Samboegendom – Vilken egendom som ingår i en bodelning när två sambor separerar

När två sambor separerar ska, om någon av samborna begär det, en bodelning göras. En begäran om bodelning måste göras senast inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Vid bodelningen ska nettovärdet (värdet efter avräkning för skulder) av all egendom som är samboegendom läggas samman. Samborna har därefter rätt till hälften vardera av detta värde. Vilken egendom som är samboegendom är något som ofta skapar diskussioner och i denna artikel ska vi därför redogöra för vilken egendom som ingår i begreppet samboegendom.

ett par som ska skriva ett samboavtal


Allmänt om samboegendom

Reglerna om vilken egendom som är samboegendom finns i 3-7 §§ sambolagen. Enligt 3§ är sambornas gemensamma bostad och bohag samboegendom om “egendomen förvärvats för gemensam användning” och inte annat följer av vissa undantagsregler.

Sambolagen delar således upp samboegendomen i två huvudkategorier – bostad och bohag. Dessa kommer att behandlas var för sig i det följande.

Samboegendom – bostad

Frågan om en bostad är samboegendom kan delas upp i två steg: I det första steget kontrollerar man vad det är för typ av bostad. I det andra steget undersöker man syftet med förvärvet av bostaden och hur bostaden rent faktiskt har använts.

Det första steget innebär att en bostad, för att vara samboegendom, måste falla in under en av följande fyra kategorier:

 • bostaden är fast egendom som samborna eller någon av dem äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen, eller
 • bostaden är fast egendom som samborna eller någon av dem innehar med nyttjanderätt i förening med byggnad på egendomen som samborna eller någon av dem äger, eller
 • bostaden är en byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem innehar med hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande rätt, eller
 • bostaden är en byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem har rätt att framdeles förvärva med bostadsrätt enligt förhandsavtal som sägs i 5 kap. bostadsrättslagen (1991:614).

En bostad som inte faller under någon av dessa kategorier kan inte vara samboegendom.

bostad som är samboegendom
Lagtexten som specificerar vilka kategorier av bostäder som omfattas av sambolagen upplevs ibland som svårläst. I praktiken är det inte något större problem då de flesta bostäder faller under någon av de fyra kategorierna.

Faller bostaden under någon av kategorierna ovan går man vidare till nästa steg. För att bostaden ska vara samboegendom krävs att även följande tre förutsättningar är uppfyllda:

 1. bostaden ska ha förvärvats för gemensam användning,
 2. bostaden är avsedd att vara sambornas gemensamma hem, samt
 3. bostaden innehas huvudsakligen för att vara sambornas gemensamma hem.

Alla tre förutsättningarna måste vara uppfyllda för att bostaden ska vara samboegendom. Är de uppfyllda, samtidigt som den faller under någon av de fyra kategorierna i ovan, är bostaden samboegendom och ingår därmed i en bodelning.

Samboegendom – bohag

Med bohag avses lösöre som används i det gemensamma hushållet. Det finns inte någon lista i lagtexten som exakt anger vilka föremål som utgör bohag enligt sambolagen. De vanliga exemplen på bohag är möbler, hushållsmaskiner, köksutrustning, textilier, konst, prydnadsföremål och böcker men i princip ingår det bohag som normalt finns i ett hem.

Det är emellertid inte tillräckligt att egendomen är bohag. Egendomen måste dessutom vara gemensamt bohag för att vara samboegendom. Enligt sambolagen är bohag att klassificera som gemensamt bohag om följande förutsättningar är uppfyllda:

 1. bohaget ska vara avsett för det gemensamma hemmet,
 2. bohaget ska ha förvärvats för gemensam användning, samt
 3. bohaget ska inte huvudsakligen användas för fritidsändamål.

Samtliga tre förutsättningar måste vara uppfyllda för att bohag ska klassificeras som samboegendom. Är samtliga förutsättningar uppfyllda är bohaget samboegendom och ingår därmed i en bodelning.

Två personer med sup som är för fritidsändamål därmed inte samboegendom
Egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål är inte samboegendom. Som exempel på sådan egendom kan nämnas sup, golfutrustning, fiskeutrustning och cyklar för att endast nämna några exempel.

Undantag för egendom som är enskild egendom genom arv eller testamente

Har någon av samborna fått egendom i arv eller genom testamente med villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom ingår denna, enligt 4 § sambolagen, inte i samboegendom. Sådan egendom är alltid undantagen och det gäller även om egendomen i övrigt uppfyller kraven för samboegendom. Har någon av samborna t ex ärvt en fastighet som enskild egendom är fastigheten, även om den i övrigt uppfyller förutsättningarna, inte samboegendom.

Det har inte någon betydelse vem som har betalt för samboegendomen

En vanlig missuppfattning är att båda samborna måste ha betalt för egendom för att den ska anses vara samboegendom. Så är inte fallet – vem av samborna som har betalt för egendomen har inte någon betydelse för om den är att betraktas som samboegendom.

Det kan mycket väl vara som så att det är endast en av samborna som har betalt för den gemensamma bostaden och allt det gemensamma bohaget och den andra sambon inte har betalt något överhuvudtaget. Vid en bodelning har de likväl rätt till hälften vardera av värdet av samboegendomen.

