Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Vårdnadstestamente – allt som du behöver veta

Allt fler föräldrar skriver vårdnadstestamenten. Anledningen till att användningen av vårdnadstestamenten har ökat är framförallt att fler föräldrar har blivit medvetna om möjligheten att skriva denna typ av juridiska dokument. Emellertid finns det en rad missuppfattningar om vad ett vårdnadstestamente är och vilka möjligheter som det finns för en förälder att bestämma över vårdnaden av barnen om föräldern skulle avlida. Vår ambition är att i denna artikel förklara vad ett vårdnadstestamente är och redogöra för de grundläggande reglerna. På så sätt kanske vi även kan hjälpa dig att besluta om du ska skriva ett vårdnadstestamente.

Barn med förälder som ska skriva vårdnadstestamente


Vad är ett vårdnadstestamente?

Ett vårdnadstestamente är ett dokument i vilket en förälder, eller två föräldrar, anger vem man önskar ska utses till vårdnadshavare för förälderns eller föräldrarnas barn om båda föräldrarna skulle avlida och en ny vårdnadshavare ska förordnas. Begreppet “vårdnadstestamente” är emellertid en term som inte återfinns i lagtexten. Det är en term som har utvecklats i praxis och som har sin grund i 6 kap 10a § fjärde stycket föräldrabalken. Denna bestämmelse har följande lydelse:

“Om vårdnadshavare skall förordnas efter föräldrarnas död och föräldrarna eller en av dem har gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare, skall denna person förordnas, om det inte är olämpligt.”

I praktiken har dokument, i vilka föräldrar förklarar vem de önskar ska få vårdnaden om deras barn om föräldrarna skulle avlida, kommit att benämnas som vårdnadstestamenten.

Ett vårdnadstestamente är inte ett testamente

Ett vårdnadstestamente ska inte jämställas med ett “vanligt” testamente, det vill säga ett testamente enligt ärvdabalken där testatorn anger vad som ske med kvarlåtenskapen när testatorn avlider. Ett sådant testamente är ett särskilt juridiskt dokument som måste uppfylla en rad olika krav för att vara giltigt.

Till exempel måste ett vanligt testamente vara upprättat i skrift och vara undertecknat av såväl den som skrivit testamentet som två testamentsvittnen, vilka dessutom ska ha varit samtidigt närvarande när de bevittnade testatorns namnteckning. Dessa krav gäller inte för ett vårdnadstestamente. Ett vårdnadstestamente behöver inte vara utformat på ett visst sätt och även ett muntligt tillkännagivande att man önskar att en viss person ska få vårdnaden uppfyller kraven i föräldrabalken.

Person som ska underteckna ett vårdnadstestamente.
Ett vårdnadstestamente är inte att jämställa med ett vanligt testamente som måste uppfylla vissa formkrav för att vara gällande. Dessa krav gäller inte för ett vårdnadstestamente. Emellertid förekommer det att man skriver in ett vårdnadstestamente i ett vanligt testamente.

När man bör skriva ett vårdnadstestamente

Utgångspunkten är egentligen att alla föräldrar borde skriva ett vårdnadstestamente. I vart fall de föräldrar som vill ha ett ord med i laget om vem som bör utses till vårdnadshavare för sitt eller sina barn, om det otänkbara skulle hända. Den förälder som inte klargör vem man önskar till vårdnadshavare överlämnar helt och hållet frågan till myndigheterna, utan att ens försöka påverka deras beslut.

En annan aspekt är att när det inte finns ett vårdnadstestamente medför detta en ovisshet för de efterlevande. Detta i sin tur leder alltför ofta till diskussioner, och även konflikter, mellan de efterlevande om vem som borde utses till vårdnadshavare. Det är inte ovanligt att föräldrarnas respektive familjer har vitt skilda uppfattningar om vem som borde få vårdnaden.

Att skriva ett vårdnadstestamente innebär att man klargör för både de efterlevande och myndigheterna vem man önskar ska utses till vårdnadshavare. Det är svårt att se någon baksida med detta. Tycker man det är känsligt att välja ut en viss person, av rädsla för att de personer som inte blir utvalda ska bli besvikna, är ett vårdnadstestamente inte något som behöver komma till allmän kännedom. Det är något som mycket väl kan hållas “hemligt” till den dag som båda föräldrarna har avlidit och en ny vårdnadshavare har utsetts – om det någonsin sker. Skulle det aldrig bli aktuellt med att utse en ny vårdnadshavare behöver omgivningen därför inte ens få reda på att det funnits ett vårdnadstestamente.

