Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

De olika delarna i ett testamente – några tips till dig som funderar på att skriva ditt testamente på egen hand

Ska du upprätta ett testamente och funderar du själv på att fatta pennan? Eller kanske ska du hjälpa en bekant att skriva sitt testamente? Då kan denna artikel vara till hjälp. Vi kommer att, punkt för punkt, gå igenom de olika delarna av ett testamente och vad du bör tänka på när du skriver ett testamente.

Kvinna som ska skriva ett testamente


Men först en ordentlig ”disclaimer”

Innan vi börjar måste vi höja ett varningens finger. Ett testamente är ett juridiskt dokument med långtgående rättsverkningar. Ett testamente utgör testamentsgivarens sista vilja och är ett dokument som får konsekvenser för de efterlevande. Ett felaktigt eller otydligt utformat testamente kan leda till att testamentet inte alls få den verkan som testamentsgivaren avsett. I olyckliga fall kan det dessutom utmynna i infekterade konflikter och även till tvister inför domstol mellan arvingarna.  

Skriv därför ett testamente på egen hand endast om du har tillräckliga juridiska kunskaper och du är säker på att du vet vad du gör. Är du det minsta osäker bör du inte själva skriva testamentet. Ett alternativ kan vara att du använder dig av en dokumentmall för att skriva ditt testamente. En professionellt utformad dokumentmall kan vara till mycket stor hjälp när man skriver juridiska dokument. Ett annat alternativ är att du anlitar en advokat eller annan jurist som upprättar ditt testamente.

Att skriva ett testamente kan vara komplicerat, beroende på såväl din personliga situation som dina juridiska kunskaper. Känner du dig osäker när du ska skriva ditt testamente kan du använda dig av en dokumentmall vilket avsevärt underlättar arbetet. Du kan även vända dig till en advokat eller annan jurist som upprättar ditt testamente vilket dock kostar en slant.

Formkrav för testamente

Reglerna för testamente finns i ärvdabalken. Enligt ärvdabalken måste ett testamente uppfylla vissa formkrav för att vara gällande. Enligt huvudregeln måste ett testamente:

 1. vara upprättat i skrift,
 2. vara undertecknat av testamentsgivaren,
 3. vara bevittnat av två testamentsvittnen,

Det finns ett par undantag från reglerna om formkrav i samband med s k ”nödtestamenten”. Dessa undantag innebär att ett testamente, under vissa särskilda omständigheter, kan vara giltigt även om det inte uppfyller formkraven. Detta är dock endast i mycket sällsynta undantagsfall som dessa undantag är tillämpliga.

Testamentets olika delar

När du ska skriva ett testamente kan man, av pedagogiska skäl, dela upp testamentet i fem olika delar. Dessa delar är som följer:

 1. angivande av testamentsgivaren,
 2. testamentsförordnande,
 3. testamentsgivarens underskrift,
 4. bevittning, samt
 5. lagvalsklausul.

Samtliga punkter ovan – förutom punkten 5 – är obligatoriska. Innehåller ett testamente inte dessa fyra punkter är testamentet ogiltigt. Vi kommer i det följande att gå igenom var och en av punkterna och förklara vilka regler som gäller och vad du bör tänka på när du skriver ditt testamente.  

Bild med text om de fem olika delarna i ett testamente
För att du bättre ska förstå hur du skriver ett testamente kan det vara en god idé att dela upp testamentet i fem olika delar. På så sätt får du en bättre överblick över vad som krävs för att du ska kunna skriva ett giltigt testamente.

1. Angivande av testamentsgivaren

Denna del av testamentet är inte särskilt komplicerad. Vad som är viktigt är att det klart framgår vem som är testamentsgivare. Anger du fullständigt namn och fullständigt personnummer finns det inte några oklarheter avseende vem som är testamentsgivare.

När man skriver ett testamente är det även vanligt att man anger testamentsgivarens adress. Detta är dock inte något krav för att testamentet ska vara giltigt.

