Skydda din gåva genom att göra den till enskild egendom

Funderar du på att ge någon en gåva, är det ofta ett gott råd att du ger gåvan med föreskrift om att den ska vara enskild egendom. Att gåvan är gåvotagarens enskilda egendom medför att du skyddar gåvan från att ingå i en bodelning. Genom att göra gåvan till enskild egendom stannar den “inom släkten”. I det följande kan du läsa mer om vad det innebär och vad du ska tänka på när du ger en gåva med villkor att den ska vara enskild egendom.

Vad är enskild egendom?

Utgångspunkten i ett äktenskap är att all egendom som någon av makarna äger är giftorättsgods. Vid en bodelning ska all egendom som är giftorättsgods delas lika mellan makarna. En bodelning ska göras om makarna skiljer sig eller någon av dem avlider. Egendom som är enskild egendom ska inte ingå i bodelningen.

Egendom kan göras till enskild egendom på något av följande sätt:

  1. makarna skriver ett äktenskapsförord,
  2. någon av makarna har fått egendom i arv från tredje man med villkor att arvet ska vara enskild egendom, eller
  3. någon av makarna har fått egendom i gåva från tredje man med villkor att gåvan ska vara enskild egendom.

Har egendom inte gjorts till enskild egendom på något av dessa sätt är egendomen giftorättsgods. Den ska därmed ingå i en bodelning. Med tredje man ovan avses någon annan än makarna. Det är därför inte möjligt för makar att ge varandra gåvor med föreskrift att gåvan ska vara enskild egendom. Ett sådant villkor är inte gällande. Den enda möjligheten som makar har för att omvandla giftorättsgods till enskild egendom är att skriva och registrera ett äktenskapsförord.

Följder av att en gåva inte ges som enskild egendom

Tyvärr är alltför många inte medvetna om möjligheten att ge en gåva som enskild egendom och vilket skydd som detta innebär för gåvan. Den som ger en gåva utan föreskrift om att gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom, riskerar att egendomen går förlorad om den som har tagit emot gåvan avlider eller skiljer sig.

Exempel:

Anna och Bengt är gifta. Annas moster Carin ger ett fritidshus i gåva till Anna. Carin har gett gåvan till Anna utan någon föreskrift om fritidshuset ska vara hennes enskilda egendom. Efter det att Anna fått fritidshuset i gåva från Carin meddelar Bengt att han vill skilja sig från Anna.

I den bodelning som Anna och Bengt är skyldiga att göra i samband med skilsmässan kommer fritidshuset att ingå. I denna bodelning har Bengt rätt till hälften av värdet på fritidshuset. Det är även möjligt att bodelningen utmynnar i att Bengt får fritidshuset på sin lott i bodelningen, något som sannolikt inte var Carins avsikt när hon gav fritidshuset i gåva till Anna.

Hade Carin gett fritidshuset i gåva till Anna med villkor att fritidshuset skulle vara Annas enskilda egendom hade fritidshuset inte ingått i bodelningen. Bengt hade inte haft någon som helst rätt till fritidshuset i samband med bodelningen. Fritidshuset hade därmed stannat “inom släkten”.

Frigidshus som är enskild egendom genom gåva
Ska du ge till exempel ett fritidhus i gåva, men även andra gåvor, bör du som regel ge bort gåvan som enskild egendom. Genom att skriva ett gåvobrev där du bestämmer att gåvan ska vara enskild egendom stannar gåvan ”inom släkten” om den som fått gåvan skiljer sig eller avlider.

Egendom som kan ges i gåva med villkor att den ska vara enskild egendom

Det finns egentligen inte några begränsningar avseende vilken typ av egendom som kan ges i gåva med villkor att den ska vara mottagarens enskilda egendom. Det är därför möjligt att ge bort såväl en fastighet eller en bostadsrätt som lös egendom i form av smycken, pengar eller värdepapper som enskild egendom.

Viktigt att skriva gåvobrev och att det är korrekt utformat

Ska du ge bort en gåva av större värde bör du alltid skriva ett gåvobrev. Detta gäller särskilt om du ger bort gåvan som enskild egendom. Ger du en gåva och endast muntligen förklarar att gåvan ska vara enskild egendom är risken uppenbar att ditt villkor blir svårt att bevisa vid en eventuell framtida tvist. En eventuell tvist om egendom är att betrakta som enskild egendom kan uppstå långt fram i tiden, kanske vid en tidpunkt då du inte längre finns i livet. Dessutom måste gåvobrev upprättas för vissa typer av egendom.

När du upprättar ett gåvobrev med villkor om att gåvan ska vara enskild egendom måste gåvobrevet, samt självfallet bestämmelsen om enskild egendom, vara korrekt utformade. Hur gåvobrevet ska vara utformat är beroende på bland annat vad det är för typ av egendom som du ger bort. Till exempel måste ett gåvobrev avseende fast egendom vara bevittnat för att gåvotagaren ska kunna erhålla lagfart på fastigheten. Det är även viktigt att gåvobrevet är tydligt utformat. Är det otydligt i något avseende kan det bli diskussioner om hur gåvobrevet ska tolkas, till exempel vad avser bestämmelsen om att gåvan ska vara enskild egendom.

Är du osäker på hur du ska utforma ditt gåvobrev kan du använda dig av någon av våra dokumentmallar för gåvobrev. Du kan även få hjälp av en jurist att skriva ditt gåvobrev. Är du osäker på vilken dokumentmall som du ska använda dig av, eller om du bör anlita en jurist, är du välkommen att kontakta oss så går vi igenom din situation och finner den bästa lösningen för just dig.

Varukorg

Sök efter det juridiska dokument som du behöver