Enskild egendom – Egendomen som inte ingår i en bodelning

Behöver du prata med en jurist? Just nu erbjuder vi 10 minuters fri rådgivning via vår chatt.

Idag har vi öppet i chatten till klockan 20.00!

Egendomen i ett äktenskap kan delas upp i två kategorier – enskild egendom och giftorättsgods. Vilken kategori som viss egendom tillhör har inte någon betydelse under själva äktenskapet. Det är först när äktenskapet upphör och en bodelning mellan makarna ska göras som detta har betydelse.

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord

I en bodelning ingår endast giftorättsgods. Enskild egendom omfattas inte av en bodelning. En make som vill undvika att dela med sig av sin egendom till den andra maken för det fall att äktenskapet upphör måste därför göra sin egendom till enskild egendom.

Skyldighet att göra bodelning

Upphör äktenskapet på den grunden att makarna skiljer sig ska makarna som huvudregel göra en bodelning. Finns det inte något giftorättsgods är makarna inte skyldiga att göra en bodelning.

Upphör äktenskapet på den grunden att en av makarna avlider ska en bodelning göras mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo. Emellertid har en efterlevande make möjlighet begära att någon bodelning inte ska ske. I en sådan situation behåller den efterlevande maken sitt giftorättsgods och tillgångarna i den avlidne makens dödsbo delas mellan arvingarna till den avlidne maken.

par som har skrivit ett äktenskapsförord hos en jurist

Enskild egendom och giftorättsgods

Huvudregeln i ett äktenskap är att all egendom är giftorättsgods. Egendom som är giftorättsgods kan göras till enskild egendom på följande sätt:

 1. Makarna ingår ett äktenskapsförord i vilket de har kommit överens om att egendom ska vara enskild. Detta kan avse såväl viss egendom som all egendom.
 2. En make får egendom i gåva från någon annan än den andra maken och det i villkoren för gåvan föreskrivs att egendomen ska vara enskild.
 3. En make får arv genom testamente och det i testamentet anges att egendomen ska vara makens enskilda egendom.
 4. En make får egendom genom förmånstagarförordnande i en försäkring som tecknats av någon annan än den andra maken.

Varje punkt kommer att gås igenom här nedan.

Enskild egendom genom äktenskapsförord

Själva poängen med att ingå ett äktenskapsförord är att göra egendom till enskild egendom och därigenom undanta egendomen från en framtida bodelning. Ett äktenskapsförord är den enda möjlighet som makar har att omvandla giftorättsgods till enskild egendom. Några andra möjligheter finns inte för makarna att göra egendom till enskild.

Ett äktenskapsförord kräver att makarna är överens. En make som under äktenskapet börjar oroa sig för att “förlora” egendom i en bodelning vid en eventuell skilsmässa har inte några som helst möjligheter att på “egen hand” göra egendom till enskild egendom. Vill den andra maken inte ingå ett äktenskapsförord förblir egendomen giftorättsgods. Det är inte på något sätt möjligt för en make att med juridiska åtgärder “tvinga” den andra maken att ingå ett äktenskapsförord. En make har inte några som helst skyldigheter att ingå ett äktenskapsförord mot sin vilja.

tomt rum efter en skilsmässa utan äktenskapsförord

Vill du läsa mer om vad som gäller för äktenskapsförord (formkrav, registreringskrav m m) kan följande artiklar rekommenderas:

Enskild egendom genom villkor i samband med gåva

Får en make en gåva där det i gåvovillkoren anges att gåvan ska vara enskild egendom blir gåvan enskild egendom. Villkoren måste ges i samband med att gåvan ges. Finns det inte några villkor om att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom blir egendomen giftorättsgods.

En gåva med villkor om att den ska vara enskild egendom måste ges av någon annan än den andra maken. Det är inte möjligt för makar att ge varandra gåvor med villkor om att gåvorna ska vara enskild egendom. Sådan villkor är inte gällande. Vill makarna omvandla giftorättsgods till enskild egendom måste de ingå äktenskapsförord. Det är som ovan angivits deras enda möjlighet att göra giftorättsgods till enskild egendom.

Enskild egendom gåva

En gåva måste ges med villkor om att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom för att den inte ska ingå i en bodelning. Finns det inte något sådant villkor blir gåvan giftorättsgods och ingår i en bodelning.

Enskild egendom genom villkor i testamente

Egendom som en make får i arv enligt arvsordningen är giftorättsgods. Samma gäller för egendom som make får i arv genom testamente. Även denna egendom är giftorättsgods om inte annat angetts i testamentet. Har å andra sidan testamentsgivaren angett i testamentet att vad maken får i arv ska vara hens enskilda egendom gäller det villkoret.

Enskild egendom genom förmånstagarförordnande

Det är även möjligt att teckna en försäkring med ett förmånstagarförordnande vilket anger att utbetalning enligt försäkringen ska ske till en viss person och att vad personen får från försäkringen ska vara hens enskilda egendom. Exempel på försäkringar där det förekommer denna typ av förmånstagarförordnanden är olycksfallsförsäkringar och livförsäkringar men även sjukförsäkringar och vissa former av pensionssparande.

jurister som upprättar äktenskapsförord

Ett villkor för ett förmånstagarförordnande där utbetalningen ska vara enskild egendom är att det inte får vara den andra maken som tecknar försäkringen. Det är därför inte möjligt för makar att teckna försäkringar med maken som förmånstagare där utbetalningarna ska vara enskild egendom. Sådana villkor är inte gällande.

2 Kommentarer

 1. Mary

  Hej , Jag och min make gift 2010 . Den 2016 jag har köpte ett fritidshus med min egna pengar på mitt namn .Vi skrevs papper att han har inte rätt att ta del av min fritidshus .
  Frågan är vad säger lagen om min situation ?
  fritishuset måste delas eller inte ?

  Svara
  • Juridex

   Hej Mary. Det behövs mer information för att kunna ge ett bra svar. Bl a har det betydelse om ni har ingått ett äktenskapsförord, vad det var för pengar som du använda till köpet m m.

   Har ni inte skrivit något äktenskapsförord och är inte heller de medel som du använt för köpet av fritidshuset enskild egendom är utgångspunkten och huvudregeln att fritidshuset ska ingå i en bodelning. Har ni har “skrivit ett papper” om att han inte har rätt att ta del av ditt fritidshus har sannolikt inte någon verkan om inte papperet är ett äktenskapsförord som dessutom ska ha registrerats. Endast ett “vanligt” avtal er emellan skyddar inte egendomen från att ingå i en framtida bodelning.

   Tyvärr är det inte möjligt att vara tydligare än så men vi hoppas att svaret har gett dig någon vägledning om vad som gäller.

   Mvh

   Juridex

   Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg

Frågor och svar om äktenskapsförord