Vårdnad och umgänge med barn m m

Vårdnad om barn – Allt du behöver veta

Vårdnad om barn – Allt du behöver veta

Vårdnad är ett juridiskt begrepp som innebär att en person är juridiskt ansvarig för ett barn. Den eller de personer som har vårdnaden om ett barn benämns vårdnadshavare. Att man är vårdnadshavare och därmed har det juridiska ansvaret innebär bl a att man är ansvarig för och har beslutsrätten avseende barnets personliga förhållanden. Man är dessutom skyldig att se till att barnets behov blir tillgodosedda, att barnet får den tillsyn m m som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter.

läs mer
Vårdnadsvist – Allt du behöver veta och lite till

Vårdnadsvist – Allt du behöver veta och lite till

En vårdnadstvist är enkelt förklarat en tvist mellan två föräldrar vilka inte kan komma överens vem som ska ha vårdnaden om deras gemensamma barn. Vanligtvis uppkommer vårdnadstvister i samband med att föräldrarna separerar och en av föräldrarna i samband med separationen begär ensam vårdnad. Vårdnadstvister kan även uppstå efter separationen. T ex när en av föräldrarna anser att den gemensamma vårdnaden inte längre fungerar. Ett annat skäl är att en förälder anser att barnet riskerar att skadas eller fara illa på grund av den andra föräldern och därför vill ha enskild vårdnad.

läs mer