Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Enskild egendom – Egendomen som inte ingår i en bodelning

Egendomen i ett äktenskap kan delas upp i två kategorier – enskild egendom och giftorättsgods. Vilken kategori som viss egendom tillhör har inte någon betydelse under själva äktenskapet. Det är först när äktenskapet upphör och en bodelning mellan makarna ska göras som detta har betydelse.

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord


I en bodelning ingår endast giftorättsgods. Enskild egendom omfattas inte av en bodelning. En make som vill undvika att dela med sig av sin egendom till den andra maken för det fall att äktenskapet upphör måste därför göra sin egendom till enskild egendom.

Skyldighet att göra bodelning

Upphör äktenskapet på den grunden att makarna skiljer sig ska makarna som huvudregel göra en bodelning. Finns det inte något giftorättsgods är makarna inte skyldiga att göra en bodelning.

Upphör äktenskapet på den grunden att en av makarna avlider ska en bodelning göras mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo. Emellertid har en efterlevande make möjlighet begära att någon bodelning inte ska ske. I en sådan situation behåller den efterlevande maken sitt giftorättsgods och tillgångarna i den avlidne makens dödsbo delas mellan arvingarna till den avlidne maken.

Enskild egendom och giftorättsgods

Huvudregeln i ett äktenskap är att all egendom är giftorättsgods. Egendom som är giftorättsgods kan göras till enskild egendom på följande sätt:

  1. Makarna ingår ett äktenskapsförord i vilket de har kommit överens om att egendom ska vara enskild. Detta kan avse såväl viss egendom som all egendom.
  2. En make får egendom i gåva från någon annan än den andra maken och det i villkoren för gåvan föreskrivs att egendomen ska vara enskild.
  3. En make får arv genom testamente och det i testamentet anges att egendomen ska vara makens enskilda egendom.
  4. En make får egendom genom förmånstagarförordnande i en försäkring som tecknats av någon annan än den andra maken.

Varje punkt kommer att gås igenom här nedan.

Enskild egendom genom äktenskapsförord

Själva poängen med att ingå ett äktenskapsförord är att göra egendom till enskild egendom och därigenom undanta egendomen från en framtida bodelning. Ett äktenskapsförord är den enda möjlighet som makar har att omvandla giftorättsgods till enskild egendom. Några andra möjligheter finns inte för makarna att göra egendom till enskild.

Ett äktenskapsförord kräver att makarna är överens. En make som under äktenskapet börjar oroa sig för att “förlora” egendom i en bodelning vid en eventuell skilsmässa har inte några som helst möjligheter att på “egen hand” göra egendom till enskild egendom. Vill den andra maken inte ingå ett äktenskapsförord förblir egendomen giftorättsgods. Det är inte på något sätt möjligt för en make att med juridiska åtgärder “tvinga” den andra maken att ingå ett äktenskapsförord. En make har inte några som helst skyldigheter att ingå ett äktenskapsförord mot sin vilja.

Vill du läsa mer om vad som gäller för äktenskapsförord (formkrav, registreringskrav m m) kan följande artiklar rekommenderas:

Enskild egendom genom villkor i samband med gåva

Får en make en gåva där det i gåvovillkoren anges att gåvan ska vara enskild egendom blir gåvan enskild egendom. Villkoren måste ges i samband med att gåvan ges. Finns det inte några villkor om att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom blir egendomen giftorättsgods.

En gåva med villkor om att den ska vara enskild egendom måste ges av någon annan än den andra maken. Det är inte möjligt för makar att ge varandra gåvor med villkor om att gåvorna ska vara enskild egendom. Sådan villkor är inte gällande. Vill makarna omvandla giftorättsgods till enskild egendom måste de ingå äktenskapsförord. Det är som ovan angivits deras enda möjlighet att göra giftorättsgods till enskild egendom.

Enskild egendom gåva

En gåva måste ges med villkor om att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom för att den inte ska ingå i en bodelning. Finns det inte något sådant villkor blir gåvan giftorättsgods och ingår i en bodelning.

Enskild egendom genom villkor i testamente

Egendom som en make får i arv enligt arvsordningen är giftorättsgods. Samma gäller för egendom som make får i arv genom testamente. Även denna egendom är giftorättsgods om inte annat angetts i testamentet. Har å andra sidan testamentsgivaren angett i testamentet att vad maken får i arv ska vara hens enskilda egendom gäller det villkoret.

Enskild egendom genom förmånstagarförordnande

Det är även möjligt att teckna en försäkring med ett förmånstagarförordnande vilket anger att utbetalning enligt försäkringen ska ske till en viss person och att vad personen får från försäkringen ska vara hens enskilda egendom. Exempel på försäkringar där det förekommer denna typ av förmånstagarförordnanden är olycksfallsförsäkringar och livförsäkringar men även sjukförsäkringar och vissa former av pensionssparande.

Ett villkor för ett förmånstagarförordnande där utbetalningen ska vara enskild egendom är att det inte får vara den andra maken som tecknar försäkringen. Det är därför inte möjligt för makar att teckna försäkringar med maken som förmånstagare där utbetalningarna ska vara enskild egendom. Sådana villkor är inte gällande.

Vill du ha hjälp med att skriva ert äktenskapsförord?

Ska ni skriva ett äktenskapsförord och vill vara säkra på att det blir korrekt utformat kan en av våra jurister upprätta ert äktenskapsförord. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik

Frågor & svar om bodelning mellan makar

Banner för hjälp att skriva äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord

Frågor & Svar om äktenskapsförord