Dokumentmall Fullmakt – Framtidsfullmakt med vidsträckt befogenhet