Delgivning av testamente

Med delgivning avses inom juridiken att en handling skickas eller lämnas till någon som har behörighet att ta emot den. Delgivning har ofta betydelse för olika frister, d v s den som delgivits en handling måste vidta en viss åtgärd räknat från dagen från delgivning. Vidtas inte åtgärden inom den angivna fristen förlorar man ofta olika rättigheter.

Skriv testamente med hjälp av dokumentmall

Delgivningsreglerna är ofta komplicerade samtidigt som det finns ett stort antal olika bestämmelser vilka reglerar var, när och hur en delgivning ska ske. Delgivning kan dessutom ske på olika sätt beroende på vad delgivningen avser. T ex skiljer sig förfarandet för delgivning av en uppsägning av ett avtal avseende en hyreslokal avsevärt från delgivningen av ett testamente.

Förutom delgivningslagen finns det en rad olika specialbestämmelser i olika lagar som reglerar förfarandet kring delgivning. Delgivningsreglerna avseende testamenten återfinns i ärvdabalken 14 kap 4 § vilken lyder enligt följande:

“Testamente skall delges arvinge genom överlämnande av testamentshandlingen i bestyrkt avskrift eller, i fråga om muntligt testamente, protokoll över förhör med testamentsvittnena eller annan skriftlig uppgift om testamentets innehåll. Delgivning behövs dock inte med en arvinge som har godkänt testamentet.”

Efterlämnar testator, jämte make, arvingar som avses i 3 kap. 2 §, må testamentet, såvitt dessa angår, delgivas dem som vid tiden för delgivningen äro närmast till arv efter testator.

Äro flera testamentstagare, gäller delgivning, som verkställts av en bland dem, jämväl för de övriga.”

Delgivning av testamente i praktiken

När en avliden person efterlämnat ett testamente måste detta delges arvingarna. Med att testamentet måste delges menas att en kopia av testamentet ska skickas eller lämnas till arvingarna.

Vanligtvis sker en delgivning av testamente genom att en bestyrkt kopia av testamentet skickas till var och en av arvingarna. Respektive arvinge skriver därefter under den bestyrkta kopian och intygar att hen har tagit del av testamentet. Det är även vanligt att arvingen i samband därmed förklarar att hen godkänner testamentet.

Om en arvinge inte skickar tillbaka en bekräftelse på att hen har tagit del av testamentet måste arvingen delges på annat sätt, t ex genom att en stämningsman överlämnar testamentet.

Vilken betydelse har delgivning av testamente?

Tidpunkten för delgivning har betydelse för beräkning av olika frister, bl a klanderfristen i ärvdabalken 14 kap 5 § och jämkningsfristen i ärvdabalken 7 kap 3§ 3 st.

Enligt klanderfristen ska den arvinge som önskar väcka talan om att ett testmante är ogiltigt göra detta senast inom sex månader från det att hen delgivits testamentet.

Enligt jämkningsfristen ska en arvinge som önskar begära jämkning av ett testamente göra detta senast inom sex månader från det att hen delgivits testamentet.

En arvinge har därför sex månader på sig på att agera från det att hen blivit delgiven testamentet. Agerar inte arvingen inom denna tid förlorar arvingen sin rätt att väcka talan om klander eller begära jämkning av testamentet.

Är ett testamente ogiltigt t ex på den grund att det inte uppfyller ärvdabalkens formkrav för testamente kan testamentet likväl bli gällande om inte någon av arvingarna väcker talan inom sexmånadersfristen.

En klandertalan anses väckt när ansökan om stämning kommer in till rätten. Det är alltså inte tillräckligt för en arvinge att muntligen eller i skrift förklara att hen anser att testamentet är ogiligt. Den arvinge som anser att ett testamente är ogilitgt måste väcka talan vid domstol inom klanderfristen om sex månader för att klanderfristen ska sluta löpa. Finns det flera arvingar måste var och en av dessa väcka klandertalan. I annat fall kan testamentet bli gällande mot vissa av arvingarna och ogiltigförklarat mot vissa.

En begäran om jämkning behöver inte framställas vid domstol för att jämkningsfristen ska sluta löpa. Det är tillräckligt att en begäran om jämkning framställs direkt mot testamentstagaren för att jämkningsfristen ska avbrytas. Arvingen kan emellertid även väcka talan vid domstol om hen så önskar.

Varukorg

Sök efter det juridiska dokument som du behöver

Andra artiklar om arv och testamente

 • Skriva testamente – Så här gör du

  Skriva testamente – Så här gör du

  Ska du skriva ett testamente och funderar du själv på att fatta pennan? Eller kanske ska du hjälpa en bekant att skriva sitt testamente? Då kan denna artikel vara till hjälp. Vi kommer att, punkt för punkt, gå igenom de olika delarna av ett testamente och vad du bör tänka …Läs mer »
 • Person som ska ärva har flyttat till ny adress – Behöver jag ändra i testamentet?

  Person som ska ärva har flyttat till ny adress – Behöver jag ändra i testamentet?

  Hej! För en tid sedan köpte jag en mall för testamente från er och upprättade ett testamente. I testamentet testamenterade jag min fastighet till en släkting och jag skrev hennes namn, personnummer och adress. Nu har hon flyttat till en ny adress. Måste jag ändra i testamentet? Kan jag gå …Läs mer »
 • Testamente och enskild egendom

  Testamente och enskild egendom

  De flesta av oss borde överväga att skriva ett testamente där vi anger att vår kvarlåtenskap ska ärvas av våra arvingar som enskild egendom. Att arvingarna ärver egendomen som enskild egendom innebär att denna inte kommer att ingå i en bodelning om arvingen skiljer sig eller avlider. Genom att skriva …Läs mer »
 • Testamentet är förfalskat – Vad kan jag göra?

  Testamentet är förfalskat – Vad kan jag göra?

  Jag är övertygad om att min mammas testamente är förfalskat och behöver veta vad jag ska göra. Min mamma gick bort i slutet av sommaren. Därefter har det varit totalt kaos. Bara några veckor efter det att hon gått bort fick vi besked om att det fanns ett testamente i …Läs mer »
 • Testamentet är inte bevittnat – Är det giltigt?

  Testamentet är inte bevittnat – Är det giltigt?

  Min morbror avled mycket hastigt. När man skulle gå igenom hans lägenhet hittade man ett testamente där han gav bort allt sitt arv två av hans syskonbarn. Nu har det uppstått en diskussion om vad som gäller då en annan släkting påstår att testamentet är ogiltigt eftersom det inte är …Läs mer »