Förvaring av framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är endast gällande i original. Är originalfullmakten försvunnen räcker det inte att visa upp en kopia av framtidsfullmakten, en sådan är inte gällande. Det är därför viktigt att man förvarar framtidsfullmakten på ett betryggande sätt så att den finns tillgänglig den dag som den börjar att gälla.

Ett äldre par som ska ladda ner en mall för att skriva en framtidsfullmakt

Hur en framtidsfullmakt ska förvaras beror självfallet på omständigheterna i det enskilda fallet. Som alltid i juridikens värld är varje situation unik och kräver sin egen och specifika lösning. Vad som är viktigt är att framtidsfullmakten ska finnas tillgänglig och kunna användas den dag som framtidsfullmakten börjar att gälla, d v s den dag som fullmaktsgivaren inte längre kan hantera sina personliga angelägenheter.

Vi ska i det följande ge några tips och idéer om vad du ska tänka på när du funderar på hur du ska förvara en framtidsfullmakt.

Likheter och skillnader jämfört med förvaring av testamente

Framtidsfullmakter och testamenten har mycket stora likheter vad avser formkraven. Båda dokumenttyperna är endast gällande i original, de måste vara undertecknade och vara bevittnade av två vittnen för att vara giltiga. Detta innebär emellertid inte att de bör förvaras på samma sätt då det finns avgörande skillnader vad avser när dokumenten blir gällande och ska tillämpas.

Ett testamente förvaras med fördel i t ex ett bankfack, hos en advokat eller via några av de olika förvaringstjänster som finns för testamenten. När den person som upprättat testamentet avlider lämnas testamentet ut till dödsbodelägarna och testamentet kan tillämpas vid fördelningen av arvet.  

En framtidsfullmakt börjar att gälla när den fullmaktsgivaren inte längre kan hantera sina personliga angelägenheter. Skulle fullmaktsgivaren till exempel befinna sig på sjukhus efter en olycka och inte kan kommunicera med omvärlden kan det snabbt bli problematiskt om fullmaktsgivaren har lagt framtidsfullmakten i ett bankfack. Än värre blir det om fullmaktsgivaren inte informerat någon om var framtidsfullmakten förvaras.

Vad avser framtidsfullmakter kan det därför i vissa situationer vara ett bra alternativ att framtidsfullmakten förvaras hos fullmaktshavaren, d v s den person som ska företräda fullmaktsgivaren. Den dag som fullmaktsgivaren inte längre kan hantera sina angelägenheter tar fullmaktshavaren fram framtidsfullmakten och kan omgående använda den för att företräda fullmaktsgivaren.

Upprätta en framtidsfullmakt i två exemplar

Ofta går det lång tid mellan det att en framtidsfullmakt upprättas och att den träder i kraft. Det finns alltid en risk för att fullmaktshavaren under denna tid blir av med framtidsfullmakten. Detta kan få allvarliga konsekvenser. Fullmaktsgivaren har upprättat en framtidsfullmakt för en viss person och har utgått från att denna person ska hjälpa fullmaktsgivaren i framtiden.

Skulle fullmaktshavaren inte hitta framtidsfullmakten medför detta att fullmaktsgivaren står utan den hjälp som fullmaktsgivaren utgått från ska finnas. Kan fullmaktsgivaren vid inte längre hantera sina personliga angelägenheter är det dessutom för sent att upprätta en ny framtidsfullmakt.

I vissa situationer kan det därför vara en god idé för en fullmaktsgivare att upprätta två identiska framtidsfullmakter. Ett exemplar förvaras av fullmaktshavaren och det andra exemplaret kan fullmaktsgivaren förvara hemma hos sig på ett ställe där det enkelt upptäcks av någon som har tillgång till hemmet. På så sätt finns det i vart fall en ”backup” för det fall att fullmaktshavaren skulle ha slarvat bort eller av annat skäl inte längre kan hitta sin framtidsfullmakt.

Skriva en framtidsfullmakt?

Vi hoppas att du fått några tips och idéer om vad du bör tänka på om du ska förvara en framtidsfullmakt. Har du inte redan upprättat en framtidsfullmakt får du gärna titta närmare på vår mycket professionella mall för framtidsfullmakter. Du kan även använda dig av vår tjänst Dokument Online för framtidsfullmakt där du får hjälp av en jurist att skriva din framtidsfullmakt. Då kan du vara säker på att din framtidsfullmakt blir korrekt utformad.

Varukorg

Frågor & Svar angående framtidsfullmakter

Artiklar om framtidsfullmakter

  • Framtidsfullmakt – Allt du behöver veta

    Framtidsfullmakt – Allt du behöver veta

    En framtidsfullmakt är en fullmakt som en person (fullmaktsgivaren) i förtid ger åt en annan person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten …Läs mer »