här gör du

  Skriva testamente – Så här gör du

  Ska du skriva ett testamente och funderar du själv på att fatta pennan? Eller kanske ska du hjälpa en bekant att skriva sitt testamente? Då kan denna artikel vara till hjälp. Vi kommer att, punkt för punkt, gå igenom de olika delarna av ett testamente och vad du bör tänka …Läs mer »
 • Person som ska ärva har flyttat till ny adress – Behöver jag ändra i testamentet?

  Person som ska ärva har flyttat till ny adress – Behöver jag ändra i testamentet?

  Hej! För en tid sedan köpte jag en mall för testamente från er och upprättade ett testamente. I testamentet testamenterade jag min fastighet till en släkting och jag skrev hennes namn, personnummer och adress. Nu har hon flyttat till en ny adress. Måste jag ändra i testamentet? Kan jag gå …Läs mer »
 • Testamente och enskild egendom

  Testamente och enskild egendom

  De flesta av oss borde överväga att skriva ett testamente där vi anger att vår kvarlåtenskap ska ärvas av våra arvingar som enskild egendom. Att arvingarna ärver egendomen som enskild egendom innebär att denna inte kommer att ingå i en bodelning om arvingen skiljer sig eller avlider. Genom att skriva …Läs mer »
 • Testamentet är förfalskat – Vad kan jag göra?

  Testamentet är förfalskat – Vad kan jag göra?

  Jag är övertygad om att min mammas testamente är förfalskat och behöver veta vad jag ska göra. Min mamma gick bort i slutet av sommaren. Därefter har det varit totalt kaos. Bara några veckor efter det att hon gått bort fick vi besked om att det fanns ett testamente i …Läs mer »
 • Testamentet är inte bevittnat – Är det giltigt?

  Testamentet är inte bevittnat – Är det giltigt?

  Min morbror avled mycket hastigt. När man skulle gå igenom hans lägenhet hittade man ett testamente där han gav bort allt sitt arv två av hans syskonbarn. Nu har det uppstått en diskussion om vad som gäller då en annan släkting påstår att testamentet är ogiltigt eftersom det inte är …Läs mer »