Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

6 tips om var du kan få gratis juridisk rådgivning

En av de vanligaste frågorna som vi erhåller här på Juridex är var man kan finna gratis juridisk rådgivning. Det kan röra sig om allt från att få svar på frågor rörande hur man skriver t ex ett testamente eller ett äktenskapsförord till att få hjälp i en tvist inför domstol.

banner för mikrojuridik


På engelska används ofta uttrycket “there is no such thing as a free lunch”. Det är kanske ett något cyniskt uttryck men speglar verkligheten ganska väl – även i juridikens värld. Vill du ha juridisk rådgivning är utgångspunkten att du får vara beredd att betala för det.

De personer vilka arbetar som advokater eller jurister gör detta för sin försörjning. De är oftast hårt arbetande och inte sällan egenföretagare som är beroende av betalande klienter för att kunna bedriva sina verksamheter. Det finns inte någon anledning för en advokat att lämna juridisk rådgivning utan att få betalt. Detta lika lite som din tandläkare skulle laga dina tänder gratis. Eller att en bilmekaniker skulle reparera din bil utan att få någon ersättning.

Men det finns undantag. Det är faktiskt möjligt att hitta advokater och jurister som ger gratis juridisk rådgivning. Skälen till att de ger juridisk rådgivning utan att ta betalt skiljer sig åt. Ibland är det närmast av ideologiska skäl och i andra fall är det ett sätt för att hitta nya ärenden. Men för dig som ”klient” spelar detta sannolikt mindre roll. Det väsentliga är att du har möjlighet att få professionell juridisk rådgivning och detta utan att behöva betala.

De möjligheter som finns till gratis juridisk rådgivning kan delas upp i följande kategorier:

  1. Juridisk rådgivning ”pro bono”
  2. Advokatjouren
  3. Enskilda advokater och advokatbyråer som ger gratis juridisk rådgivning
  4. Jurister och juristbyråer som ger gratis juridisk rådgivning
  5. Juriststudenter som ger gratis juridisk rådgivning
  6. Gratis juridisk rådgivning via Internet

Punkterna kommer att behandlas var för sig här nedanför.

1. Juridisk rådgivning ”pro bono”

pro bono - juridisk rådgivning
Inom delar av den juridiska världen finns det en tanke om att man som jurist ska erbjuda fri juridisk rådgivning till de personer som har det ekonomiskt sämre ställt och inte har råd att anlita juridisk hjälp. Detta benämns ofta för “Pro Bono”. Detta uttryck kommer från det latinska “pro bono publico” vilket fritt översatt betyder “för det allmännas bästa”.

Juridisk rådgivning pro bono är framförallt utvecklat i USA och Storbritannien. I dessa länder har många advokater och advokatbyråer som en uttalad policy att lägga ner ett visst antal timmar varje år på denna typ av ärenden. I USA har dessutom det amerikanska advokatsamfundet (American Bar Association) i sina etiska regler en föreskrift om att en advokat har en professionell skyldighet att ge juridisk rådgivning till de som inte har möjlighet att betala och en advokat ska sträva efter att årligen lägga ner minst 50 timmar på fri juridisk rådgivning till denna kategori av klienter.

Någon motsvarighet till denna bestämmelse finns inte i det svenska Advokatsamfundets regelverk. Det är dock en fråga som har varit föremål för diskussion inom det svenska Advokatsamfundet. I skrivande stund har diskussionen dock inte lett till några konkreta förslag.

Även om det inte finns någon skyldighet för svenska advokater att ägna sig åt juridisk rådgivning pro bono finns det ett antal advokater som lägger ner tid på denna typ av ärenden. Vanligtvis är det fråga om av advokater vilka är verksamma inom den s k humanjuridiken, d v s familjerätt, asylrätt och socialrätt.

Det förekommer även att större affärsjuridiska byråer ger juridisk rådgivning eller liknande pro bono. I många av dessa fall avser det emellertid inte konkret juridisk rådgivning till enskilda personer. Oftast är det engagemang i form av t ex styrelsearbete eller liknande i större ideella organisationer.

Det är en komplicerad uppgift att finna advokater som lämnar juridisk rådgivning pro bono. Detta betyder inte att de inte existerar. Tvärtom. Många advokater gör löpande pro bono-arbete genom att helt enkelt inte ta betalt i vissa utvalda ärenden där de känner att klienten har en trängd ekonomi och verkligen har behov av juridiskt biträde.

För att kunna få tillgång till denna typ av gratis juridisk rådgivning är det snarast en förutsättning att du befinner dig i en mycket prekär situation. Detta samtidigt som du har tur och hittar en advokat som “känner för” din situation och ditt ärende. Det är tyvärr inte möjligt att peka ut några särskilda advokater, en sammanslutning av advokater eller liknande som fristående åtar sig uppdrag pro bono.

