Samboegendom – Vilken egendom ingår?

Behöver du prata med en jurist? Just nu erbjuder vi 10 minuters fri rådgivning via vår chatt.

Samboegendom är den egendom vilken ingår i en bodelning mellan sambor. Det kan ibland vara svårt att avgöra om ett visst föremål eller en bostad ska betraktas som samboegendom.

Det är inte heller ovanligt att två sambor som befinner sig i en separation har motsatta uppfattningar. Ofta sker en sammanblandning med reglerna för vad som gäller vid en bodelning med anledning av en skilsmässa. Men även om det finns likheter mellan en bodelning mellan två sambor och en bodelning mellan två makar är skillnaderna egentligen större än likheterna.

Allmänt om bodelning mellan sambor

När ett samboförhållande upphör, och det inte beror på att samborna gifter sig, kan en bodelning mellan samborna bli aktuell.

En bodelning är emellertid inte obligatorisk mellan sambor när deras samboförhållande upphör vilket är fallet när ett äktenskap upphör. En sambo måste begära att bodelning ska göras. I annat fall finns inte någon skyldighet för sambor att göra en bodelning.

Denna artikel har fokus på vilken egendom som är samboegendom. Bodelningen kommer därför inte att behandlas ytterligare här. Vill du läsa mer om själva bodelningen mellan två sambor rekommenderas följande artikel:
Bodelning mellan sambor – Allt du behöver veta. Och lite till.

Allmänt om samboegendom

Reglerna om vilken egendom som ska anses vara samboegendom återfinns i 5-7 §§ sambolagen . Enligt dessa bestämmelser avses med samboegendom sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av vissa undantagsregler.

I syfte att förenkla redogörelsen delas den upp i två skilda delar – “Samboegendom – bohag” och “Samboegendom – bostad”.

Samboegendom – bohag

För att bohag ska vara att betrakta som samboegendom krävs att egendomen:

 1. ska bestå av möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre,
 2. ska vara avsedd för det gemensamma hemmet,
 3. ska ha förvärvats för gemensam användning, samt
 4. inte huvudsakligen ska användas för fritidsändamål.

Samtliga dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att egendom ska vara att klassificera som samboegendom. Är samtliga fyra kriterier uppfyllda är egendomen att betrakta som samboegendom och ingår därmed i en bodelning mellan samborna.

Samboegendom – bostad

För att en bostad ska vara att betrakta som samboegendom krävs att bostaden ska vara:

 1. a) fast egendom som samborna eller någon av dem äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen, eller
  b) fast egendom som samborna eller någon av dem innehar med nyttjanderätt i förening med byggnad på egendomen som samborna eller någon av dem äger, eller
  c) en byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem innehar med hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande rätt, eller
  d) en byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem har rätt att framledes förvärva med bostadsrätt enligt förhandsavtal som sägs i 5 kap. bostadsrättslagen (1991:614).
 2. Bostaden under punkten 1 ovan är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål.
 3. Bostaden ska ha förvärvats för gemensam användning.
 4. Bostaden ska inte huvudsakligen användas för fritidsändamål.

Samtliga dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att bostaden ska vara att betrakta som samboegendom. Är kriterierna uppfyllda är bostaden att betrakta som samboegendom och ingår därmed i en bodelning.