Dokumentmall Fullmakt – Framtidsfullmakt med vidsträckt befogenhet

Bild på mall för framtidsfullmakt med vidsträckt befogenhet för fullmaktshavaren

229 kr

Komplett och professionellt utformad dokumentmall för framtidsfullmakt där fullmaktshavaren erhåller en mycket vidsträckt befogenhet att företräda fullmaktsgivaren.

MallSupport ingår.

Mallbeskrivning

Med denna dokumentmall kan du skapa en framtidsfullmakt där fullmaktsgivaren får en mycket vidsträckt befogenhet att företräda fullmaktsgivaren. Behörigheten sträcker sig så långt som är möjligt enligt lag (2017:310) om framtidsfullmakter.

Framtidsfullmakten innebär bl a att fullmaktsgivaren får rätt att företräda fullmaktsgivaren gentemot myndigheter, företag, organisationer och privatpersoner, hantera samtliga bankkonton, sälja såväl lös som fast egendom, ge gåvor m m.

I dokumentmallen kan du dessutom ange om fullmakten ska fortsätta att gälla för det fall att fullmaktsgivaren avlider, om fullmaktshavaren ska ha rätt till arvode för sitt arbete m m. Vidare kan du ange en ersättare till fullmaktshavaren för det fall att fullmaktshavaren inte längre vill eller kan utföra sitt uppdrag enligt framtidsfullmakten.

Framtidsfullmakten innehåller föreskrifter om att fullmaktshavaren årligen ska avge en skriftlig redovisning, till fullmaktsgivarens maka/make/sambo och bröstarvingar, innehållande fullmaktsgivarens ekonomiska ställning jämte hur fullmaktsgivarens medel har hanterats under året.

Avslutningsvis innehåller framtidsfullmakten en bestämmelse om att svensk rätt ska tillämpas på fullmakten och att eventuella tvister ska avgöras av svensk domstol.

MallSupport ingår när du köper denna dokumentmall.

Alternativ dokumentmall för framtidsfullmakt

Denna framtidsfullmakt ger fullmaktshavaren mycket långtgående befogenheter och det är i princip inte möjligt att ge en framtidsfullmaktshavare mer långtgående befogenheter än vad som anges i denna framtidsfullmakt. Fundera därför noggrant igenom om detta är vad du vill åstadkomma med din framtidsfullmakt.

Vill du skriva en mer begränsad framtidsfullmakt där fullmaktsgivaren får mindre långtgående befogenheter finns det en särskild dokumentmall för den typen av framtidsfullmakt. I den mallen kan du begränsa fullmaktshavarens befogenhet och specificera exakt vilka åtgärder som fullmaktshavaren har rätt att vidta för fullmaktsgivarens räkning. Denna mall finner du via följande länk:

Mall Framtidsfullmakt – Grundmall

Omgående leverans per e-post

Dokumentmallen levereras till dig per e-post omedelbart efter det att du gjort din beställning och du kan omgående skapa din framtidsfullmakt.

Varukorg

Person som är nöjd med omgående leverans
Personal som ger mallsupport