Vad är det för skillnad mellan en advokat och en jurist?

Behöver du prata med en jurist? Just nu erbjuder vi 10 minuters fri rådgivning via vår chatt.

Idag har vi öppet i chatten till klockan 20.00!

Söker du för första gången efter någon som kan hjälpa dig i ett juridiskt ärende kommer du sannolikt att fråga dig vad det är för skillnad mellan en advokat och en jurist. Det gäller framförallt om du söker juridiskt biträde via Internet. Gör du en sökning på t ex ”familjerätt”, ”skriva testamente” eller liknande via Google kommer du att få upp ett stort antal advokat- och juristbyråer vilka erbjuder sina tjänster. Ibland kan det även vara svårt att avgöra om en viss hemsida tillhör en advokatbyrå eller en juristbyrå. Men det är viktigt att verkligen förstå om det är en advokatbyrå eller en juristbyrå. Det är stora och avgörande skillnader mellan en advokat och en jurist och därmed även mellan en advokatbyrå och en juristbyrå.

banner för mikrojuridik

Syftet med denna artikel är att hjälpa dig att förstå skillnaden mellan en advokat och en jurist och dessutom underlätta för dig att hitta någon som kan hjälpa med dig med ditt juridiska ärende. Detta gäller oavsett om du väljer att anlita en advokat eller en jurist.

Jurist – vi kan alla kalla oss jurister

Med en jurist avser man ofta en person som har en jur kand-examen. En jur kand-examen kan man få efter fyra och ett halvt års godkända studier vid juristlinjen på något av landets universitet. Emellertid är ordet jurist inte på något sätt skyddat som t ex titlarna advokat, veterinär, auktoriserad tolk, lärare eller fastighetsmäklare. Vem som helst kan därför kalla sig jurist. Även du kan kalla dig jurist. Att någon benämner sig för jurist betyder således inte mer än att personen vill kalla sig jurist.

Begreppet jurist är således inte någon form av kvalitetsstämpel som i sig gör att du kan känna dig lugn och trygg och känna att du är i ”säkra händer”. Du måste därför verkligen kontrollera den du anlitar och som uppger sig vara jurist. Vilken utbildning och erfarenhet har personen? Tillhör personen en juristfirma med bra rykte etc?

jurist

Vem som helst kan kalla sig för jurist. Titeln jurist är inte en skyddad titel vilket titeln advokat är.

Advokat – en titel som många vill ha men få erhåller

Titeln advokat är en skyddad titel och endast den som blivit antagen till Advokatsamfundet får kalla sig för advokat. För att bli antagen till Advokatsamfundet krävs bl a följande:

  1. att man har en jur kand-examen (vilket motsvarar juridiska studier under fyra och ett halvt år på universitet)
  2. att man i minst tre år har ägnat sig åt praktisk kvalificerad juridisk verksamhet,
  3. att man ägnar sig åt praktisk kvalificerad juridisk verksamhet vid tidpunkten när man ansöker om inträde i Advokatsamfundet,
  4. att man har genomgått och erhållit godkänt i Advokatsamfundets utbildning för advokatexamen, och
  5. att man har gjort sig känd för redbarhet, och i övrigt anses lämplig att verka som advokat

Den som kallar sig för advokat utan att vara medlem av Advokatsamfundet gör sig skyldig till brott och kan åtalas för detta.

Advokater står under tillsyn av Advokatsamfundet vilket bl a innebär att en advokat måste följa vissa etiska regler. Följer inte advokaten dessa etiska regler kan Advokatsamfundet ge advokaten olika disciplinpåföljder och även vid grova överträdelser utesluta advokaten från Advokatsamfundet. Den som blir utesluten från Advokatsamfundet har inte längre rätt att kalla sig advokat. Titeln advokat är därför en kvalitetsstämpel som innebär att du som klient hos en advokat kan vara någorlunda säker på att du är i ”trygga händer”.

Advokater har också per automatik genom sitt medlemskap i Advokatsamfundet en ansvarsförsäkring som ersätter klienten för det fall att advokaten lämnar felaktig rådgivning som skadar klienten. Jurister som inte tillhör advokatsamfundet kan teckna liknande försäkringar men det finns inte några garantier för att en jurist har en ansvarsförsäkring vilket är fallet med en advokat.

Bör jag anlita någon som ”endast” är jurist?

Du kan självfallet anlita någon som ”endast” är jurist och inte advokat. Det finns många skickliga jurister som av olika skäl valt att inte ansöka till Advokatsamfundet för att bli advokater. Det väsentliga är den enskilde juristens kompetens och lämplighet samt vilken kompetens som efterfrågas även om advokattiteln kan sägas garantera en viss “lägsta nivå”. Det finns även juristbyråer, såväl lokala som rikstäckande, vilket har en mycket hög kompetens inom de rättsområde som de är verksamma.

Man ska alltid vara noggrann vid valet av juridiskt biträde, detta gäller även om du har bestämt dig för att anlita en advokat. Väljer du att anlita en jurist bör du emellertid vara än mer noggrann och verkligen kontrollera juristens kompetens, erfarenhet och rykte. Som framgått av ovan är titeln jurist inte någon kvalitetsstämpel.

Är det billigare att anlita en jurist än en advokat?

Ofta kostar det något mindre att anlita en jurist än vad det kostar att anlita en advokat men det är långtifrån alltid som det är fallet. Det finns jurister som tar mer betalt än vad många advokater gör.

Det är alltid vanskligt att jämföra vad en jurist och advokat tar betalt per timme. Vad som är väsentligt är vad tjänsten kostar i slutändan. Det blir billigare med en effektiv advokat som kostar 1500 kr/tim och som utför tjänsten på två timmar än vad det blir om man anlitar en jurist som ”endast” begär 1000 kr/tim men som behöver fyra timmar för att utföra tjänsten.

Med detta sagt kan det dock vara en god utgångspunkt för att göra någon form av jämförelse. Inom det familjerättsliga området använder sig de flesta advokater, inom det humanrättsliga området, av den s k timkostnadsnormen för att bestämma priset per timme.

Denna norm för prissättning används även av ett stort antal jurister och juristbyråer. Detta gäller framförallt om det är fråga om ärenden inför domstol i familjerättsliga ärenden som t ex vårdnadsmål. Ofta föreligger det därför inte någon skillnad kostnadsmässigt mellan en advokat och andra jurister i den här typen av mål.

Timkostnadsnormen för 2019 är 1 725 kronor inklusive moms.

Vad som ofta kan vara billigare hos en jurist än hos en advokat är upprättande av familjerättsliga dokument. Som exempel på sådana dokument kan nämnas testamente, äktenskapsförord, bodelningsavtal, gåvobrev m fl. Ofta är det möjligt att upprätta sådana dokument till ett lägre pris vid en juristbyrå än vid en advokatbyrå. Det finns dessutom flera juristbyråer med mycket hög kompetens inom det familjerättsliga området.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är titeln advokat en skyddad titel som innebär en viss kvalitetssäkring. Anlitar du en advokat vet du att personen är utbildad jur kand, har arbetat med kvalificerad juridik under minst en viss tid och har klarat Advokatsamfundets krav för att bli advokat. Därutöver står advokaten under Advokatsamfundets tillsyn och är bunden av särskilda etiska regler som endast avser advokater.

Du kan mycket väl anlita en jurist som inte är advokat men du bör vara noggrannare i din kontroll av den person som uppger sig vara jurist. Det finns många skickliga jurister vilka inte är advokater och det finns även, framförallt inom det familjerättsliga området, väletablerade juristbyråer som erbjuder kvalificerade tjänster till rimliga priser.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *