Framtidsfullmakt – Allt du behöver veta

En framtidsfullmakt är en fullmakt som en person (fullmaktsgivaren) i förtid ger åt en annan person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.

Ett äldre par som ska skriva en framtidsfullmakt


Enkelt förklarat innebär en framtidsfullmakt att du redan idag kan skriva en fullmakt där du ger en annan person rätt att företräda dig den dag som du själv inte längre kan hantera dina angelägenheter. Med angelägenheter avses t ex dina finanser, ditt boende, kontakter med myndigheter och sjukvård m m. Det är möjligt att upprätta flera framtidsfullmakter och du kan utse flera personer som ska företräda dig. T ex kan du utse en person som ska hantera dina kontakter med myndigheter och sjukvård och en annan person som ska hantera din ekonomi.

En framtidsfullmakt underlättar även för de närstående. Genom att du i förtid utser en viss eller vissa personer att företräda dig behöver inte omgivningen vända sig till myndigheterna för att någon ska kunna företräda dig. Dessutom minskar du risken för diskussioner och oenighet mellan de närstående om vem som ska ha rätt att företräda dig.

Möjligheten att använda sig av en framtidsfullmakt är en nyhet i svensk rätt. Denna möjlighet har endast funnits sedan den 1 juli 2017 då lag (2017:310) om framtidsfullmakter trädde i kraft. Vi ska i det följande gå igenom några av de viktigaste punkterna avseende denna typ av fullmakter.

Framtidsfullmakt – Ett privat alternativ till god man och förvaltare

Framtidsfullmakten innebär inte några förändringar avseende det sedan länge gällande systemet med god man och förvaltare. En framtidsfullmakt är istället ett privat alternativ till det offentliga systemet med god man och förvaltare.

Med privat alternativ avses att du inte behöver vända dig till en domstol eller någon annan myndighet, något som du måste göra om du vill att en god man eller en förvaltare ska förordnas. En framtidsfullmakt kan du själv skriva och det är även du själv som bestämmer vem som i framtiden ska företräda dig och vad den personen har rätt att göra för din räkning.

Att skriva en framtidsfullmakt
Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du redan idag själv utse en person som ska företräda dig den dag du inte kan företräda dig själv, t ex på grund av sjukdom.

Framtidsfullmakt – Ett komplement till vanliga fullmakter

Framtidsfullmakten ersätter inte heller den vanliga fullmakten. Den är snarare ett komplement till vanliga fullmakter och andra mer specifika fullmakter som t ex bankfullmakter.  Kan du t ex på grund av sjukdom inte hantera dina ekonomiska och personliga angelägenheter kan du skriva en vanlig fullmakt – så länge du har möjlighet att fatta egna beslut. Problemet är att den dag som du inte längre har möjlighet att fatta några egna beslut är en vanlig fullmakt inte längre gällande. En vanlig fullmakt upphör att gälla i samma stund som du blir oförmögen att fatta egna beslut, t ex vid hastig sjukdom eller liknande.

I en sådan situation fanns tidigare endast möjligheten att använda sig av god man eller förvaltare. Dessutom är det i sådana situationer ofta omgivningen som ansöker om att en god man eller förvaltare ska förordnas. Med en framtidsfullmakt kan du redan idag utse en viss person som ska företräda dig den dag som du inte längre har möjlighet att fatta egna beslut. Du behöver inte något godkännande från någon myndighet eller liknande – det är du ensam som bestämmer vem som ska företräda dig och vad denna person har rätt att göra för din räkning. Det gäller dock att upprätta framtidsfullmakten i tid, d v s innan du blir allvarligt sjuk eller av annan anledning inte klarar av att skriva en framtidsfullmakt.

Behöver du någon som företräder dig när du fortfarande kan fatta dina egna beslut ska du inte använda dig av en framtidsfullmakt. I en sådan situation ska du istället använda dig av en vanlig fullmakt.

Krav för en giltig framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt måste vara utformad på ett visst sätt för att vara giltig. T ex är en muntlig framtidsfullmakt är inte gällande. Kraven på en framtidsfullmakt är i många avseende desamma som gäller för ett testamente t ex måste handlingen vara undertecknad av fullmaktsgivaren och framtidsfullmakten måste vara bevittnad av två personer.

Enligt lag om framtidsfullmakter måste en giltig framtidsfullmakt uppfylla följande krav för att vara gällande:

 • personen som upprättar fullmakten ska ha fyllt 18 år och ha förmåga att ha hand om sina angelägenheter,
 • fullmakten ska vara skriftlig,
 • det ska av dokumentet framgår att det är en framtidsfullmakt,
 • det ska framgå vem som är fullmaktsgivare,
 • det ska framgå vem som är fullmaktshavare,
 • det ska framgå vilka angelägenheter som fullmakten omfattar,
 • det ska framgå vilka övriga villkor som gäller,
 • fullmaktsgivaren ska i två vittnens samtidiga närvaro skriva under fullmakten eller intyga att han eller hon har skrivit under fullmakten,
 • vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter,
 • fullmaktshavaren får inte vara vittne,
 • vittnena ska uppfylla de krav som följer av 10 kap. 2 § första stycket och 4 § första och tredje styckena ärvdabalken.

Ändring av framtidsfullmakt

Det är möjligt att ändra en upprättad framtidsfullmakt. Som huvudregel gäller samma krav som när den ursprungliga framtidsfullmakten skrevs. T ex måste två personer bevittna och skriva under ändringen. Emellertid finns det ett undantag om framtidsfullmakten begränsas, d v s fullmaktsgivaren inskränker fullmaktshavarens behörighet att företräda fullmaktsgivaren. I den situationen behöver inte några vittnen bevittna och skriva under ändringen.

När en framtidsfullmakt börjar att gälla

En framtidsfullmakt träder i kraft när fullmaktsgivaren inte längre kan hantera sina angelägenheter. Det är fullmaktshavaren som avgör när fullmaktsgivaren inte längre kan hantera sina angelägenheter. När en fullmaktshavare anser att fullmaktsgivaren inte längre kan hantera sina angelägenheter och framtidsfullmakten därför har trätt i kraft ska fullmaktshavaren snarast underrätta fullmaktsgivaren och fullmaktsgivarens make eller sambo och närmaste släktingar.

Är det oklart eller det uppstår oenighet om framtidsfullmakten har trätt i kraft kan fullmaktshavaren vända sig till tingsrätten och begära att domstolen ska besluta att framtidsfullmakten har trätt i kraft.

Återkalla en framtidsfullmakt

Det är inte möjligt att göra en framtidsfullmakt oåterkallelig. En fullmaktsgivare har därför alltid möjlighet att helt återkalla en framtidsfullmakt eller begränsa fullmaktshavarens behörighet enligt fullmakten. Vid återkallelse av en framtidsfullmakt ska reglerna i avtalslagen tillämpas. Vanligtvis återkallas en fullmakt genom att fullmaktsgivaren helt sonika river itu fullmakten. På så sätt finns det inte risk för att fullmakten kommer på avvägar och används trots att den är återkallad.

Kontroll över fullmaktshavaren

En framtidsfullmakt kan innebära långtgående befogenheter för fullmaktshavaren varför denna person har en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren. Konkret innebär detta att fullmaktshavaren ska fullgöra sitt uppdrag i enlighet med fullmaktsgivarens och inte sina egna intressen. Är det möjligt ska fullmaktshavaren dessutom samråda med fullmaktsgivaren i viktiga frågor. Fullmaktshavaren har inte rätt att företräda fullmaktsgivaren i en fråga där fullmaktshavaren själv, fullmaktshavarens make eller sambo, fullmaktshavarens barn eller någon som fullmaktshavaren företräder är motpart eller av någon annan anledning kan ha motstridiga intressen.

