Skilsmässa – en juridisk åtgärdslista

De flesta människor som genomgår en skilsmässa upplever detta som en omtumlande och besvärlig period i livet. Ofta innebär en skilsmässa ett byte av bostad, en förändrad ekonomi, en förändrad social situation o s v. Oavsett om skilsmässan innebär en förändring till det bättre eller det sämre blir tillvaron sällan som förut. En skilsmässa är en händelse i livet som känns och lämnar märken efter sig.

juridisk hjälp inför skilsmässa


Ur juridisk synvinkel är en skilsmässa i sig inte något som är särskilt komplicerat. Vill du skilja dig har du enligt svensk rätt i princip en ovillkorlig rätt till skilsmässa. Du behöver inte ange några skäl till varför du vill skilja dig. Det enda du behöver göra är att ge in en korrekt utformad ansökan om skilsmässa till tingsrätten samt betala en ansökningsavgift om 995 kronor. Har du väl gjort detta kan domstolen inte neka dig en skilsmässa. Detta gäller oavsett vad din make anger för argument för att ni inte ska skiljas.

Emellertid kan det i samband med en skilsmässa uppkomma en rad andra frågor som är betydligt mer komplicerade. Som exempel kan nämnas frågor avseende vårdnad, umgänge med barn, bodelning m m. Är du och din make oense i några av dessa frågor blir situationen snabbt komplicerad. Du kommer att erhålla din skilsmässa men risken är uppenbar att du blir tvungen att hantera andra frågor, som t ex en tvist om vårdnad eller umgänge, långt efter det att skilsmässan i sig är beviljad.

Som ofta i livet blir saker och ting lite enklare med planering. Det gäller även när man ska skilja sig. Ibland kommer en skilsmässa som en blixt från klar himmel när den andra maken helt plötsligt förklarar att hen vill skilja sig och att ansökan om skilsmässa redan lämnats in till tingsrätten. I sådana situationer handlar det mindre om planering och istället rädda vad som räddas kan.

Har du å andra sidan möjlighet till framförhållning bör du försöka att planera skilsmässan så långt detta är möjligt. Denna artikel och åtgärdslista avser en situation där du har konstaterat att en skilsmässa är oundviklig och att du avser att ansöka om skilsmässa. Du har dessutom en viss framförhållning vilket innebär att du har tid och möjlighet att ur juridisk synvinkel planera och förbereda dig inför skilsmässan.

I en perfekt värld kommer du överens med din make om allt som rör skilsmässan. Och självfallet finns det sådana skilsmässor. Men denna artikel avser en situation där det i vart fall finns en risk för att ni kommer att vara oense om olika frågor.

1. Planera skilsmässan i tid, var kall och tänk på dig själv

Tänk på dig själv vid en äktenskapsskillnad
En skilsmässa är vanligtvis en känslomässig berg- och dalbana där de negativa känslorna ofta tar överhand. Även om det självfallet inte är enkelt att hålla känslorna i styr är det viktigt att du försöker hålla huvudet någorlunda kallt för att kunna bedöma situationen och ta rätt beslut. D v s beslut som först och främst gynnar dig. Det är viktigt att du tänker på dig själv och vad som är bäst för dig. Din make är vuxen nog att själv ta tillvara sin rätt i samband med skilsmässan. Gör din make inte det är det hens problem. Inte ditt.

Vill du därefter vara tillmötesgående i diskussionerna och förhandlingarna med din make och ge hen något som hen egentligen inte har rätt till behöver detta inte vara fel. Tvärtom kan det vara ett sätt för att komma fram till lösningar. Men du ska vara medveten om att du ger bort något som du egentligen har rätt till.

2. Granska alla avtal och andra juridiska dokument

Granska alla avtal
Den första praktiska åtgärden som du bör vidta är, och om möjligt dessutom i god tid innan du lämnar in ansökan om skilsmässa, att göra en sammanställning över de olika avtal och andra juridiska förbindelser där du eller din make på något sätt är involverade.

Här följer ett par exempel på några av de vanligaste avtalen och andra juridiska dokument som ofta påverkar eller påverkas av en skilsmässa:

 • äktenskapsförord,
 • testamente,
 • banklån och andra krediter,
 • borgensåtaganden,
 • avtal eller andra dokument avseende bostaden (vem som är ägare, vem som är hyregäst etc),
 • hyres- och leasingavtal avseende lös egendom som t ex bil, TV osv,
 • liv- och pensionsförsäkringar,
 • olycksfallsförsäkringar,
 • alla andra avtal och förbindelser där ni båda är parter eller ni båda i vart fall nyttjar det som avtalet avser.

