Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

När ärver en sambo?

Sambor ingår inte i den legala arvsordningen, det vill säga de personer som enligt ärvdabalken har rätt till arv efter en avliden person. En sambo har därför inte någon legal rätt till arv efter sin avlidne sambo. Det har inte någon betydelse hur länge samboförhållandet har pågått, vilken egendom de äger, eller om de har några barn tillsammans – finns det inte ett testamente som ger sambon arvsrätt har en sambo aldrig rätt till arv efter sin avlidne partner.

Kvinna som ska skriva ett testamente


Exempel

Bild för arv efter sambo utan bröstarvingar

Anna och Bengt är sambor sedan lång tid tillbaka och de har inte några barn. När bodelningen är gjord efterlämnar Anna en kvarlåtenskap till ett värde om 2 000 000 kr. Eftersom hon inte har några barn och hennes föräldrar är avlidna är det hennes bror Casper och hennes syster Diana som ärver hela hennes kvarlåtenskap. Bengt ärver inte något efter Anna. 

Vem som ärver en sambo

Vem som har arvsrätt när någon avlider framgår av 2 kap ärvdabalken. Enligt dessa regler är det i första hand bröstarvingarna, d v s barn och barnbarn, som ärver.

Finns det inte några bröstarvingar är det föräldrarna som ärver och därefter den avlidnes syskon och syskonbarn. Finns det vare sig föräldrar, syskon eller syskonbarn går arvet vidare till mor- och farföräldrar och därefter till fastrar, farbröder, mostrar och morbröder. 

Finns det inte några mor- och föräldrar och inte heller några fastrar, farbröder, mostrar och morbröder ärver inte släkten längre. I stället är det den Allmänna arvsfonden som träder in och ärver hela kvarlåtenskapen. Allmänna arvsfonden går därför före en sambo, även om samborna kanske har levt tillsammans under hela sin vuxna livstid.

Lilla basbeloppsregeln

Även om sambor har en undanskymd ställning inom den arvs- och äktenskapsrättsliga lagstiftningen har de trots allt ett visst skydd. I arvssituationer består detta skydd av den så kallade “lilla prisbasbeloppsregeln” som finns i 18 § andra stycket sambolagen. Den regeln innebär att en efterlevande sambo alltid har rätt att få ett belopp motsvarande två prisbasbelopp ur den egendom som är samboegendom.

Exempel

Bild på sambor som ärver enligt lilla basbeloppsregeln

Anna och Bengt är sambor och Anna avlider. Anna har vid denna tidpunkt samboegendom uppgående till ett värde om 100 000 kronor och Bengt har samboegendom till ett värde om 50 000 kronor.


Utgångspunkten enligt bodelningsreglerna i sambolagen är att Bengt och arvingarna efter Anna ska tilldelas hälften vardera, det vill säga vardera 75 000 kronor.


Emellertid medför lilla basbeloppsregeln att Bengt har rätt till ett belopp motsvarande två prisbasbelopp. Detta innebär att Bengt, beräknat på prisbasbeloppet om 52 500 kronor för 2023, ska tilldelas ett belopp om 105 000 kronor och att arvingarna efter Anna endast erhåller ett belopp om 45 000 kronor.

Äktenskap eller testamente krävs för att en sambo ska få arvsrätt

Sambor som vill ärva varandra har två alternativ – antingen gifter de sig eller så skriver de ett testamente. Det bästa skyddet får samborna om de gifter sig, men det får även andra konsekvenser varför giftermål inte alltid är ett alternativ. I dessa situationer återstår därför endast för samborna att skriva ett testamente.

Har en sambo inte några bröstarvingar kan sambon genom ett testamente i princip fördela sin kvarlåtenskap som hen önskar, utan några som helst inskränkningar. Det finns egentligen inte något som hindrar en sambo utan bröstarvingar från att testamentera bort hela sin kvarlåtenskap till en viss person, det lokala fotbollslaget eller Djurens vänner.

Den vanligaste lösningen mellan sambor som inte har några bröstarvingar är att de upprättar ett inbördes testamente. I detta anger de att de ska ärva varandra och när de båda har avlidit ska vad som då återstår tillfalla bådas arvingar, alternativt testamenteras bort till något som ligger båda samborna varmt om hjärtat, som t ex en ideell organisation i form av Cancerfonden, Läkare utan gränser eller liknande.

Har samborna bröstarvingar är sambornas möjligheter att bestämma över sin kvarlåtenskap betydligt mer begränsade. En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott och denna rätt är inte möjlig att “skriva bort” i ett testamente. Det är inte ens möjligt för samborna att skjuta upp laglotten till dess att de båda har avlidit.

Bröstarvingarna till den avlidne sambon har rätt att få ut sina laglotter i samband med förälderns bortgång — och detta är något som gäller även om bröstarvingarna är sambornas gemensamma.

Upprättar samborna ett testamente som innebär att en bröstarvingarnas rätt till laglott inskränks kan bröstarvingarna begära jämkning av testamentet. Detta medför att bröstarvingarna därefter har rätt till sin laglotter, oavsett vad som finns angivet i testamentet.

Exempel

Bild på när en sambo ärver när det finns ett testamente

Anna och Bengt är sambor och har en gemensam dotter, Celine. När Anna avlider efterlämnar hon en kvarlåtenskap om 1 000 000 kronor.


De har skrivit ett inbördes testamente där de anger att de ska ärva varandra och först när de båda har avlidit ska Celine få ut sitt arv.


Celine begär jämkning av testamentet vilket leder till att Celine ärver ett belopp om 500 000 kronor, vilket är hennes laglott. Bengt ärver den andra hälften om 500 000 kronor. När Bengt sedan avlider ärver Celine Bengts hela kvarlåtenskap.

Anlita en familjerättsjurist

Som framgått av ovan har sambor ett begränsat skydd, detta i motsats till makar som genom äktenskapsbalken har ett mycket bra skydd. Detta innebär att sambor måste vara betydligt mer proaktiva för att skydda sig själva. Genom att upprätta testamente, vilket ibland behöver kompletteras med samboavtal och andra juridiska dokument jämte försäkringar, är det emellertid möjligt även för sambor att skapa bra lösningar om någon av dem skulle avlida.  

Att skapa juridiska lösningar är inte något som du bör hantera på egen hand. Den arvs- och äktenskapsrättsliga lagstiftningen är komplicerad och när det kommer till sambor är den dessutom i många delar ytterst knapphändig. Anlita därför en familjerättsjurist som går igenom er situation och därefter skapar en lösning som är anpassad till just er. Då kan ni vara säkra på att ni får en komplett och hållbar lösning som fungerar som ni önskar den dag som det blir aktuellt.

Tveka inte att kontakta oss om du är osäker på vilken lösning som är mest lämpad för just er situation eller om du behöver hjälp med att skriva ditt testamente. Våra familjerättsjurister står till ditt förfogande och du kan snabbt komma i kontakt med oss via kontaktfältet här nedanför.

Vill du ha hjälp med att skriva ditt testamente?

Ska du skriva ett testamente och vill vara säker på att det blir korrekt utformat kan en av våra familjerättsjurister upprätta ditt testamente. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjerättsjurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp med att skriva testamente

Artiklar om arv och testamente

Frågor & Svar om arv och testamente