Vi gör vardagsjuridiken enklare

Senast publicerade artiklarna

Skriva äktenskapsförord innan skilsmässan

Skriva äktenskapsförord innan skilsmässan

När två makar skiljer sig måste de enligt huvudregeln göra en bodelning. De måste även upprätta ett skriftligt bodelningsavtal som ska undertecknas av dem båda. Ofta upplever makarna – även om de är överens om hur de ska fördela sina tillgångar och skulder – att det...

läs mer
Vem som ärver när du inte har skrivit ett testamente

Vem som ärver när du inte har skrivit ett testamente

När en person avlider, och den avlidne inte har skrivit ett testamente, ska kvarlåtenskapen fördelas mellan arvingarna enligt “den legala arvsordningen”. Med den legala arvsordningen avses den turordning som följer av reglerna i 2 kap ärvdabalken. Denna innebär att...

läs mer
Giftorättstrappan

Giftorättstrappan

När två makar skiljer sig är utgångspunkten att de måste göra en bodelning. Vid denna bodelning är huvudregeln att nettovärdet av makarnas giftorättsgods ska delas lika mellan dem. Med nettovärde avses värdet efter avdrag för skulder. Den egendom som är enskild...

läs mer
Successiv giftorätt i äktenskapsförord

Successiv giftorätt i äktenskapsförord

Det är inte ovanligt att två personer som ska gifta sig vill skriva ett äktenskapsförord som innehåller någon form av ”successiv giftorätt”, det vill säga att giftorätten uppstår efterhand som äktenskapet består. Konstruktionen med successiv giftorätt i...

läs mer
Avtal om vårdnad

Avtal om vårdnad

Enligt föräldrabalken är det möjligt för två föräldrar med ett gemensamt barn att ingå ett avtal om vårdnad, en typ av avtal som ofta benämns för vårdnadsavtal. Avtalet kan innebära att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad men det kan även innebära att endast en av dem...

läs mer

Vad är klander av testamente?

Klander av testamente innebär att en arvinge väcker talan vid domstol om att ett testamente ska förklaras helt eller delvis ogiltigt. En klandertalan blir aktuell när en arvinge anser t ex att testatorn inte har varit vid sin sinnes fulla bruk när testamentet...

läs mer

dokumentmallar

Dokument online