Skriva äktenskapsförord – Så här gör du

Funderar du på att skriva ett äktenskapsförord? Överväger du dessutom att själv skriva äktenskapsförordet? Då har du hamnat helt rätt. I denna artikel ska vi förklara hur du skriver ett grundläggande och enkelt äktenskapsförord.

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord


Vi kommer först att gå igenom vad ett äktenskapsförord är och varför man ingår ett äktenskapsförord. Därefter kommer vi att gå igenom de olika momenten i ett äktenskapsförord. I den delen får du även förslag på hur du kan formulera texten när du skriver ditt äktenskapsförord. På så sätt kan du faktiskt skriva ditt äktenskapsförord helt gratis. Och skulle du inte vilja skriva äktenskapsförordet helt på egen hand har du möjlighet att ladda ner en mall för äktenskapsförord.

Observera att ett äktenskapsförord är ett juridiskt dokument som kan få långtgående konsekvenser. Familjerätten och hur man skriver äktenskapsförord är ett komplicerat område inom juridiken. Denna artikel är INTE någon juridisk rådgivning och kan inte på något sätt ersätta juridisk rådgivning av en kunnig jurist. Är du det minsta osäker bör du ta kontakt med en advokat eller annan jurist som är specialiserad på familjerätt och upprättande av äktenskapsförord.


Vad är ett äktenskapsförord?

Äktenskapsförord benämns ibland för “kärlekens avtal” vilket är en bra benämning. I formellt avseende är ett äktenskapsförord ett juridiskt dokument i vilket makar, eller blivande makar, kan komma överens om att egendom som någon av dem äger ska vara enskild egendom och inte giftorättsgods. Det är viktigt att du verkligen förstår skillnaden mellan enskild egendom och giftorättsgods. Läs därför gärna igenom några av våra övriga artiklar här på Juridex.se som förklarar skillnaden mellan enskild egendom och giftorättsgods.

Om egendom är enskild egendom eller giftorättsgods har betydelse vid en bodelning mellan makarna. En bodelning blir aktuell om makarna skiljer sig eller någon av dem avlider. Huvudregeln är att all egendom i ett äktenskap är giftorättsgods. Vid en bodelning ska giftorättsgodset delas med hälften vardera mellan makarna. Detta gäller oavsett vem av makarna som äger egendomen. Skulle t ex all egendom ägas av endast en av makarna har den andra maken som huvudregel rätt till hälften av denna egendom vid en bodelning. Sker bodelning på grund av att en av makarna avlider är det den avlidne makens dödsbo som har rätt till hälften av egendomen i bodelningen.

Vill makarna inte att egendomen ska delas med hälften vardera måste makarna ingå ett äktenskapsförord. I ett äktenskapsförord är det möjligt att komma överens om att all egendom eller endast viss egendom ska vara enskild. Det är således möjligt att komma överens om att t ex endast ett visst fritidshus, en viss bil, tillgångar på ett särskilt bankkonto etc ska vara enskild egendom.

De olika delarna i ett äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord kan enkelt förklarat delas in i fyra olika delar. Dessa delar kommer att behandlas var för sig här nedanför och är som följer:

  1. Parterna i äktenskapsförordet.
  2. Vilken egendom som ska vara enskild egendom.
  3. Avkastning och vad som träder istället för enskild egendom.
  4. Makarnas underskrifter av äktenskapsförordet.

1. Parterna i äktenskapsförordet

Parterna i ett äktenskapsförord består av makarna eller de blivande makarna. I det följande kommer endast termen makarna att användas men med denna formulering avses såväl makar som blivande makar. Du skriver in makarna i början av äktenskapsförordet. Detta är inte särskilt komplicerat. Var ändå noggrann när du skriver dessa uppgifter så att det blir korrekt. Vanligtvis anger man även makarnas personnummer.

När du ska skriva in makarna finns det två huvudalternativ. Det första alternativet innebär att du definierar makarna i inledningen av äktenskapsförordet varefter du därefter inte nämner makarna med deras riktiga namn. Det andra alternativet är att du skriver in makarna i den löpande texten. Detta är det vanligaste alternativet när det är fråga om kortare juridiska dokument, såsom t ex ett äktenskapsförord.

Skriva äktenskapsförord under äktenskapet
Du kan skriva ett äktenskapsförord såväl under som före äktenskapet.