Uppräkningen är inte uttömmande men anger de vanligast förekommande avtalen och förbindelserna.

Gå igenom de juridiska dokumenten som du sammanställt och ställ dig frågan vad en skilsmässa kommer att få följder för respektive förbindelse. Är det t ex möjligt att du eller din make ensam tar över ett visst avtal som ni för närvarande båda är parter i? Vilka avtal vill du själv behålla och vilka avtal önskar du att maken “tar över” o s v?

I detta skede behöver du inte bry dig alltför mycket om juridiken. Det är t ex inte självklart att någon av er kan “ta över” ett visst avtal då det kräver den andra avtalspartens samtycke. Det väsentliga för tillfället är att du vet vilka avtal och andra förbindelser som är relevanta i samband med skilsmässan. Juridiken kring dessa avtal och förbindelser behandlar vi efter nästa punkt i checklistan.

3. Överväg att anlita en advokat eller annan jurist för att bistå dig i skilsmässan

Anlita skilsmässoadvokat
Varje skilsmässa är unik och ska hanteras på sitt eget och särskilda sätt. Har ni inte gemensam vårdnad om underåriga barn och inte heller några tillgångar att vara oense om samtidigt som du inte riskerar att stå utan boende efter skilsmässan finns det vanligtvis inte mycket att vara oense om. I en sådan situation kan du och din make mycket väl hantera allt som har samband med skilsmässan utan att blanda in advokater.

Är du å andra sidan det minsta osäker på vilka rättigheter du har och vad skilsmässan kommer att innebära för dig bör du tveklöst överväga att anlita en advokat. Det är dessutom något som du bör göra i god tid före det att du ger in skilsmässoansökan till tingsrätten.

Syftet med att kontakta en advokat är att du ska få information om vilka regler som gäller samt råd om hur du bör agera i samband med skilsmässan. Med utgångspunkt i de råd som du erhåller kan du därefter planera skilsmässan. Dessutom har du efter mötet tillgång till en advokat som är insatt i ditt ärende och som du under “resans gång” kan kontakta och snabbt få svar och råd i olika frågor.

Ett gott råd är därför att sätta av tid och pengar för i vart fall en timmes rådgivning hos en advokat. På den tiden kan en erfaren familjerättsadvokat skapa sig en överblick över just din skilsmässa och ge dig konkreta råd om vad du bör tänka på och vilka problem som kan uppstå. I samband med att du träffar advokaten är det även lämpligt att du redogör för de olika avtal och andra juridiska dokument som du sammanställt enligt föregående punkt.

Att du innan skilsmässan anlitar en advokat för rådgivning innebär inte att du på något sätt skapar en konflikt. Det enda du gör är att du informerar dig om vilka rättigheter och skyldigheter som du har i samband med skilsmässan.

Det finns inte heller någon skyldighet för dig att berätta om mötet med advokaten för din make. Du kan – och bör – därför ta kontakt med och träffa advokaten för en inledande rådgivning utan att berätta detta för din make. Skulle skilsmässan senare leda till en juridisk tvist kan den advokat som du träffat ”träda fram” och företräda dig som ditt ombud om du så önskar. Men innan dess kan advokaten mycket väl agera “bakom kulisserna” och ge dig stöd och rådgivning utan att din make är medveten om detta.
4. Åtgärda avtal jämte andra juridiska förbindelser och åtaganden

Ändra och skriv ny avtal
Många av förbindelserna under punkten 2 ovan, som t ex ett äktenskapsförord, kan du inte påverka om du och din make inte är överens. Vissa andra förbindelser och juridiska dokument, som t ex ett testamente eller avtal där endast du och inte din make är part, kan du såväl ändra som annullera även om du och din make inte är överens.

Har du valt att anlita en advokat kommer du att stor hjälp av advokaten på denna punkt. För en erfaren advokat är det inte heller särskilt komplicerat och du erhåller redan i samband med det första inledande mötet konkreta råd om hur du bör agera i olika frågor och vad som gäller avseende de olika avtal och andra förbindelser som du sammanställt.

Advokaten kan även hjälpa dig att upprätta eventuella nya juridiska dokument om t ex ett testamente eller liknande behöver ändras inför skilsmässan.

5. Bestäm datum för när ansökan om skilsmässa ska lämnas in

Datum för att ge in ansökan om skilsmässa
Den dag som du ger in ansökan om skilsmässa har betydelse för bl a den s k brytpunkten. Det är den ekonomiska ställningen denna dag som utgör grunden för den bodelning som ni är skyldiga att göra med anledning av skilsmässan.