Exempel:

Anna och Bengt har varit tillsammans under en längre tid men varit särbor. De bestämmer sig för att flytta ihop och bli sambor. De hittar sitt drömhus i form av en fastighet med utsikt över havet. Eftersom Bengt inte har några sparade pengar och inte heller kan få några lån köper Anna, som har en betydligt bättre privatekonomi än Bengt, själv fastigheten som hon betalar kontant. Eftersom det är hon som köper fastigheten blir hon ensam lagfaren ägare till fastigheten. I samma veva köper hon även möbler och annan inredning till huset för att de ska kunna skapa sitt drömboende tillsammans.

Ett antal år senare ebbar kärleken ut med följd att Anna och Bengt bestämmer sig för att separera. Bengt begär bodelning i samband med att de separerar. De har inte skrivit något samboavtal. I bodelningen har Anna och Bengt rätt till hälften vardera av värdet på fastigheten och det bohag som finns i huset. Att det är Anna som ensam har betalt såväl fastigheten som allt bohag har inte någon betydelse. Hon och Beng ska likväl dela på värdet av egendomen.

Egendom som vanligtvis inte är samboegendom

Vid prövningen av om egendom är samboegendom ska man alltid göra en individuell bedömning av egendomen på sätt som beskrivits i denna artikel. För dig som inte har tid, eller helt enkelt inte har lust, att göra denna bedömning följer här för enkelhetens skull ett antal exempel på egendom som typiskt sett inte är att betrakta som samboegendom:

 • Fritidshus, sommarstuga eller fritidsutrustning är inte samboegendom då det är fråga om egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål.
 • Bilar, motorcyklar och andra fordon är inte samboegendom då de inte utgör bohag.
 • Bankmedel, som till exempel aktier, obligationer, fondandelar, medel på ett sparkonto och liknande, är inte samboegendom då detta inte utgör bohag.
 • Har någon av samborna själv köpt en bostad innan samboförhållandet inleddes och bostaden köptes utan avsikt att utgöra samborna gemensamma bostad är bostaden inte samboegendom. En förutsättning för att en bostad ska vara samboegendom är att bostaden förvärvats i avsikt att den ska användas gemensamt av samborna.

Observera att även om egendomen ovan inte är samboegendom kan en sambo rikta krav mot den andra sambon på den grunden att hen anser att samborna ska anses vara samägare till egendomen. Detta behandlas översiktligt under en egen rubrik längre fram i denna artikel.

Samborna kan styra över samboegendomen i ett samboavtal

Vill två sambor inte att bodelningsreglerna i sambolagen ska gälla mellan dem kan de skriva ett samboavtal. Genom att skriva ett samboavtal är det möjligt för samborna att komma överens om att till exempel att viss egendom inte ska ingå i en bodelning. Det är även möjligt för dem att komma överens om att sambolagens bodelningsregler överhuvudtaget inte ska vara tillämpliga. Ofta måste samboavtalet kombineras med andra juridiska dokument, som t ex skuldebrev, för att samborna ska kunna uppnå vad de önskar med samboavtalet.

När man skriver ett samboavtal är det viktigt att man utformar samboavtalet och övriga dokument på rätt sätt. Felaktigt utformade avtal och dokument kan få allvarliga konsekvenser i form av att t ex en fastighet som en av samborna själv har köpt ingår i bodelningen eller att en sambo inte kompenseras för att ha betalt en högre handpenning när samborna köpte en bostadsrätt. Exemplen är många och det är alltför många tvister mellan sambor som beror på att samborna själva har upprättat sina avtal.

Är du det minsta osäker på om, eller hur, du ska skriva ett samboavtal eller andra juridiska dokument bör du anlita en jurist som upprättar ditt samboavtal. Du är självfallet välkommen att kontakta oss så kan en av våra jurister gå igenom din situation och upprätta de juridiska dokument, som t ex ett samboavtal, som just du och din sambo behöver. Då kan du vara säker på att du får korrekt utformade juridiska dokument som “håller” den dag som de ska användas, t ex vid en separation. 

Kort om samäganderätt mellan sambor

Är egendom inte att betrakta som samboegendom är det ändå möjligt att båda samborna har rätt till i vart fall en del av egendomen. Har samborna köpt egendom tillsammans är utgångspunkten nämligen att de är samägare till egendomen. Det är fullt möjligt för två sambor att vara samägare till t ex möbler, fordon, fritidshus och även en bostad.

Är samborna samägare till egendom gäller inte den korta tidsfrist om ett år som gäller för begäran om bodelning. Har en sambo missat att framställa ett krav på bodelning inom ett år från det att samboförhållandet upphörde kan sambon i vissa situationer i stället rikta ett krav som är baserat på samäganderättslagen.

Några avslutande ord

Vi hoppas att du har fått en god bild över vilken egendom som är samboegendom i ett samboförhållande och som därmed ingår i en bodelning mellan två sambor.  Har vi varit otydliga i texten, eller om du har några frågor eller funderingar i övrigt rörande samboegendom och reglerna rörande sambor, är du självfallet välkommen att kontakta oss.

Behöver du hjälp av en jurist?

Behöver du hjälp av en jurist är du välkommen att kontakta oss så ska vi se vad vi kan göra för dig. Beskriv vad du behöver hjälp med i kontaktfältet här nedanför så återkommer vi till dig så snart vi har tagit del av ditt meddelande.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan skicka ett mejl till oss på info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner om hjälp med att skriva samboavtal

Artiklar om sambor