Skilsmässa – Visste du att..?

Behöver du prata med en jurist? Just nu erbjuder vi 10 minuters fri rådgivning via vår chatt.

En skilsmässa, eller äktenskapsskillnad som är den juridiska benämningen, innebär att äktenskapet mellan två makar upphör. Detta innebär bl a att makarnas försörjningsplikt upphör och att makarna i samband med skilsmässan måste dela upp den egendom som någon av dem äger och som är giftorättsgods.

Skriv din ansökan om äktenskapsskillnad online

Det finns ett stort antal artiklar om skilsmässa här på Juridex.se där du kan få information om det mesta som rör skilsmässor och juridik. Orkar du inte eller har inte tid att läsa igenom alla artiklarna följer här en sammanställning över de viktigaste punkterna i formatet “Visste du att…?” . Avsikten med sammanställningen är att du snabbt och enkelt ska kunna skapa dig en överblick över reglerna avseende skilsmässa.

Visste du att…?

Allmänt om skilsmässa

 • Äktenskapsskillnad är den juridiska termen för skilsmässa.
 • I lagtext och liknande används endast termen äktenskapsskillnad.
 • Du har en ovillkorlig rätt till skilsmässa enligt svensk rätt.
 • Du inte behöver ange något skäl till varför du vill skilja dig.

Ansökan om skilsmässa

 • En skilsmässa handläggs av en domstol och att detta gäller oavsett om ni gift er borgerligt eller i kyrkan.
 • Du måste betala en ansökningsavgift om 900 kronor innan tingsrätten handlägger ansökan.
 • Din ansökan om skilsmässa måste vara upprättad i skrift.
 • Du ska lämna in din ansökan om skilsmässa till tingsrätten på den ort där du eller din make är bosatt.
 • Om du lämnar in ansökan om skilsmässa till fel tingsrätt kommer tingsrätten att skicka vidare ansökan till rätt tingsrätt.
 • Du kan själv skriva din ansökan om skilsmässa.
 • Du måste bifoga personbevis vilka inte får vara äldre än tre månader till din ansökan om skilsmässa.
 • Det finns dokumentmallar som du kan använda dig av för skriva din ansökan om skilsmässa.
 • Det finns tjänster på Internet där du kan få hjälp att skriva din skilsmässoansökan.
 • Du måste till skilsmässoansökan  bifoga personbevis vilka inte får vara äldre än tre månader.
 • Den dag som du ansöker om skilsmässa blir den s k brytpunkten vilket innebär att det är den egendom som du och din make äger på just denna dag som ska ingå i er bodelning.
 • Skilsmässan är “klar” först när domen om skilsmässa vunnit laga kraft.
 • Att en dom om skilsmässa vinner laga kraft tre veckor efter det att domstolen meddelat domen och ingen av makarna har överklagat domen.

Betänketid

 • Om ni har barn under 16 år som bor hemma måste skilsmässan föregås av en betänketid.
 • Om du eller din make inte vill skilja sig måste skilsmässan föregås av en betänketid.
 • Föregående två punkter inte gäller om du och din make levt åtskilda sedan minst två år och ni kan bevisa detta för domstolen.
 • Föregående punkt kan du bevisa t ex genom att ge in ett s k särlevnadsintyg till domstolen.
Skilsmässa och betänketid
Har ni barn under 16 år som bor hemma måste skilsmässan föregås av en betänketid om minst 6 och högst 12 månader.

Fullföljd av skilsmässa

 • Har domstolen beslutat att skilsmässan måste föregås av en betänketid måste du lämna in en ansökan om fullföljd av skilsmässan för att skilsmässan ska beviljas av domstolen.
 • Du måste lämna in en ansökan om fullföljd till tingsrätten tidigast sex månader och senast tolv månader efter det att ansökan om skilsmässa lämnades in till tingsrätten.
 • Lämnar du inte in en ansökan om fullföljd in till tingsrätten inom tidsfristen i föregående punkt förfaller ansökan och ni är fortsatt gifta med varandra.
 • Vill någon av er skilja sig efter det att betänketiden löpt ut måste hela processen göras om med en ny ansökan om skilsmässa, betänketid, fullföljd etc.

Bodelning

 • Äger du eller din make giftorättsgods måste ni göra en bodelning.
 • Finns det inte något giftorättsgods, t ex om ni har ingått ett äktenskapsförord enligt vilket all egendom är enskild, är ni inte skyldiga att göra en bodelning.
 • Innan ni delar upp giftorättsgodset har ni först rätt att räkna av era skulder.
 • Huvudregeln är att du och din make, efter avräkning för skulder, ska dela upp ert giftorättsgods så att ni får hälften vardera.
 • Om ni är överens kan komma överens om en annan fördelning än en hälftendelning.
 • Ni ska upprätta ett skriftligt dokument, ett bodelningsavtal, över bodelningen och detta dokument ska undertecknas av er båda.
 • Är ni inte överens om hur egendomen ska fördelas i samband med bodelningen kan  du, din make, eller ni båda tillsammans, begära att tingsrätten utser en bodelningsförrättare som bestämmer hur egendomen ska fördelas.
 • Bodelningsförrättaren oftast är en advokat och tar betalt som en advokat.
 • Ni är solidariskt betalningsskyldiga gentemot bodelningsförrättaren för det arbete hen utför med er bodelning.
 • Med att ni är solidariskt betalningsskyldiga innebär att bodelningsförrättaren kan begära att du betalar hela arvodet. Därefter är det upp till dig att kräva hälften av detta arvode från din make.

Andra frågor som har samband med en skilsmässa

 • Du kan anlita en advokat eller annan jurist för att få hjälp med att ansöka om skilsmässa men framförallt få hjälp med andra frågor som har samband med skilsmässan.
 • Som exempel på andra frågor kan nämnas vårdnad och umgänge med barn, bodelning, kvarsittanderätt till bostad, underhåll m m.

I vår serie “Visste du att..?” är avsikten att du snabbt och enkelt ska kunna få en överblick över ett visst ämne, en viss fråga, en viss åtgärd eller liknande med anknytning till juridik. Artiklarna kan dessutom i många fall användas som en checklista när du ska vidta en viss åtgärd med anknytning till juridik, upprätta ett avtal eller annat juridiskt dokument etc.

Den uppräkning som sker i “Visste du att…” är inte på något sätt uttömmande men innehåller oftast de viktigaste och vanligaste punkterna.

Visste du redan om allt som angivits ovan har du hyggliga kunskaper avseende reglerna rörande skilsmässor. 🙂