Mall Testamente » Inbördes testamente mellan makar med bröstarvingar » Fri förfoganderätt » Förordnande

mall för inbördes testamente mellan makar med bröstarvingar, efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt, efter bådas bortgång fördelas arvet enligt makarnas förordnande

295 kr

Mall för inbördes testamente mellan makar med endast bröstarvingar. Enligt denna mall ärver makarna varandra och när båda makarna har avlidit ska deras arv fördelas enligt det förordnande som makarna har skrivit in i testamentet.

Denna mall är lämplig att användas av två makar vilka vill förenkla för bröstarvingarna genom att i testamentet ange vem som ska erhålla vilken egendom. Till exempel kan makarna i förordnandet ange att en viss fastighet ska tillfalla en viss bröstarvinge och att en annan bröstarvinge ska ärva vissa banktillgångar.

Det är även möjligt för makarna att ge en viss del av arvet till någon som inte är bröstarvinge. Emellertid måste makarna respektera reglerna om en bröstarvinges rätt till sin laglott. Makarna har därför inte total frihet att formulera testamentsförordnandet som de önskar.

Mallen levereras omgående per e-post och du kan skriva ditt testamente redan inom ett par minuter efter din beställning. Blir du osäker på hur du ska använda dig av mallen kan du kontakta vår mycket trevliga MallSupport.

Professionellt utformad mall upprättad av erfarna jurister

Omgående leverans per e-post

w

MallSupport ingår

Levereras i Word- och PDF-format

Detaljerad produktbeskrivning

Denna mall kan användas av två makar med endast bröstarvingar, det vill säga ingen av makarna har några särkullbarn, och som vill uppnå följande:

  • när någon av makarna avlider ska den efterlevande maken sitta kvar i “orubbat bo” och ärva kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, samt
  • när båda makarna har avlidit ska makarnas kvarlåtenskap fördelas på det sätt som makarna angett i testamentet.

Att den efterlevande maken sitter i “orubbat bo” följer redan av lag om inte makarna kommer överens om något annat. Den stora fördelen för er att använda er av denna mall är att ni i detalj kan ange hur ert arv ska fördelas den dag som ni avlider. Ni kan även skriva in att er kvarlåtenskap ska ärvas som enskild egendom.

Vill ni följa arvsordningen så att era bröstarvingar, det vill säga barn eller barnbarn, ska ärva all er kvarlåtenskap kan ni underlätta för dessa genom att ange vem av dem som ska ha vilken egendom. Vid fördelningen av arv är det, rent juridiskt, en fråga om en fördelning av andelar. Ärvdabalken innehåller inte några regler som bestämmer vem som ska ärva vilken egendom. Rent praktiskt erhåller arvingarna en viss andel av arvet. Därefter är det upp till arvingarna att komma överens om vem som ska ha vilken egendom. Kan arvingarna inte komma överens säljs arvet och arvingarna får dela på pengarna från försäljningen.

Genom att i testamentet ange vem av arvingarna som ska ha vad underlättar ni för era arvingar och minskar risken för högljudda diskussioner och kanske även tvister mellan arvingarna.

Ni behöver inte nödvändigtvis specificera all egendom i er kvarlåtenskap. Det är tillräckligt att ni specificerar endast vissa föremål som ni anser vara viktiga att en viss arvinge erhåller i arv från er.

Exempel:
Gun och Jan är gifta och har två barn – Emily och Tim. Gun och Jan önskar att Emily och Tim ska ärva all deras kvarlåtenskap men att viss egendom ska ärvas av Emily och viss egendom av Tim. Jan har en värdefull klocka och en myntsamling som de vill att Tim ska ärva. Gun å sin sida har ett antikt möblemang som de önskar att Emily ska ärva. De använder sig därför av denna mall för att skriva ett testamente där Emily ärver möblerna, Tim ärver klockan och myntsamlingen och att resten av Jans och Guns kvarlåtenskap ska fördelas med hälften vardera mellan Emily och Tim.

Arv till annan än bröstarvinge och laglosttskyddet

Det är även möjligt för er att testamentera bort en del av er kvarlåtenskap till någon annan än era bröstarvingar. Emellertid har era bröstarvingar alltid rätt till sin laglott varför ni inte kan testamentera bort all er kvarlåtenskap till någon annan.

Laglotten är hälften av arvslotten, d v s det arv som bröstarvingen skulle ha erhållit om det inte funnits något testamente. Har ni till exempel en kvarlåtenskap som uppgår till ett värde om 100 000 kronor och ni har två barn är barnens arvslott 50 000 kronor vardera. Barnens laglott är därmed 25 000 kronor vardera. Ni kan därför som mest testamentera bort 50 000 kronor till någon annan. Era barn har en ovillkorlig rätt till sina laglotter om vardera 25 000 kronor.

Exempel:
Gun och Jan är gifta och har två barn – Emily och Tim. De har även en avlägsen släkting, Wilbur, som de står mycket nära och som de gärna vill ge en hjälpande hand den dag som de inte längre finns i livet. Gun och Jan har en god ekonomi och räknar med att deras kvarlåtenskap kommer att uppgå till i vart fall ett par miljoner den dag som de båda har avlidit. De använder sig av denna mall för att skriva ett testamente där Wilbur ska ärva ett belopp om 100 000 kronor den dag som de båda har avlidit och att Emily och Tim ska ärva resten av kvarlåtenskapen så att de får hälften vardera.

Vem som kan använda sig av denna dokumentmall

Denna mall kan användas av två makar, med endast gemensamma barn, vilka vill ärva varandra och när båda makarna har avlidit ska deras kvarlåtenskap fördelas på det sätt som makarna skrivit in i testamentet.

Andra mallar som kan vara av intresse

Vill makarna ärva varandra och när de båda har avlidit ska deras kvarlåtenskap ärvas som enskild egendom av bröstarvingarna kan följande mall vara av intresse: Inbördes testamente mellan makar, fri förfoganderätt, bröstarvingar enskild egendom.

Ni kan titta närmare på samtliga våra mallar för testamenten via följande länk: Mallar för testamenten

Leverans, format och MallSupport

Dokumentmallen skickas till dig per e-post omedelbart efter din beställning. Du får mallen i såväl Word-format som pdf-format och du avgör själv vilken av mallarna som du  vill använda dig av.

Stöter du på problem eller har några frågor när du ska använda dig av mallen är du välkommen att kontakta vår MallSupport.

Varukorg

Betala tryggt och säkert
Kvinna som får en mall med omgående leverans