Ensam vårdnad – hur får man ensam vårdnad och vad innebär det?

Ensam vårdnad, eller enskild vårdnad som det ibland benämns, innebär att endast en av föräldrarna är vårdnadshavare för barnet. Att en förälder har ensam vårdnad är ovanligt. Huvudregeln enligt svensk rätt är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om sina barn.

Att en förälder har ensam vårdnad och därmed är ensam vårdnadshavare innebär att det är den föräldern som ensam bestämmer i bl a juridiska och ekonomiska frågor. Som exempel kan nämnas att det är den föräldern som ensam bestämmer om barnets boende, skolgång, sjukvård, försäkringsskydd, ekonomi m m. Den förälder som inte har vårdnaden saknar helt beslutanderätt i dessa frågor.

En förälder som har ensam vårdnad har inte endast rättigheter. Föräldern är skyldig att se till barnets bästa och i detta ingår bl a att barnet har en löpande kontakt och umgänge med den andra föräldern. En förälder som har ensam vårdnad kan inte ”stänga ute” den andra föräldern från kontakt och umgänge med barnet. Det är endast i mycket sällsynta undantagsfall, t ex när barnet riskerar att skadas, som en förälder kan fråntas rätten till umgänge. Ett sådant beslut måste dessutom meddelas av domstol.

Ensam vårdnad och barnets bästa

Som framgått av inledningen är huvudregeln att föräldrarna ska ha delad vårdnad. Det är endast i undantagsfall som en förälder beviljas ensam vårdnad. Avgörande vid frågan om vårdnad är vad som är bäst för barnet. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska man enligt föräldrabalken särskilt fästa avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och – barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Vid bedömningen av som är bäst för barnet ska även man även ta hänsyn till barnets egen vilja. Vilken hänsyn som ska tas beror på barnets ålder och mognad. Lagtexten anger inte någon särskild ålder när barnets vilja ska börja att beaktas men generellt fäster man större vikt vid barnets vilja desto äldre som barnet är.

Ensam vårdnad när föräldrarna är överens

Är föräldrarna ense om att endast en av dem ska ha vårdnaden har de två alternativ. De kan antingen ingå ett avtal om att en av dem ska ha ensam vårdnad eller vända sig till domstol och begära att en av dem ska beviljas ensam vårdnad. Väljer föräldrarna de att skriva ett avtal om ensam vårdnad måste detta godkännas av socialnämnden för att vara gällande. Väljer föräldrarna att begära ensam vårdnad vid domstol är det domstolen som beslutar om vårdnaden.

När socialnämnden granskar föräldrarnas avtal om enskild vårdnad är det barnets bästa som är avgörande. Socialnämnden ska godkänna avtalet om det inte är uppenbart att avtalet är oförenligt med barnets bästa.

enskild vårdnad

Är föräldrarna ense om en av dem ska ha enskild vårdnad om barnet kan de skriva ett avtal om vårdnad. Ett sådant avtal måste emellertid godkännas av socialnämnden för att vara gällande.

Ensam vårdnad när föräldrarna inte är överens

Är föräldrarna inte överens om att den delade vårdnaden ska upphöra och en av dem ska ha enskild vårdnad måste den förälder som vill ha enskild vårdnad väcka talan vid domstol. Att väcka talan innebär att föräldern ger in en stämningsansökan till tingsrätten. I stämningsansökan yrkar föräldern att han eller hon ska beviljas enskild vårdnad samt anger grunderna för yrkandet. Med att ange grunderna avses att man förklarar varför man anser att domstolen ska besluta om enskild vårdnad.

När en make ger in en stämningsansökan om ensam vårdnad uppstår det som ofta benämns en vårdnadstvist. En vårdnadstvist innebär rent praktiskt att makarna inför rätten lägger fram sina respektive argument för att någon av dem ska ha ensam vårdnad eller att vårdnaden ska fortsätta att vara gemensam. Domstolen provar noggrant makarnas argument och meddelar därefter en dom om fortsatt gemensam vårdnad eller att någon av föräldrarna ska ha enskild vårdnad.

Vid en vårdnadstvist inför domstol fäster domstolen särskild vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Kan föräldrarna inte samarbeta i dessa frågor kan domstolen besluta att endast en av föräldrarna ska ha vårdnaden. Anser domstolen att det är en av föräldrarna som i princip ensam är orsaken till att samarbetet inte fungerar är sannolikheten stor för att domstolen beslutar att den andra föräldern ska ha enskild vårdnad.

Motsätter sig båda föräldrarna gemensam vårdnad får domstolen inte döma till gemensam vårdnad. I ett sådant fall måste domstolen besluta att en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad.

En vårdnadstvist är ofta mycket komplicerad och man bör inte företräda sig själv i en sådan tvist. Istället bör man anlita en advokat eller annan jurist som är specialiserad på vårdnadstvister.

