Vad som ingår i bodelningen vid en skilsmässa

Vid en skilsmässa ska makarna göra en bodelning där de delar upp sitt giftorättsgods. Har makarna endast enskild egendom och ingen av makarna begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken behöver inte någon bodelning göras.

Enligt lagtexten ska bodelningen göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om skilsmässa väcktes. Rent praktiskt innebär detta att makarna ska fördela det giftorättsgods som makarna var ägare till den dag som ansökan om skilsmässa lämnades in till tingsrätten.

Varje make får från bodelningen i skälig omfattning ta undan kläder och andra föremål som maken har uteslutande till sitt personliga bruk, liksom personliga presenter.

Makarnas skulder

Vad avser skulder är principen densamma som vad avser makarnas tillgångar, d v s de skulder som makarna har på dagen för ansökan om skilsmässa har makarna rätt att avräkna i bodelningen.

Det finns dock en begränsning vad avser skulder som avser enskild egendom. För sådana skulder gäller att om skulderna är förenade med särskild förmånsrätt i makens enskilda egendom ska maken få täckning ur sitt giftorättsgods endast i den mån betalning inte kan erhållas ur den enskilda egendomen. Detsamma gäller skulder som maken har ådragit sig för underhåll eller förbättring av den enskilda egendomen eller som på annat sätt är att hänföra till denna.

Skyddsregler

Till skydd för att en make “planerar” skilsmässan och bodelningen genom att ge bort eller på annat sätt avhända sig egendom i syfte att egendomen inte ska ingå i bodelningen finns en skyddsregel i äktenskapsbalken 11 kap 4 §. Denna regel stadgar följande:

Har den ena maken utan den andra makens samtycke inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes i inte obetydlig omfattning genom gåva minskat sitt giftorättsgods eller använt sitt giftorättsgods till att öka värdet av sin enskilda egendom, skall den andra makens andel vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad beräknas som om gåvans värde eller värdet av det använda giftorättsgodset alltjämt hade ingått i den förstnämnda makens giftorättsgods. Dennes del i det sammanlagda giftorättsgodset skall minskas i motsvarande mån.

Enkelt förklarat innebär denna regel att egendom som en make avhänt sig inom tre år från ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in ska räknas in i bodelningen om makens giftorättsgods minskats i inte “obetydlig omfattning”.

Det finns även skyddsregler som träder in för det fall att en make under vissa förutsättningar använt giftorättsgods för att betala en pensionsförsäkring eller för att betala en skuld som uppkommit genom brott. Även vid dessa fall gäller, för det fall att skyddsreglerna är tillämpliga, att motsvarande belopp ska räknas in i bodelningen.

En liten sammanfattning

Sammanfattningsvis är utgångspunkten vid en bodeldning till följd av en skilsmässa enkel – det giftorättsgods och de skulder som makarna har den dag då ansökan om skilsmässa lämnas in till tingsrätten ska ingå i bodelningen.

Därutöver finns ett antal skyddsregler för det fall att t ex en make avhänt sig egendom under en tidsperiod om tre år före ansökan om äktenskapsskillnad. Dessa reglera är inte helt enkla att vare sig tolka eller tillämpa och vid bodelningar som riskerar att bli komplicerade bör man vända sig till en advokat eller annan jurist med inriktning på familjerätt.

Varukorg

Juridex.se