Giftorättstrappan

När två makar skiljer sig är utgångspunkten att de måste göra en bodelning. Vid denna bodelning är huvudregeln att nettovärdet av makarnas giftorättsgods ska delas lika mellan dem. Med nettovärde avses värdet efter avdrag för skulder. Den egendom som är enskild egendom ska inte ingå i bodelningen.

juridisk hjälp inför skilsmässa


Exempel:

Beatrice och Kurt är gifta med varandra men har bestämt sig för att gemensamt ansöka om skilsmässa. Beatrice har giftorättsgods till ett nettovärde om 250 000 kronor och Kurt har giftorättsgods till ett nettovärde om 750 000 kronor. Detta innebär att det sammanlagda värdet på makarnas giftorättsgods uppgår till 1 000 000 kronor. Detta belopp ska delas lika mellan Beatrice och Kurt som därför tilldelas vardera 500 000 kronor i bodelningen.

Regler för att förhindra att någon skiljer sig till pengar

Som bekant är finns det inte några regler utan undantag, och detta gäller även huvudregeln i äktenskapsbalken om att makarna vid en bodelning på grund av skilsmässa har rätt till hälften vardera av varandras giftorättsgods. Dessa undantag har utformats som jämkningsregler. Detta innebär att det under vissa förutsättningar är möjligt att jämka resultatet av en bodelning så att makarna inte erhåller vardera hälften av giftorättsgodset.

Det finns olika syften med jämkningsreglerna men ett av syftena är att förhindra situationer där någon kan “skilja sig till pengar”. Det vill säga att någon gifter sig för att sedan kort därefter ansöka om skilsmässa och i bodelningen därefter få rätt till hälften av nettovärdet på den andre makens giftorättsgods. 

Exempel:

Beatrice är mycket förmögen och har nettotillgångar till ett värde om 10 000 000 kronor. Kurt är betydligt mindre förmögen och har nettotillgångar till ett värde om endast 200 000 kronor. Beatrice blir störtförälskad i Kurt som tycker att de ska gifta sig för att bevisa sin kärlek till varandra.

Sagt och gjort varför makarna gifter sig med pompa och ståt den 1 juli. Redan några veckor efter giftermålet tycker Kurt att han fått nog av att vara gift varför han i början av augusti ansöker om skilsmässa.

Skulle huvudregeln tillämpas på den bodelning vilken Beatrice och Kurt som utgångspunkt är skyldiga att göra, hade Beatrice och Kurt tilldelats vardera 5 100 000 kronor. Beatrice hade således “förlorat” 4 900 000 kronor till följd av en månads äktenskap och Kurt hade “tjänat” motsvarande belopp under samma tid.

Ingen hälftendelning i kortare äktenskap

En jämkningsregel som kan bli aktuell i kortare äktenskap är den så kallade “giftorättstrappan” i 12 kap 1 § äktenskapsbalken. Vare sig begreppet giftorättstrappan eller hur den ska tillämpas framgår direkt av lagtexten. Detta framgår i stället av förarbetena till äktenskapsbalken

Giftorättstrappan benämns ofta även för skevdelningsregeln.

Mycket enkelt förklarat innebär giftorättstrappan att makarna får giftorätt i tjugo procent av varandras giftorättsgods för varje år som äktenskapet består. Skiljer de sig efter ett år ingår endast 20 procent av makarnas giftorättsgods i bodelningen. Skiljer de sig efter två ingår 40 procent av giftorättsgodset och först efter fem år får de full giftorätt i varandras giftorättsgods.

Exempel:

Beatrice har nettotillgångar till ett värde om 10 000 000 kronor. Kurt har endast nettotillgångar till ett värde om endast 200 000 kronor.

Skulle de skilja sig efter ett år kommer en strikt tillämpning av giftorättstrappan leda till att makarna i bodelningen ska dela på ett belopp om 2 040 000 kronor och de tilldelas ett belopp om vardera 1 020 000 kronor. Skiljer de sig efter två år ska makarna dela på ett belopp om 4 080 000 kronor, och så vidare.

Även tid som sambor ska räknas in

Något som ofta medför att giftorättstrappan inte kan tillämpas, även om äktenskapet i sig endast bestått under ett eller ett par år, är att den tid som makarna har varit sambor ska räknas in i tiden. Detta innebär att om makarna varit sambor under mer än fem år innan de gifte sig är giftorättstrappan överhuvudtaget inte tillämplig. Har makarna varit sambor under tre år innan de gifter sig nås full giftorätt redan efter två år som gifta, och så vidare. 

Giftorättstrappan är endast en schablon

Ovanstående beskrivning av giftorättstrappan är en förenklad bild över regelverket. Giftorättstrappan är inte en absolut regel som automatiskt tillämpas vid bodelningar i alla kortare äktenskap. Det är snarare en schablonregel, som dessutom utgör en del i ett större regelverk.

Förutom att jämkningsregeln måste åberopas av den make som har mer tillgångar än den andre maken tillämpas giftorättstrappan tillsammans med andra regler samtidigt som det finns undantag. Som exempel på undantag kan nämnas att bostad och bohag som införskaffats för gemensamt begagnande som regel inte omfattas av schablonen.

Detta medför att utfallet sällan blir så enkelt som angetts ovan. Förhoppningsvis kan redogörelsen ovan ändå vara till nytta som en grundläggande beskrivning av giftorättstrappan/skevdelningsregeln och hur den kan påverka en bodelning vid kortare äktenskap.

Hjälp inför bodelning?

Befinner du dig en situation där giftorättstrappan/skevdelningsregeln kan bli aktuell är du välkommen att kontakta oss. Du når oss snabbt och enkelt via vår chatt där du direkt kan chatta med en familjerättsjurist eller via följande länk: Kontakta oss. En av våra familjerättsjurister går gärna igenom din situation och förklarar därefter vilken verkan som giftorättstrappan kan få för just dig, och även om det finns några andra jämkningsregler som kan bli aktuella samt om det finns några åtgärder som du kan vidta.

Behöver du hjälp av en jurist?

Behöver du hjälp av en jurist är du välkommen att kontakta oss så ska vi se vad vi kan göra för dig. Beskriv vad du behöver hjälp med i kontaktfältet här nedanför så återkommer vi till dig så snart vi har tagit del av ditt meddelande.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan skicka ett mejl till oss på info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik

Frågor & svar om bodelning mellan makar