2. Vilken egendom som ska vara enskild egendom

Det är i denna del av äktenskapsförordet som du anger vilken egendom som ska vara enskild och det är här det gäller att ha goda juridiska kunskaper. Detta gäller framförallt om du inte avser att använda dig av någon av de vanligare formuleringarna. I denna del finns det inte utrymme för några felaktigheter eller missförstånd.

Det är möjligt att komma överens om att all makarnas egendom ska vara enskild eller att endast ange viss specifik egendom ska vara enskild egendom. T ex är det vanligt att arvegods, fritidshus och liknande görs till enskild egendom i äktenskapsförord.

Skriva äktenskapsförord med fritidshus som enskild egendom
Det är inte ovanligt att fritidshus skrivs in som enskild egendom i ett äktenskapsförord. Det även möjligt att göra all egendom till enskild egendom om makarna så önskar.

3. Avkastning och vad som träder istället för den enskilda egendomen

Något som du uttryckligen bör ange i äktenskapsförordet är vad som gäller för avkastning av enskild egendom och egendom som träder istället för den enskilda egendomen. Med avkastning avses t ex ränta på medel på ett bankkonto vilket är enskild egendom. Med vad som träder istället avses vad som gäller med avseende på om enskild egendom ersätts av annan egendom. Som exempel kan nämnas att ett fritidshus som gjorts till enskild egendom säljs och köpeskillingen används till att köpa en husvagn – ska husvagnen klassificeras som giftorättsgods eller som enskild egendom?

Skriver du inte något om detta i äktenskapsförordet gäller enligt äktenskapsbalken att avkastningen av enskild egendom blir giftorättsgods medan egendom som träder istället för enskild egendom blir enskild egendom.

Äktenskapsförord och avkastning på enskild egendom
Glöm inte att skriva in vad som gäller för avkastning, som t ex ränta, på enskild egendom i äktenskapsförordet.

4. Makarnas underskrifter av äktenskapsförordet

Ett äktenskapsförord måste vara undertecknat av båda makarna samt vara daterat för att vara gällande. Det finns inte några krav på att t ex makarnas adress, personnummer eller liknande ska anges i samband med deras underskrifter. Vanligtvis anger man inte några personuppgifter utan endast ett namnförtydligande i samband med underskrifterna av äktenskapsförordet.

Kom ihåg att registrera äktenskapsförordet

Ett krav för att ett äktenskapsförord ska vara gällande är att det registreras. Du registrerar äktenskapsförordet hos Skatteverket som är den myndighet vilken hanterar det s k Äktenskapsregistret. Har äktenskapsförordet ingåtts mellan två makar blir det gällande från dagen för registrering. Har äktenskapsförordet ingåtts mellan blivande makar gäller det från den dag som makarna gifter sig om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. Ges det in senare gäller det från dagen för registrering.

Ett äktenskapsförord som inte har registrerats har inte någon rättslig verkan. Glöm därför inte att registrera äktenskapsförordet så snart som möjligt. Detta gör du enklast genom att skicka in äktenskapsförordet i original till Skatteverket, Äktenskapsregistret, 871 87 Härnösand. Skatteverket skickar tillbaka äktenskapsförordet i original efter det att det registrerats. Du ska även betala in en ansökningsavgift i samband med registreringen. Ansökningsavgiften uppgår till 275 kronor och kan betalas in via Skatteverkets bankgiro.

Nåra avslutande ord

Med hjälp av uppgifterna i denna artikel bör du nu kunna skriva ett enklare äktenskapsförord. Det är egentligen inte särskilt svårt att skriva äktenskapsförord som uppfyller de formella kraven. Vad som är svårt är framförallt att analysera makarnas situation och deras önskemål och därefter formulera detta på ett korrekt sätt när du skriver äktenskapsförordet. Detta är något som kräver såväl mycket goda juridiska kunskaper som erfarenhet. Är du därför det minsta osäker eller känner att du inte har tillräckliga kunskaper är rådet att du anlitar en advokat eller annan jurist för att skriva ditt äktenskapsförord.

Vill du ha hjälp med att skriva ert äktenskapsförord?

Ska ni skriva ett äktenskapsförord och vill vara säkra på att det blir korrekt utformat kan en av våra jurister upprätta ert äktenskapsförord. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Varukorg

Artiklar om äktenskapsförord

Frågor & Svar om äktenskapsförord

Juridex.se