Det är svårt att finna några skäl för att inte upprätta ett vårdnadstestamente. Ett vårdnadstestamente underlättar för såväl efterlevande som myndigheter – men framförallt barnen. En förälder är i de flesta fall den som har störst insikt om sitt barns behov och med vilka vuxna som barnet har bäst relation. Det är därför inte någon tvekan om att betydligt fler föräldrar borde skriva ett vårdnadstestamente, det är till allas bästa.

Fler föräldrar borde skriva ett vårdnadstestamente. Det är något som även underlättar för de efterlevande och dessutom minskas risken för konflikter mellan de efterlevande angående vem som ska utses till vårdnadshavare.

Vem som får vårdnaden när en förälder avlider

För att kunna förstå i vilka situationer som ett vårdnadstestamente får störst betydelse bör man ha grundläggande kunskaper om reglerna avseende vårdnad om barn. Dessa regler finns i föräldrabalken, framförallt i dess sjätte kapitel. Utgångspunkten i alla frågor rörande vårdnad är “barnets bästa”. Det innebär att när domstolar, och andra myndigheter, ska besluta i något som rör vårdnaden av barn utgår man från vad som är bäst för barnet. Vad en dom eller ett beslut betyder för en förälder är av underordnad betydelse, det är barnets behov som sätts i främsta rummet.

Reglerna för vem som ska utses till vårdnadshavare för ett barn när en förälder avlider skiljer sig åt beroende på, bland annat, om barnet har en eller två föräldrar som vårdnadshavare. Föräldrasituationen är dessutom något som har betydelse för vilken verkan som ett vårdnadstestamente får. Vi kommer därför att i det följande gå igenom dessa regler var för sig, och även ange vilken betydelse ett vårdnadstestamente har i de olika situationerna.

Vad som sker med vårdnaden när två föräldrar har gemensam vårdnad och en av dem avlider

Har två föräldrar gemensam vårdnad om ett barn och en av dem avlider ska den andra föräldern få ensam vårdnad om barnet. Rent praktiskt fortsätter den kvarvarande föräldern att ansvara för barnet och företräda barnet som tidigare, om än ensam. I denna situation påverkar ett vårdnadstestamente därför inte vem som får vårdnaden. Det är först när båda föräldrarna har avlidit som vårdnadstestamentet aktualiseras och då får det en avgörande betydelse.

Kan föräldrarna inte komma överens om vem de önskar ska utses till vårdnadshavare om de båda avlider, kan en enskild förälder upprätta ett eget vårdnadstestamente. Det finns inte något krav på att ett vårdnadstestamente måste vara gemensamt när makarna har gemensam vårdnad.

Skulle föräldrarna ha olika uppfattning om vem som är mest lämpad som vårdnadshavare, och skriver var sitt vårdnadstestamente, kommer domstolen att utreda frågan för att därefter utse den eller de personer som domstolen finner mest lämpliga. Detta sker emellertid först när båda föräldrarna har avlidit och frågan aktualiseras.

Har två föräldrar gemensam vårdnad och båda avlider ska socialnämnden göra en utredning om vem som ska utses till vårdnadshavare. Det är emellertid inte socialnämnden som beslutar om vårdnaden, denna fråga avgörs av allmän domstol vilket är tingsrätten i första instans. Även om socialnämndens utredning har stor betydelse vid domstolens bedömning beslutar domstolen självständigt vem som ska utses till vårdnadshavare.

Vad som sker med vårdnaden när två föräldrar har gemensam vårdnad och båda avlider

I denna situation har ett vårdnadstestamente en avgörande betydelse. Även om socialnämnden ska beakta vårdnadstestamentet i sin utredning är det framförallt vid domstolen som det har betydelse. Som framgått tidigare i denna text ska domstolen, enligt 6 kap 10a § fjärde stycket föräldrabalken, om båda föräldrarna har avlidit och föräldrarna eller en av dem har gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare, förordna den personen “om det inte är olämpligt”.

När båda föräldrarna till ett barn har avlidit ska domstolen förordna den person som föreslagit till vårdnadshavare “om det inte är olämpligt”. Föräldrarnas åsikt är därför avgörande när domstolen ska bestämma vem som ska ha vårdnaden.