Fullmaktsgivaren kan i framtidsfullmakten ange en särskild granskare som ska granska fullmaktshavarens verksamhet. Den person som har utsetts till granskare kan begära att fullmaktshavaren ska lämna en redovisning över sitt uppdrag. T ex kan granskaren begära att en fullmaktshavare redovisar hur han eller hon har använt fullmaktsgivarens pengar.

Har inte någon granskare utsetts kan fullmaktsgivarens make, sambo eller närmaste släktingar begära att fullmaktshavaren lämnar en redovisning för sitt uppdrag. Granskaren är skyldig att lämna en sådan redovisning, dock inte oftare än en gång per år.

Det är även möjligt för kommunens överförmyndare att begära att granskaren lämnar redovisning för sitt uppdrag och i övrigt lämnar upplysningar om fullmaktsförhållandet mellan fullmaktsgivare och fullmaktshavaren samt de åtgärder som fullmaktshavaren har vidtagit med stöd av fullmakten.

Övrigt

En framtidsfullmakt måste visas upp i original när den används. En kopia av en framtidsfullmakt är inte en giltig framtidsfullmakt. Det är därför viktigt att originalhandlingen förvaras på ett betryggande sätt och att den finns tillgänglig den dag som fullmaktsgivaren inte längre kan hantera sina angelägenheter.

En fullmaktshavare har endast rätt till ersättning för sitt arbete om detta har angetts i framtidsfullmakten. Anger du i fullmakten att fullmaktshavaren har rätt till arvode bör du även ange det belopp, eller sättet för hur arvodet ska beräknas, som fullmaktshavaren har rätt till. Anger du endast att fullmaktshavaren har rätt till arvode och inte storleken på arvodet har fullmaktshavaren rätt att ta ut ett arvode som är skäligt med hänsyn till uppdragets art och omfattning.

Vanliga frågor och svar angående framtidsfullmakter

Vill du ha hjälp med att skriva din framtidsfullmakt?

Ska du skriva en framtidsfullmakt och vill vara säker på att den blir korrekt utformad kan en av våra jurister upprätta din framtidsfullmakt. Detta dessutom till ett fast pris om endast 895 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Lämna en kommentar

Här nedanför kan du lämna en kommentar till artikeln och du kan även dela med dig av dina erfarenheter samt ge tips och råd till andra besökare om du så önskar.

Du kan även ställa en fråga men det kan ibland ta några dagar innan vi svarar. Vill du ha ett snabbt svar på din fråga rekommenderar vi att du använder dig av vår chatt eller skickar ett meddelande direkt till oss via vår kontaktsida.

8 Kommentarer

 1. EK

  Måste man ha två personer som bevittnar. Kan det inte räcka med en person om man inte har någon annan som kan bevittna?

  Svara
  • Juridex

   Hej EK.

   Nej det är inte möjligt. En framtidsfullmakt måste bevittnas av två personer. Det är dessutom mycket viktigt att man följer kraven avseende bevittningen till ”punkt och pricka”. Minsta avvikelse kan leda till att framtidsfullmakten inte är gällande. Att endast en person har undertecknat framtidsfullmakten leder garanterat till att framtidsfullmakten är ogiltig.

   Med vänlig hälsning / Juridex.se

   Svara
 2. Gunnar

  Jag har skrivit en framtidsfullmakt till min son. Måste jag registrera den för att den ska vara giltig?

  Svara
  • Juridex

   Hej Gunnar.

   Nej, du måste inte registrera framtidsfullmakten för att den ska vara gällande. Det är inte ens möjligt att registrera en framtidsfullmakt.

   En framtidsfullmakt träder automatiskt i kraft när fullmaktsgivaren (den som har utfärdat fullmakten) inte längre kan hantera sina personliga angelägenheter. Det behövs inte någon registrering, något myndighetsbeslut, godkännande eller något liknande för att framtidsfullmakten ska träda i kraft.

