Dokumentmall Fullmakt – Begäran om uppgifter från patientjournal