Var i sambolagen står det om samboavtal?

Fråga:

Hej, vi ska skriva ett samboavtal och jag tänkte lära mig lite om reglerna om samboavtal. Men när jag söker i lagtexten kan jag inte ens hitta ordet samboavtal. Inte ens i sambolagen kan jag hitta några paragrafer som handlar om samboavtal. Var hittar jag reglerna om samboavtal? / Justus

ett par som ska skriva ett samboavtal


Svar:

Hej Justus.

Det är förståeligt att du inte hittat några bestämmelser om du söker efter ordet “samboavtal”. Detta är nämligen en term som inte används i lagtexten, vare sig i sambolagen eller någon annan lagtext. Bestämmelserna avseende samboavtal hittar du i 9 § sambolagen. Denna bestämmelse har följande lydelse:

9 §  Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen. Genom ett nytt avtal får de ändra vad som tidigare överenskommits.


Avtalet skall upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de blivande samborna. Detta gäller även om någon av dem är underårig eller om avtalet avser egendom som till någon del omfattas av förvaltarskap enligt föräldrabalken. I så fall skall dock förmyndarens eller förvaltarens skriftliga medgivande inhämtas.


Om ett villkor i avtalet är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, får det jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen.

Som du ser används inte termen samboavtal, i stället använder man sig endast av termen “avtal”. Med avtal i detta sammanhang avses den typ av avtal som i dagligt språkbruk, även av jurister, benämns som samboavtal.

Vill du lära dig mer om reglerna avseende samboavtal är det därför sambolagens bestämmelser, särskilt dess 9 §, som du ska läsa.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Varukorg

Juridex.se