Formkrav för giltigt testamente

Reglerna avseende testamente finns i ärvdabalken. Enligt ärvdabalkens regler måste ett testamente vara utformat på ett visst sätt för att vara giltigt – det är ett s k formalavtal. Är inte testamentet utformat på detta sätt kan det klandras och förklaras ogiltigt av en domstol.

Kvinna som ska skriva ett testamente

Utgångspunkten är att ett testamente måste uppfylla följande tre krav för att det ska vara giltigt:

 1. Testamentet måste vara upprättat i skrift och undertecknat av testamentsgivaren.
 2. Testamentsgivarens underskrift måste vara bevittnad av två personer (testamentsvittnen) vilka inte är jäviga.
 3. De två testamentsvittnena måste vara medvetna om att det är ett testamente som de bevittnat. Emellertid behöver de inte veta innehållet i testamentet.

Undantag från formkraven

Det finns situationer där formkraven för ett testamente inte behöver vara uppfyllda. Ett sådant testamente kallas för ett nödtestamente.

Det är endast i undantagsfall som det är möjligt att använda sig av ett nödtestamente. Enligt ärvdabalken är detta möjligt om testamentsgivaren ”av skäl som sjukdom eller nödsituation ej har möjlighet att upprätta ett ordinärt testamente”.

Det finns två olika metoder för att upprätta ett nödtestamente. Den första metoden innebär att testamentsgivare muntligen inför två vittnen förordnar om sin kvarlåtenskap. Den andra metoden innebär att testamentsgivaren i en egenhändigt skriven och undertecknad handling förordnar om kvarlåtenskapen.

Ett nödtestamente upphör att gälla, om testamentsgivaren efter testamenterandet under tre månader varit i stånd att upprätta ett ordinärt testamente.

Artiklar om arv och testamente

 • Jämkning av testamente

  Jämkning av testamente

  Jämkning av testamente är något som kan bli aktuellt när ett testamente inkräktar på en bröstarvinges rätt till laglott. Jämkning …
 • Vad kostar det att skriva ett testamente?

  Vad kostar det att skriva ett testamente?

  Artikel om vad det kostar att skriva ett testamente. Vi jämför kostnaderna för att skriva ditt testamente med hjälp av …
 • Delgivning av testamente

  Delgivning av testamente

  Med delgivning avses inom juridiken att en handling skickas eller lämnas till någon som har behörighet att ta emot den. …
 • Den legala arvsordningen och de olika arvsklasserna

  Den legala arvsordningen och de olika arvsklasserna

  När en person avlidit och det inte finns något testamente ska arvet enligt huvudregeln fördelas enligt den legala arvsordningen. Med …
 • Klander av testamente

  Klander av testamente

  Klander av testamente innebär att en arvinge väcker talan vid domstol och yrkar att ett testamente ska förklaras ogiltigt. Yrkandet …

Varukorg

Person som ska anlita en jurist till fast pris
Person som chattar med en jurist

Publicerat