Det är därför av vikt att du har gjort en ordentlig analys, antingen själv eller tillsammans med din advokat, av din situation. Du kan i viss mån påverka resultatet av t ex bodelningen genom att välja att ge in ansökan om skilsmässa en dag som passar dig bättre än vad den passar din make.

Det kan finnas skäl för att omgående ge in en ansökan om skilsmässa till tingsrätten. Men i en perfekt värld har du hunnit gå igenom situationen och tänkbara situationer, du har konsulterat en advokat, du har upprättat nya juridiska dokument etc och när skilsmässan väl ges in har du förberett skilsmässan så väl du kunnat.

6. Upprätta och lämna in ansökan om skilsmässa till tingsrätten

Ansökan om skilsmässa
En ansökan om skilsmässa ska ges in till tingsrätten på den ort där du eller din make är bosatt. Är ni bosatta på olika orter kan ni ge in ansökan till två olika tingsrätter. Du väljer själv till vilken av de två tingsrätterna som du vill ge in ansökan.

Att skriva en ansökan om skilsmässa är inte särskilt komplicerat. Det finns mallar som Du kan ladda ner och fylla i. Du kan även använda dig av någon av de olika webbtjänster där du får hjälp med att skriva en skilsmässoansökan.

Finns det risk för en komplicerad skilsmässa där det dessutom kommer att bli strid om t ex vårdnad och umgänge med barn, kvarsittanderätt till bostad eller liknande bör du ta kontakt med en advokat som hjälper dig såväl med ansökan som att företräda dig inför domstolen när de övriga frågorna ska behandlas. Att företräda sig själv inför en domstol är något som man i möjligaste mån ska undvika. Inte ens de bästa av advokater företräder sig själva i mål där de själva är parter.

7. Eventuellt ge in ansökan om fullföljd av skilsmässa till tingsrätten

Fullföljd skilsmässa
En skilsmässa ska föregås av betänketid i följande fall:

 1. Om makarna gemensamt begärt betänketid.
 2. Om endast en av makarna vill skilja sig.
 3. Om någon av makarna varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad.

För det fall att tingsrätten beslutat om att skilsmässan ska föregås av en betänketid måste du ge in en ansökan om fullföljd till tingsrätten för att skilsmässan ska beviljas. En ansökan om fullföljd ska ges in till tingsrätten tidigast efter sex månader och senast inom tolv månader från det att ni gav in ansökan till tingsrätten. Till ansökan om fullföljd ska personbevis bifogas. Personbevisen får inte vara mer än tre månader gamla när ansökan om fullföljd lämnas in till tingsrätten.

8. Gör en bodelning


När väl ansökan om skilsmässa har lämnats in till tingsrätten är huvudregeln att ni måste göra en bodelning. En bodelning innebär att ni ska komma överens om vem av er som ska ha vad av den egendom som är giftorättsgods.

Ni måste upprätta ett dokument, ett s k bodelningsavtal, där er överenskommelse framgår. Dokumentet måste dessutom undertecknas av er båda för att vara gällande. Bodelningsavtalet kommer till praktisk nytta när ni t ex ska lägga om lån i banken, eller en av er övertar bostaden till följd av bodelningen.

Kommer ni inte överens om hur ni ska fördela egendomen kan du, eller ni båda tillsammans, vända er till tingsrätten och begära att tingsrätten utser en bodelningsförrättare. Tingsrätten kommer då att utse en person, vanligtvis en advokat, till bodelningsförrättare och som därefter bestämmer hur giftorättsgodset ska fördelas mellan er.

Tänk på att en bodelningsförrättare inte är något som är gratis. Det är du och din make som är solidariskt betalningsskyldiga gentemot bodelningsförrättaren. Kostnaden för en bodelningsförrättare kan snabbt springa iväg och man bör därför tänka sig för både en och två gånger innan man begär att en bodelningsförrättare utses.

Här följer ett antal andra artiklar där du kan läsa mer om själva bodelningen.

Vad som ingår i bodelningen efter en skilsmässa
Måste man göra bodelning efter en skilsmässa
12 frågor och svar om bodelning vid skilsmässa

Sammanfattning

Som framgått av ovan är varje skilsmässa unik. Det finns därför inte någon given och generell mall som är tillämplig på samtliga skilsmässor. Men ovanstående checklista ger dig i vart fall en utgångspunkt för vad du bör tänka på och vilka möjligheter du har i olika frågor. Följer du checklistan bör du undvika alltför stora överraskningar i samband med skilsmässa, i vart fall ur juridisk synvinkel.

Vill du ha hjälp av en jurist?

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan skicka ett mejl till oss på info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.
Mikrojuridik