Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Delgivning av testamente

Med delgivning avses inom juridiken att en handling skickas eller lämnas till någon som har behörighet att ta emot den. Delgivning har ofta betydelse för olika frister, d v s den som delgivits en handling måste vidta en viss åtgärd inom en viss tid räknat från dagen från delgivning. Vidtas inte åtgärden inom den angivna fristen förlorar man ofta olika rättigheter.

Kvinna som ska skriva ett testamente


Delgivningsreglerna är ofta komplicerade samtidigt som det finns ett stort antal olika bestämmelser som reglerar var, när och hur en delgivning ska ske. Delgivning kan dessutom ske på olika sätt beroende på vad delgivningen avser. T ex skiljer sig förfarandet för delgivning av en uppsägning av ett avtal avseende en hyreslokal avsevärt från delgivningen av ett testamente.

Förutom delgivningslagen finns det en rad olika specialbestämmelser i olika lagar som reglerar förfarandet kring delgivning. Delgivningsreglerna avseende testamenten återfinns i ärvdabalken 14 kap 4 §, en bestämmelse som har följande lydelse:

“Testamente skall delges arvinge genom överlämnande av testamentshandlingen i bestyrkt avskrift eller, i fråga om muntligt testamente, protokoll över förhör med testamentsvittnena eller annan skriftlig uppgift om testamentets innehåll. Delgivning behövs dock inte med en arvinge som har godkänt testamentet.”

Efterlämnar testator, jämte make, arvingar som avses i 3 kap. 2 §, må testamentet, såvitt dessa angår, delgivas dem som vid tiden för delgivningen äro närmast till arv efter testator.

Äro flera testamentstagare, gäller delgivning, som verkställts av en bland dem, jämväl för de övriga.”

Delgivning av testamente i praktiken

När en avliden person efterlämnat ett testamente måste detta delges arvingarna. Med att testamentet måste delges menas att en kopia av testamentet ska skickas eller lämnas till arvingarna.

Vanligtvis sker en delgivning av testamente genom att en bestyrkt kopia av testamentet skickas till var och en av arvingarna. Respektive arvinge skriver därefter under den bestyrkta kopian och intygar att hen har tagit del av testamentet. Det är vanligt att arvingen i samband därmed förklarar att hen godkänner testamentet.

Om en arvinge inte skickar tillbaka en bekräftelse på att hen har tagit del av testamentet måste arvingen delges på annat sätt, t ex genom att en stämningsman överlämnar testamentet.

Vilken betydelse har delgivning av testamente?

Tidpunkten för delgivning har betydelse för beräkning av olika frister, bl a klanderfristen i ärvdabalken 14 kap 5 § och jämkningsfristen i ärvdabalken 7 kap 3§ 3 st.

Enligt klanderfristen ska den arvinge som önskar väcka talan om att ett testmante är ogiltigt göra detta senast inom sex månader från det att hen delgivits testamentet.

Enligt jämkningsfristen ska en arvinge som önskar begära jämkning av ett testamente göra detta senast inom sex månader från det att hen delgivits testamentet.

En arvinge har därför sex månader på sig på att agera från det att hen blivit delgiven testamentet. Agerar inte arvingen inom denna tid förlorar arvingen sin rätt att väcka talan om klander eller begära jämkning av testamentet.

Är ett testamente ogiltigt t ex på den grund att det inte uppfyller ärvdabalkens formkrav för testamente kan testamentet likväl bli gällande om inte någon av arvingarna väcker talan inom sexmånadersfristen.

En klandertalan anses väckt när ansökan om stämning kommer in till rätten. Det är alltså inte tillräckligt för en arvinge att muntligen eller i skrift förklara att hen anser att testamentet är ogiltigt. Den arvinge som anser att ett testamente är ogiltigt måste väcka talan vid domstol inom klanderfristen om sex månader för att klanderfristen ska sluta löpa. Finns det flera arvingar måste var och en av dessa väcka klandertalan. I annat fall kan testamentet bli gällande mot vissa av arvingarna och ogiltigförklarat mot vissa.

En begäran om jämkning behöver inte framställas vid domstol för att jämkningsfristen ska sluta löpa. Det är tillräckligt att en begäran om jämkning framställs direkt mot testamentstagaren för att jämkningsfristen ska avbrytas. Arvingen kan emellertid även väcka talan vid domstol om hen så önskar.

Vill du ha hjälp med att skriva ditt testamente?

Ska du skriva ett testamente och vill vara säker på att det blir korrekt utformat kan en av våra familjerättsjurister upprätta ditt testamente. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjerättsjurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp med att skriva testamente

Artiklar om arv och testamente

Frågor & Svar om arv och testamente