Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Mall Fullmakt – Grundmall för privatpersoner

Mall fullmakt

249 kr

Mall för fullmakt. Mallen är mycket enkel att använda sig av och du skapar snabbt och enkelt en professionellt utformad fullmakt för privatpersoner.

Den fullmakt som du skapar är avsedd att användas för vardagliga ärenden som t ex kontakter med myndigheter, kvittera ut försändelser, köpa och sälja egendom, kontakter med sjukvården m m. Mallen är pedagogiskt utformad och du anger vad fullmakten ska omfatta genom att kryssa i olika rutor i dokumentmallen. Det finns dessutom ett särskilt utrymme i mallen där du själv kan skriva in exakt vad fullmakten ska omfatta. Du kan även ange hur länge fullmakten ska gälla m m.

MallSupport ingår.

Professionellt utformad mall upprättad av erfarna jurister

Omgående leverans per e-post

w

MallSupport ingår

Levereras i Word- och PDF-format

Detaljerad produktbeskrivning

Ska du hjälpa någon – eller själv få hjälp – med olika s k ”vardagsgöromål” kommer du sannolikt att behöva använda dig av en fullmakt. En muntlig fullmakt är i och för sig gällande men accepteras sällan av vare sig myndigheter eller företag. I princip krävs alltid en skriftlig fullmakt när man ska hjälpa en annan person med t ex myndighetskontakter, göra inköp, hämta ut postaviseringar, sälja egendom m m.

Med hjälp av denna dokumentmall kan du enkelt skapa en fullmakt som kan användas för en person ska kunna hjälpa till med denna typ av åtgärder. I mallen finns ett antal rutor som du kryssar i och därmed anger vilka åtgärder som fullmakten ska avse. Det finns dessutom en särskild ruta där du fritt kan ange vilka åtgärder som fullmakten ska omfatta. Därutöver kan du ange under vilken tid som fullmakten ska gälla eller hur den ska återkallas m m.

Här nedanför följer en mer detaljerad beskrivning av dokumentmallen för fullmakt samt en kortare redogörelse för reglerna avseende fullmakter.

Vem mallen är avsedd för

Denna mall för fullmakt är avsedd för framförallt privatpersoner som snabbt och enkelt vill skapa en gällande fullmakt för s k vardagsgöromål som t ex kontakter med myndigheter, inköp m m.

Behöver du en fullmakt för företag är denna mall mindre lämpad. Du bör istället använda dig av en särskild mall för företag.

Denna mall kan inte användas för skapande av en framtidsfullmakt. Ska du skriva en framtidsfullmakt finns det en särskild dokumentmall för just det ändamålet. Du kan ladda ner mallen för framtidsfullmakt via följande länk: Mall framtidsfullmakt.

Så här använder du dokumentmallen

I samma sekund som du gör beställningen skickas ett e-postmeddelande till den e-postadress som du angett i samband med beställningen av mallen. I det e-postmeddelandet finns en länk som du ska klicka på. När du klickar på länken kommer fullmaktsmallen att laddas ner till din dator.

Du får dokumentmallen i två olika format – Word och pdf. Du väljer själv vilket av formaten som du vill använda dig av. Mallen i Word-format kan du öppna i ditt ordbehandlingsprogram och mallen i pdf-format kan du öppna i din pdf-läsare.

När du öppnat dokumentmallen på din dator fyller du enkelt i uppgifterna och du kan anpassa fullmakten till din egen och unika situation. Därefter skriver du ut fullmakten på din skrivare. Du kan självfallet även skriva ut dokumentmallen direkt utan att fylla i några uppgifter på datorn för att istället fylla i samtliga uppgifter för hand.

Allmän information för dig som ska skriva en fullmakt

En fullmakt kan enkelt förklarat beskrivas som en rättshandling där en person ger en annan person rätt att göra någonting för den första personens räkning. Parterna i en fullmakt är fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren. Ibland används benämningen huvudman i stället för fullmaktsgivare och fullmäktig istället för fullmaktshavare.

Parter i en mall för fullmakt

Bilden visar hur en fullmakt fungerar i praktiken. I exemplet ger Agneta i fullmakt åt Bengt att sälja hennes bil. Självfallet upprättar hon fullmakten med hjälp av vår mall för fullmakt. Bengt säljer bilen till Cassandra som är köpare. Formellt köper Cassandra bilen av Agneta och inte av Bengt. Bengt är endast fullmaktshavare och är ombud för Agneta.

Fullmaktsgivaren är den som ger i fullmakt åt någon att vidta vissa åtgärder för fullmaktsgivarens räkning. Som ett mycket enkelt exempel kan nämnas att Agneta ger i fullmakt åt Bengt att sälja Agnetas bil. I detta exempel är Agneta fullmaktsgivare och Bengt är fullmaktshavare. Bengt har en fullmakt att sälja Agnetas bil för hennes räkning. Bengt säljer bilen till Cassandra med stöd av fullmakten.

Detta innebär att köpeavtalet avseende bilen ingås mellan Agneta och Cassandra. Bengt undertecknar i och för sig avtalet men detta gör han inte i sitt namn utan för Agnetas räkning. Rent praktiskt sker detta ofta genom tillägget ”enligt fullmakt” efter namnteckningen.

Fullmakter kan användas av såväl privatpersoner som juridiska personer. I näringslivet är fullmakter mycket vanligt förekommande och används i olika sammanhang av de flesta företag och organisationer.

Lär dig mer om fullmakter

Den s k fullmaktsläran, d v s reglerna avseende fullmakter, är ett komplicerat område inom juridiken. De flesta reglerna avseende fullmakter finns i avtalslagen. Emellertid har reglerna avseende fullmakter många år på nacken och kan därför vara svåra att förstå för den som inte är utbildad jurist.

I Kunskapsbanken kan du finna artiklar jämte frågor och svar avseende fullmakter. Här följer ett par förslag till artiklar som förhoppningsvis kan vara till hjälp om du vill lära dig mer om reglerna avseende fullmakter.

Vill du läsa ytterligare artiklar om fullmakter kan du använda dig av sökfunktionen.

Att tänka på när man skriver en fullmakt med hjälp av en mall

En dokumentmall kan aldrig ersätta kunskapen och erfarenheten hos en skicklig jurist. En dokumentmall förutsätter att den som använder sig av mallen har goda juridiska kunskaper. En dokumentmall är endast ett hjälpmedel för att påskynda och underlätta arbetet för den som har de nödvändiga juridiska förkunskaperna.

Är du det minsta osäker på hur du ska anpassa fullmakten eller om det ens är lämpligt att använda sig av en fullmakt i din situation bör du anlita en kompetent jurist för juridisk rådgivning.

På Internet kan du sannolikt hitta gratis dokumentmallar för fullmakt. Dessa gratis mallar är oftast av mycket dålig kvalitet och hjälper dig inte upprätta en professionellt utformad fullmakt. Tvärtom riskerar du att din fullmakt blir felaktigt utformad vilket kan få allvarliga konsekvenser.

Person som använt en gratis mall fullmakt

Använd dig inte av en gratis mall för fullmakter som du hittat i något hörn på Internet. Det finns stor risk för att du kommer att skapa en fullmakt som inte är korrekt utformad vilket kan ge dig juridiska bekymmer.

Varukorg

Betala tryggt och säkert
Kvinna som får en mall med omgående leverans