Vad som sker med vårdnaden när en förälder som har ensam vårdnad avlider och den andra föräldern fortfarande är i livet

Avlider en förälder som har ensam vårdnad och barnets andra förälder fortfarande är i livet ska domstolen, efter ansökan av socialnämnden eller den andra föräldern, ge den andra föräldern vårdnaden. Det är emellertid inte något som sker per automatik även om det är huvudregeln. Domstolen gör en bedömning och anser domstolen att det är lämpligare att någon annan än den andra föräldern utses till vårdnadshavare, kan domstolen i stället ge vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

En förälder som har ensam vårdnad, och inte önskar att den andra föräldern ska få vårdnaden, bör upprätta ett vårdnadstestamente. Skulle domstolen inte anse att den andra föräldern är lämplig kan vårdnadstestamentet få betydelse för domstolens bedömning om vem som i stället ska utses till vårdnadshavare. Vidare kan den situationen uppstå att den andra föräldern får vårdnaden men därefter avlider. I den situationen får vårdnadstestamentet en avgörande betydelse.

Vad som sker med vårdnaden när en förälder som har ensam vårdnad avlider och den andra föräldern inte längre är i livet

Avlider en förälder som har ensam vårdnad och barnets andra förälder inte längre är i livet är situationen densamma som om båda föräldrarna skulle avlida samtidigt. Det vill säga att socialnämnden gör en vårdnadsutredning men det är tingsrätten som beslutar. Har den avlidne föräldern som hade ensam vårdnad gett till känna vem hen önskar ska utses till vårdnadshavare ska denna person förordnas till vårdnadshavare av domstolen “om det inte är olämpligt”.

Hur man skriver ett vårdnadstestamente

Har båda föräldrarna avlidit och ny vårdnadshavare ska utses ska domstolen beakta om föräldrarna eller någon av dem “gett till känna” vem de önskar till vårdnadshavare. Det finns därför inte några krav på att en förälders önskan ens ska vara i skrift, även en muntlig önskan ska beaktas av domstolen.

Problemet med muntliga tillkännagivanden är att de ofta kan vara svåra att bevisa och det är inte ens säkert att domstolen kommer att få tillgång till uppgifterna. Det är inte heller ovanligt att det finns olika uppgifter om vad en förälder har sagt i olika sammanhang och hur detta ska tolkas. Ett vårdnadstestamente bör därför alltid upprättas i skrift och förvaras på ett säkert ställe.

Vårdnadstestamentet bör även innehålla en välskriven motivering till varför en viss person är lämplig som vårdnadshavare. Ett grundläggande krav för att den föreslagna personen ska utses är att “det inte är olämpligt” att hen utses till vårdnadshavare. Genom att skriva en utförlig och välskriven motivering blir det enklare för både socialnämnden och domstolen att bedöma den eller de personer som föräldrarna har angett.

Sammanfattande synpunkter

De flesta föräldrar borde upprätta ett skriftligt vårdnadstestamente där de klart och tydligt anger vem som de anser ska utses till vårdnadshavare för sina barn om båda föräldrarna skulle avlida. Sannolikheten för att båda föräldrarna till ett barn som växer upp i Sverige skulle avlida innan barnet har fyllt arton år är, gudskelov, låg i de flesta familjekonstellationer. Men livet kan snabbt förändras och det är sådant som trots allt händer med jämna mellanrum.

Ett vårdnadstestamente kan upprättas som ett helt fristående dokument men det är vanligt att det skrivs in i ett vanligt testamente. Detta är inte något krav men tillförlitligheten kanske ökar något då det innebär att önskan om vem som ska utses till vårdnadshavare finns i ett dokument som uppfyller vissa särskilda krav, som t ex bevittning av testatorns namnteckning.

När man ska skriva ett vårdnadstestamente bör man anlita en jurist. Det gäller oavsett om man väljer att inkludera vårdnadstestamentet i ett vanligt testamente eller skriver det som ett fristående dokument. Ett vårdnadstestamente ska inte endast innehålla vem som man önskar ska utses till vårdnadshavare, det bör även innehålla en välskriven motivering som förklarar varför just den eller de personerna är lämpliga som vårdnadshavare. En skicklig familjerättsjurist vet hur en sådan motivering ska formuleras i syfte att förklara för myndigheterna varför den eller de personer som föreslås är väl lämpade för uppdraget.

Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp av en jurist med att skriva ditt vårdnadstestamente. Våra familjerättsjurister hjälper dig mer än gärna med att skriva ett professionellt och välformulerat vårdnadstestamente, där det klart och tydligt framgår både vem som du önskar ska utses till vårdnadshavare och varför.

Vill du ha hjälp med att skriva ditt vårdnadstestamente?

Ska du skriva ett vårdnadstestamente och vill vara säker på att det blir både korrekt utformat och välformulerat kan en av våra familjerättsjurister upprätta ditt vårdnadstestamente. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner om att skriva vårdnadstestamente

Artiklar om vårdnad och vårdnadstestamente