Umgängesrätt vid enskild vårdnad

Ett barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Detta gäller oavsett vem som barnet bor tillsammans med eller vem som har vårdnaden om barnet. En förälder som har ensam vårdnad kan därför inte ”stänga ute” den förälder som inte har vårdnaden. Det är endast om det finns risk för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa som det är möjligt att vägra en förälder umgänge.

Har en förälder ensam vårdnad ska föräldrarna i första hand försöka att själva komma överens om umgänget. Har föräldrarna svårt att finna en gemensam lösning på hur umgänget ska fungera kan föräldrarna vända sig till familjerätten för att få hjälp via samarbetssamtal. Skulle inte heller detta fungera måste föräldrarna vända sig till tingsrätten som därefter kommer att besluta hur umgänget ska vara utformat.

Umgänge ensam vårdnad

Har en förälder ensam vårdnad har den andra föräldern en rätt till umgänge med sitt barn. Kan inte föräldrarna själva komma överens om hur umgänget ska vara utformat är det en domstol som beslutar om umgänget.

Underhåll och underhållsbidrag vid ensam vårdnad

Vårdnaden har inte någon betydelse för underhållsbidrag. Dessa regler är desamma oavsett om vårdnaden är enskild eller gemensam. Det är barnets boende som är avgörande för om en förälder är skyldig att betala underhållsbidrag. Enligt föräldrabalken är en förälder som inte har vårdnaden skyldig att betala underhållsbidrag till ett barn om föräldern inte varaktigt bor tillsammans med barnet. Samma regler gäller för det fall att vårdnaden är gemensam.

Föräldrarna kan själva komma överens om vilket belopp som ska betalas i underhållsbidrag. Till undvikande av missförstånd och framtida diskussioner är det alltid att rekommendera att parterna skriva ner överenskommelsen i ett avtal om underhållsbidrag .

Kommer föräldrarna inte överens kan de begära samarbetssamtal. Samararbetssamtal kostar dessutom inte något utan är helt gratis. Leder inte samarbetssamtalen till en överenskommelse kan föräldrarna vända sig till domstol och begära att domstolen bestämmer vilket belopp som ska betalas i underhållsbidrag.

Formulär och blanketter för ansökan om ensam vårdnad

Det finns inte några särskilda formulär eller blanketter för ensam vårdnad som en förälder måste fylla i för att ansöka om ensam vårdnad. Som framgått finns det två möjligheter att få ensam vårdnad – genom avtal vilket måste godkännas av socialnämnden eller genom dom från domstol.

Det finns dokumentmallar som kan vara till viss hjälp om man ska skriva ett avtal om vårdnad eller skriva en stämningsansökan med yrkande om ensam vårdnad. Problemet är att dessa mallar inte kan ersätta juridisk kunskap. Detta gäller framförallt en stämningsansökan vilket är en mycket komplicerad uppgift. Rådet är därför alltid att anlita en advokat specialiserad på familjerätt när man ska upprätta denna typ av juridiska dokument eller för den delen har frågor i övrigt rörande ensam vårdnad.

Varukorg

Sök i vår butik

Senast Publicerat

 • Förvaring av framtidsfullmakt

  Förvaring av framtidsfullmakt

  En framtidsfullmakt är endast gällande i original. Är originalfullmakten försvunnen räcker det inte att visa upp en kopia av framtidsfullmakten, en sådan är inte gällande. Det är därför viktigt att man förvarar framtidsfullmakten på ett betryggande sätt så att den finns tillgänglig den dag som den börjar att gälla. Hur …Läs mer »
 • Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Driver du företag och gifter dig blir företaget giftorättsgods och ingår i en bodelning. I denna artikel får du veta hur du gör företaget till enskild egendom genom äktenskapsförordLäs mer »
 • Skriva testamente – Så här gör du

  Skriva testamente – Så här gör du

  Ska du skriva ett testamente och funderar du själv på att fatta pennan? Eller kanske ska du hjälpa en bekant att skriva sitt testamente? Då kan denna artikel vara till hjälp. Vi kommer att, punkt för punkt, gå igenom de olika delarna av ett testamente och vad du bör tänka …Läs mer »
 • Mallar för äktenskapsförord

  Mallar för äktenskapsförord

  När man ska skriva ett äktenskapsförord kan det ofta vara en god idé att använda sig av en dokumentmall. En väl utformad mall såväl förenklar som påskyndar arbetet med att skriva ett äktenskapsförord. Dokumentmallar är dessutom något som används av de flesta advokater och andra jurister som i sitt dagliga …Läs mer »
 • Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  VI förklarar vad som gäller när en av makarna i ett äktenskaps avlider och makarna har skrivit ett äktenskapsförord. Genom ett par enkla exempel får du snabbt en god överblick över de praktiska följderna av ett äktenskapsförord i samband med att en av makarna avlider.Läs mer »