   Det är fullmaktshavaren som avgör när fullmaktsgivaren inte längre kan hantera sina personliga angelägenheter. Är fullmaktshavaren osäker på om fullmaktsgivarens tillstånd är sådant så att framtidsfullmakten träder i kraft kan fullmaktsgivaren vända sig till tingsrätten och begära att domstolen avgör frågan.

   Du behöver således inte registrera framtidsfullmakten. Se dock till att förvara den på ett ställe där din son kommer åt den dag som det blir aktuellt för honom att använda sig av fullmakten. En lösning kan vara att din son får framtidsfullmakten redan idag och att det är han som förvarar den.

   Med vänlig hälsning / Juridex.se

   Svara
 3. Arne

  Jag bor helt själv ute på landet och har inte någon som kan komma och vara vittne. Kan jag skicka min fullmakt med posten till mina barn och låta dem bevittna fullmakten och sen skicka tillbaka den?

  Svara
  • Juridex

   Hej Arne.

   Nej, det kan du inte göra. Då kommer din framtidsfullmakt inte att vara giltig. Detta av två anledningar:

   Först och främst så måste de två vittnena vara samtidigt närvarande, tillsammans med dig, när du skriver under framtidsfullmakten. Har du skrivit under framtidsfullmakten innan du träffar vittnena kan du även vidkänna din namnteckning i vittnenas närvaro, d v s du bekräftar för dem att det är din namnteckning som du tidigare själv skrivit på dokumentet. Skickar du framtidsfullmakten med post för att någon ska bevittna framtidsfullmakten när du inte ens är närvarande uppfylls inte kraven på bevittning.

   Den andra anledningen till att din framtidsfullmakten inte kommer att vara giltig är att dina barn är vittnen. Barn kan inte bevittna en förälders namnteckning på en framtidsfullmakt. En sådan bevittning uppfyller inte kraven på bevittning och medföra att framtidsfullmakten är ogiltig.

   Vi blir ofta kontaktade av människor på landsbygden med samma problem som du har Arne. Det vill säga att de inte har någon i närheten av där de bor som kan bevittna deras testamente eller deras framtidsfullmakt. Tyvärr finns det för närvarande inte någon enkel lösning på problemet. I praxis har man varit mycket hård vad avser formkraven för framtidsfullmakter och testamenten och i princip medför varje brist rörande formkraven att dokumenten är ogiltiga.

   Vi hoppas därför att du lyckas hitta två personer som är beredda att bevittna din framtidsfullmakt.

   Med vänlig hälsning / Juridex.se

   Svara
 4. Susann

  Hej, jag har en framtidsfullmakt från min far men undrar om jag kan fortsätta att ge barnbarnen jul- och födelsepengar den dag som han inte längre kommer ihåg detta. Är det möjligt?

  Svara
  • Juridex

   Hej Susann.

   Det beror först och främst på vad som finns angivet i framtidsfullmakten. Har framtidsfullmakten upprättats av en familjerättsjurist brukar det finnas en särskild bestämmelse som reglerar vilka möjligheter som fullmaktshavaren har att ge gåvor. Kontrollera därför först vad framtidsfullmakten innehåller.

   Finns det inte något angivet angående gåvor i framtidsfullmakten träder lagen om framtidsfullmakter in i stället. I dess 18 § anges att fullmaktshavaren får ”lämna personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till fullmaktsgivarens ekonomiska villkor”. Fullmaktshavaren får dock inte lämna presenter till sig själv.

   Syftet med denna bestämmelse är att fullmaktshavaren ska kunna ge pengagåvor eller presenter till bland annat barnbarn i samband med olika högtider. Tillåter din fars ekonomi att du ger födelsedagspengar är det därför något som du kan fortsätta med.

   Med vänlig hälsning / Juridex.se

   Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Varukorg

Mikrojuridik
Banner för hjälp av skriva framtidsfullmakt

Artiklar om framtidsfullmakter

Frågor & Svar om framtidsfullmakter