2. Advokatjouren

Advokatjouren
Advokatsamfundet driver sedan lång tid ett projekt benämnt Advokatjouren där advokater ger gratis juridisk rådgivning. Via Advokatjouren har du möjlighet att träffa en advokat och få juridisk rådgivning under 15 minuter utan att det kostar dig något. Rådgivningen sker via ett personligt och enskilt möte med advokaten. Vanligtvis sker detta möte på ett bibliotek där advokaten eller advokaterna med jämna mellanrum har mottagning enligt Advokatjourens riktlinjer.

Det är inte möjligt att få rådgivning av Advokatjouren per telefon och i vissa fall måste du boka tid innan du har möjlighet att träffa en advokat. Du har möjlighet att vara helt anonym vid mötet med advokaten om du så önskar.

Då rådgivningen är begränsad till 15 minuter är det inte möjligt för advokaten att upprätta handlingar eller liknande vilket inte heller är avsikten med Advokatjouren. På 15 minuter hinner advokaten vanligtvis att gå igenom ditt ärende, kort redogöra för vilka möjligheter du har och hur du bör göra om du vill gå vidare med ditt ärende.

Advokatjouren är ett ypperligt projekt som ger privatpersoner möjlighet att träffa en advokat och helt utan kostnad få en inledande konsultation. I många fall är detta dessutom helt tillräckligt för att kunna lösa ett mindre juridiskt bekymmer. Är tiden inte tillräcklig har du vart fall erhållit en inledande bedömning av ditt ärende och även fått tips och råd om hur du kan gå vidare.

Ett bekymmer med Advokatjouren är att det endast finns etablerat på de orter där det finns advokater vilka är intresserade av projektet och är beredda att lägga ner den tid som krävs. Är du bosatt utanför storstadsregionerna är risken överhängande att Advokatjouren inte finns tillgänglig på din hemort. Vill du använda dig av Advokatjouren måste du därför bege dig till någon ort där Advokatjouren finns etablerad.

Du kan läsa mer om Advokatjouren och vilka orter samt mottagningstider på respektive ort via följande länk: Information om Advokatjouren

3. Enskilda advokater och advokatbyråer som ger gratis juridisk rådgivning

advokater som ger gratis juridisk rådgivning
Söker du efter advokat via Google på Internet kommer du sannolikt upptäcka att vissa advokater erbjuder gratis juridisk rådgivning utanför Advokatjourens verksamhet. Detta kommer du dels att upptäcka via advokaternas webbplatser dels via annonser där advokater och advokatbyråer erbjuder gratis juridisk rådgivning.

Denna typ av gratis juridisk rådgivning kan inte anses vara klassisk pro bono-verksamhet där det avgörande motivet är en övertygelse om att alla människor har rätt till juridisk rådgivning – även de som inte har råd att betala för rådgivningen.

Det är i och för sig möjligt att vissa av dessa advokater har som ambition att hjälpa de ekonomiskt mindre bemedlade men i det flesta fall är det ett sätt för advokater att finna nya ärenden och klienter. Och det är absolut inte något fel med detta. Än en gång – advokater är i grund och botten näringsidkare som har behov av betalande klienter för att kunna bedriva sina advokatverksamheter.

Utgångspunkten i dessa fall är att advokaten vill ha nya ärenden. Genom att erbjuda gratis juridisk rådgivning kommer ett antal personer att kontakta advokaten och redogöra för sina juridiska problem. En del av dessa personer kommer efter det första mötet vilket är gratis att anlita advokaten som sitt ombud – och betala för advokatens tjänster – vilket var advokatens ursprungliga syfte.

Det är oftast endast det första mötet eller den inledande kontakten som är gratis. Därefter kommer du att vara tvungen att betala advokaten om du vill ha fortsatt juridiskt biträde. Det är dock möjligt att du kan få hjälp med dina advokatkostnader via rättsskyddet i din hemförsäkring eller via den statliga Rättshjälpen. Detta är dessutom något som advokaten behärskar väl och advokaten kan oftast i samband med det första mötet avgöra vilka möjligheter du har att få hjälp med dina kostnader och även konkret hjälpa dig att ansöka om såväl rättsskydd som rättshjälp.

Att advokater erbjuder inledande juridisk rådgivning på detta sätt är endast positivt. Har du ett juridiskt problem är det i grund och botten inte någon större skillnad mot den rådgivning som du kan erhålla via Advokatjouren. Har du ett enkelt ärende kan advokaten snabbt och enkelt förklara vad som gäller utan att det kostar dig något. Är det ett mer komplicerat ärende får du besked om vilka möjligheter du har. Trivs du med advokaten som gett dig rådgivning kan du välja att anlita advokaten. Trivs du inte med advokaten kan du fritt anlita en annan advokat eller lösa ditt juridiska problem på annat sätt. Du har inte några som helst skyldigheter att anlita den advokat som gett dig gratis rådgivning.

