Distans- och hemförsäljningslag (2005:59)

Distans- och hemförsäljningslagen är en konsumentskyddslag som är tillämplig på bl a telefonförsäljning av försäkring och erbjudanden över Internet om kredit- eller kontotjänster.

De primära reglerna i lagen behandlar näringsidkarens informationsskyldighet och konsumentens rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från avtalsslutet, den s k ångerrätten. Vad avser näringsidkarens informationsskyldighet är informationskraven är mer omfattande och detaljerade än för andra distansavtal, och informationen ska i princip alltid lämnas innan distansavtalet ingås.

Till ångerrätten har kopplats en rätt för näringsidkaren att kräva ersättning för den del av den finansiella tjänsten som har tillhandahållits och för skäliga kostnader för tjänsten.

 

Lagen trädde i kraft den 1 april 2005.