Skriver du testamentet åt en annan person är det alltid ett bra råd att kontrollera personuppgifterna. Tyvärr händer det alltför ofta att dessa uppgifter blir felaktiga i något avseende vilket ”öppnar upp” för, om inte en tvist så i vart fall, diskussioner mellan de efterlevande. Du kan enkelt kontrollera personuppgifterna genom ett telefonsamtal till folkbokföringen på skattemyndigheten.

2. Testamentsförordnande

Testamentsförordnandet är den mest komplicerade delen av ett testamente. Det är i denna del av testamentet som testamentsgivaren anger vad som ska ske med kvarlåtenskapen. Av testamentsförordnandet ska framgå t ex vem som ska ärva vad, om egendomen ska ärvas som enskild egendom, om egendomen ska ärvas med full äganderätt eller friförfoganderätt m m.

Emellertid har en testamentsgivare inte helt fria händer att göra vad hen vill med sin kvarlåtenskap. Ärvdabalken innehåller en rad tvingande regler vilka testamentsförordnandet måste följa. Som exempel kan nämnas ett särkullbarns rätt att omedelbart få ut sitt arv efter en förälder som avlidit, bröstarvinges rätt till laglott m m. Strider innehållet i testamentsförordnandet mot de tvingande reglerna i ärvdabalken kan detta leda till att testamentet, delvis eller i sin helhet, anses vara ogiltigt. 

Bild på juridikböcker för att symbolisera svårigheten med att skriva ett testamentsförordnande
Testamentsförordnandet är den del av testamentet som är svårast att skriva. Förutom att testamentsförordnandet måste vara klart och tydligt utformat måste det dessutom följa de tvingande reglerna i ärvdabalken avseende fördelning av arv. Som exempel på sådana regler kan nämnas att ett särkullbarn alltid har rätt till sin laglott.

Vidare är det viktigt att testamentsförordnandet har formulerats på ett klart och tydligt sätt. Det får inte finnas några oklarheter avseende på hur testamentsgivaren vill att kvarlåtenskapen ska fördelas. Eventuella oklarheter måste redas ut av arvingarna och leder alltför ofta till infekterade diskussioner och ibland även till tvister inför domstol.

3. Testamentsgivarens underskrift

Denna del av testamentet är inte särskilt komplicerad. I princip krävs det endast ett utrymme där testamentsgivaren kan skriva under testamentet med sin namnteckning.

Men även om det inte är komplicerat – se till att testamentet verkligen undertecknas. Det händer alltför ofta att detta är något som testamentsgivaren skjuter på framtiden eller helt enkelt glömmer bort. När personen sedan avlider finner arvingarna ett testamente som inte är undertecknat. Detta leder snabb till infekterade diskussioner mellan arvingarna. Vad var egentligen testamentsgivarens sista vilja?

Ett testamente utan underskrift är ogiltigt. Det har inte någon betydelse att det är möjligt att styrka att vad som angivits i testamentet verkligen var testamentsgivarens sista vilja. För att testamente ska vara gällande krävs att det är undertecknat av testamentsgivaren.

Diskussion mellan arvingar avseende ett testamente som inte är undertecknat.
Felaktigt upprättade testamenten är något som ofta leder till komplicerade tvister mellan de efterlevande.

4. Bevittning

Även denna del är ett nödvändigt moment. Ett testamente måste vara bevittnat av två testamentsvittnen för att vara giltigt. Oftast skriver man i testamentet in en ”vittnesmening” som innebär att vittnena intygar bl a att testamentsgivaren har varit vid ”fullt och sunt förstånd” och testamentsvittnena varit samtidigt närvarande m m.

En vittnesmening är inte obligatoriskt. Enligt ärvdabalken är det endast testamentsvittnenas namnteckningar som måste finnas på testamentet för att det ska vara giltigt. En vittnesmening är dock att rekommendera då detta minskar risken för framtida diskussioner mellan arvingarna om det verkligen ”gått rätt till” i samband med att testamentet upprättades.

Du kan läsa mer om bevittning av testamente i följande artikel: Bevittning av testamente – Vad gäller?