Det verkar inte finnas någon seriös och aktuell sammanställning över advokater som erbjuder inledande gratis juridisk rådgivning. Men gör du ett par sökningar i Google på t ex “gratis juridisk rådgivning advokat ort” bör du relativt enkelt finna en eller ett par advokater. I vart fall om du bor på en något större ort.

4. Jurister och juristbyråer som ger gratis juridisk rådgivning

Gratis juridisk rådgivning av jurister
Det finns även ett antal juridiska byråer som erbjuder fri juridisk rådgivning utan kostnad. Anledningen till att de gör så är densamma som för advokatbyråerna – det är helt enkelt ett sätt att finna nya och betalande klienter. Resonemanget ovan under föregående rubrik gäller därför även för juristbyråer.

Vad avser skillnaden mellan en advokatbyrå och en juridisk byrå hänvisas till följande artikel: Vad är skillnaden mellan en advokat och en jurist

5. Juriststudenter som lämnar gratis juridisk rådgivning

juristudenter som ger fri juridisk rådgivning
På i princip varje universitetsort där det finns en juridisk utbildning finns det även juriststudenter som lämnar fri juridisk rådgivning. Ofta sker detta via en studentförening som är skapad för just detta ändamål. Möjligheten att ställa frågor är inte begränsad till studenter utan vem som helst har möjlighet att använda sig av studenternas rådgivning.

Syftet är att juriststudenter ska få möjlighet att tillämpa sina nyvunna teoratiska kunskaper i praktiken. Självfallet har en juriststudent inte samma kompetens som t ex en etablerad och erfaren advokat. Men det kan trots detta vara ett alternativ för enklare juridiska problem eller för en första bedömning av ett juridiskt problem.

Här följer ett par alternativ om du vill komma i kontakt med studenter som lämnar gratis juridisk rådgivning:

6. Gratis juridisk rådgivning via Internet

Juridisk rådgivning via Internet
Via Internet finns det en rad olika möjligheter att helt gratis erhålla juridisk rådgivning eller i vart fall få svar på juridiska frågor. Kvaliteten på dessa är emellertid mycket varierande med allt från mycket och utförliga svar till rena stolligheter som är direkt felaktiga.

Denna typ av rådgivning kan självfallet inte i något fall ersätta ett möte tillsammans med en advokat eller annan kompetent jurist. Det finns dock situationer där de olika alternativen som finns tillgängliga via Internet kan vara tillräckliga. Eller i vart fall utgöra det första steget när man försöker finna svaret på en juridisk frågeställning.

På Internet finns en rad olika forum där privatpersoner diskuterar de mest varierande ämnen. I ett mindre antal forum förekommer även juridiska diskussioner där juridiskt kompetenta personer deltar. Vissa forum har t o m advokater eller andra yrkesverksamma jurister som deltar och ibland besvarar olika frågor. Att ställa en juridiskt fråga i ett forum eller försöka finna svar på redan ställda frågor kan självfallet inte på något sätt jämföras med traditionell juridisk rådgivning. Men precis som är fallet ovan med ett par av de andra alternativen kan det vara ett första steg för att i vart fall informera sig om vilka möjligheter som står till buds innan man kontaktar t ex en advokat.

Ett sista alternativ är olika “fråga juristen-tjänster”, d v s webbplatser där du dels kan ställa en juridisk fråga och få gratis svar. Ofta kan du även söka bland tidigare ställda frågor och tillhörande svar. De webbplatser som erbjuder denna möjlighet är av mycket varierande kvalitet men det finns ett par guldkorn. Dessa guldkorn innehåller vanligt förekommande frågeställningar i förening med mycket uttömmande svar. Ofta finns det dessutom hänvisningar till bl a lagtext och olika källor där man kan finna ytterligare information. Några av de mer populära webbplatserna i denna kategori är Lawline, Arbetsrättsjouren och Juristresursen.

Sammanfattning

Även om utgångspunkten är att ingen gör något gratis så kan det konstateras att det finns en rad undantag från denna huvudregel. Att finna någon som utan betalning handlägger ett mer omfattande juridiskt ärende som t ex en tvist inför domstol, upprättar ett komplext juridiskt dokument eller liknande är emellertid inte särskilt sannolikt. Har du däremot en enklare frågeställning eller endast önskar en inledande bedömning av ditt ärende har du faktiskt ett antal intressant alternativ där du kan få gratis juridisk rådgivning.

Behöver du hjälp av en jurist?

Behöver du hjälp av en jurist är du välkommen att kontakta oss så ska vi se vad vi kan göra för dig. Beskriv vad du behöver hjälp med i kontaktfältet här nedanför så återkommer vi till dig så snart vi har tagit del av ditt meddelande.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik

Artiklar om juridiskt biträde