Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Mall – Särlevnadsintyg

Mall för särlevnadsintyg vid skilsmässa

249 kr

Mall för särlevnadsintyg. Med hjälp av denna mall kan en make skapa ett särlevnadsintyg och därigenom få en ansökan om skilsmässa beviljad utan föregående betänketid. Dokumentmallen kan användas av såväl endast en make som gemensamt av två makar.

När du laddar ner dokumentmallen får du även en skriftlig handledning som i detalj förklarar hur du fyller i särlevnadsintyget. MallSupport ingår vid köp av denna dokumentmall.

Professionellt utformad mall upprättad av erfarna jurister

Omgående leverans per e-post

w

MallSupport ingår

Levereras i Word- och PDF-format

Detaljerad produktbeskrivning

Denna dokumentmall används för att skapa ett s k ”särlevnadsintyg”. Ett särlevnadsintyg används i samband med en ansökan om skilsmässa i syfte att skilsmässan ska beviljas utan föregående betänketid.

En skilsmässa måste i vissa situationer föregås av en betänketid. Detta gäller t ex om någon av makarna begär betänketid, om någon av makarna har hemmavarande barn eller någon av makarna motsätter sig en skilsmässa. Betänketiden innebär att skilsmässan kan beviljas tidigast sex månader efter det att skilsmässoansökan lämnades in till domstolen.

Emellertid finns det ett undantag från regeln om betänketid. Har makarna levt åtskilda sedan minst två år kan domstolen omgående döma till skilsmässa även om t ex någon av makarna har begärt betänketid eller har hemmavarande barn under 16 år.

För att domstolen ska kunna bevilja skilsmässoansökan på denna grund måste makarna, eller den av makarna som begär att ansökan ska beviljas utan föregående betänketid, styrka att makarna levt åtskilda sedan minst två år. Detta kan göras genom att lämna in ett särlevnadsintyg där två personer styrker att makarna lever åtskilda sedan minst två år.

Allmänt om reglerna avseende särlevnadsintyg

Enligt reglerna i äktenskapsbalken ska en skilsmässa föregås av en betänketid om endast en av makarna vill skilja sig eller någon av makarna bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad

Från denna regel finns ett undantag. I äktenskapsbalken 5 kap 4 § anges att ” Om makarna lever åtskilda sedan minst två år, har var och en av dem rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid.”

Har makarna levt åtskilda mer än två är det således möjligt för dem att erhålla äktenskapsskillnad utan betänketid även om den andra maken inte vill skilja sig eller någon av makarna bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad.

Den make som vill ha äktenskapsskillnad utan betänketid måste inför domstolen styrka att makarna har levt åtskilda sedan minst två år. Ett sätt för maken att göra detta är att ge in ett särlevnadsintyg till domstolen, gärna i förening med personbevis som styrker att makarna även i formellt avseende levt åtskilda.

Vem mallen är avsedd för

Mallen är avsedd att användas av make som vill styrka att makarna levt åtskilda sedan minst två år och därför önskar att en ansökan om skilsmässa ska beviljas omgående utan föregående betänketid även om någon av makarna motsätter sig skilsmässan, begär betänketid eller har hemmavarande barn under 16 år.

Dokumentmallen kan användas såväl av makarna gemensamt som endast en av makarna.

Så här använder du dokumentmallen

Dokumentmallen levereras till dig per e-post inom ett par sekunder från det att du gjort din beställning. Du laddar ner mallen via den länk som finns i e-postmeddelandet. Därefter kan du öppna dokumentet på din dator och fylla i de uppgifter som behövs. Du kan även skriva ut dokumentet direkt för att därefter fylla i uppgifterna med en penna.

Du får dokumentmallen i två olika format – Word och pdf. Word-filen kan du öppna i ditt ordbehandlingsprogram och pdf-filen kan du du öppna i din pdf-läsare som t ex Adobe Reader.

MallSupport ingår vid köp av mall för särlevnadsintyg

MallSupport ingår vid köp av denna dokumentmall. Du behöver därför inte vara orolig för att du inte ska kunna öppna dokumentet på din dator eller liknande.

Skriftlig handledning ingår

Du får en skriftlig handledning när du laddar ner din dokumentmall. I handledningen får du en kort redogörelse för reglerna kring särlevnadsintyg följt av en instruktion som förklarar hur du fyller i blanketten.

Varukorg

Betala tryggt och säkert
Kvinna som får en mall med omgående leverans