5. Lagvalsklausul

Det blir vanligare att vi bosätter oss i olika länder under vår levnadstid. En bidragande orsak till detta är medlemskapet i EU som avsevärt underlättat för oss att flytta över gränserna. I vart fall inom EU.

Sedan ett antal år tillbaka gäller som huvudregel i de flesta EU-länder att lagen i det land där den avlidne var bosatt när hen avled ska tillämpas men att det är möjligt att skriva in en lagvalsklausul som innebär att lagen i det land där man är medborgare ska tillämpas på vad avser arvsrättsliga frågor.

Eu-land där makar skrivit en lagvalsklausul
I de flesta länder inom EU är det möjligt för en EU-medborgare att skriva en lagvalsklausul som innebär att lagstiftningen i det land där personen är medborgare ska tillämpas även om hen är bosatt i ett annat EU-land.

Skulle t ex två svenska medborgare som är gifta med varandra flytta permanent till Spanien och någon av dem avlider är utgångspunkten att spansk rätt ska tillämpas vad avser olika arvsfrågor, som t ex fördelning av arv. Det är möjligt för makarna att undvika denna situation. Genom att skriva ett testamente och i detta skriva in en lagvalklausul kan makarna komma överens om att svensk rätt istället ska tillämpas.

Det är inte ett krav att man skriver in en lagvalsklausul i ett testamente. Ett testamente är gällande även om det inte finns en lagvalsklausul. Väljer du att skriva in en lagvalsklausul är det viktigt att den utformas på ett korrekt sätt. Vid en felaktig utformning riskerar du att lagvalsklausulen anses vara ogiltig.

Observera att det finns ett par länder inom EU som ställt sig utanför överenskommelsen avseende tillämplig lag vid arv. Detta innebär att andra regler är tillämpliga i vart och ett av dessa länder.

Är testamentsgivaren bosatt utanför EU gäller helt andra regler och dessa varierar från land till land.

Några avslutande kommentarer när du ska skriva testamente

Förhoppningsvis har denna artikel hjälpt dig på vägen att skriva ditt eget testamente. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller du tycker att något i artikeln är oklart. Du kan kontakta oss via vår chatt eller via vå kontaktsida.

Vill du lära dig mer om testamente och de regler som gäller för testamente finns det ett stort antal artiklar här på Juridex.se som kan vara intressanta. Ett antal av dessa artiklar har vi hänvisat till i texten ovan. Men du kan finna ytterligare artiklar och detta gör du snabbt och enkelt genom att klicka på  ”Kunskapsbanken” följt av ”Testamenten” i huvudmenyn eller så kan du använda dig av sökfunktionen som finns till höger i sidofältet.

Vill du ha hjälp med att skriva ditt testamente?

Ska du skriva ett testamente och vill vara säker på att det blir korrekt utformat kan en av våra familjerättsjurister upprätta ditt testamente. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjerättsjurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp med att skriva testamente

Artiklar om arv och testamente

 • Vem som ärver när du inte har skrivit ett testamente

  Vem som ärver när du inte har skrivit ett testamente

  När en person avlider, och den avlidne inte har skrivit ett testamente, ska kvarlåtenskapen fördelas mellan arvingarna enligt “den legala …
 • Arvslott och laglott

  Arvslott och laglott

  Arvslott och laglott är två grundläggande begrepp inom arvsrätten och de har framförallt betydelse när det finns ett testamente. Har …
 • Bevittning av testamente – Vad gäller?

  Bevittning av testamente – Vad gäller?

  Ett testamente måste uppfylla vissa formkrav för att vara gällande. Ett av de krav som gäller för testamente är att …
 • Särskild förvaltning i testamente

  Särskild förvaltning i testamente

  Särskild förvaltning i testamenten för att reglera arv till omyndiga barn var något som tidigare var relativt ovanligt. Anledningen till …
 • Lilla prisbasbeloppsregeln

  Lilla prisbasbeloppsregeln

  Lilla prisbasbeloppsregeln är en skyddsregel som innebär att en efterlevande sambo vid fördelningen av samboegendom alltid har rätt till ett …

Frågor & Svar om arv och testamente