Uppsägning, avbrytande och avslutande av provanställning – Så här fungerar det

Inom arbetsrätten använder man sig vanligtvis av termen uppsägning när en anställning ska upphöra. Detta gäller emellertid inte när det är en provanställning som ska upphöra. Vid provanställningar använder man sig istället av termerna avbrytande eller avslutande av anställningen.

Med avbrytande av en provanställning avses att anställningen avbryts innan prövotiden löper ut.

Med avslutande av en provanställning avses att anställningen pågår till prövotidens slut men att den upphör när prövotiden löper ut.

I denna artikel ska vi förklara skillnaden mellan dessa två begrepp och förklara hur en arbetsgivare enligt lagen om anställningsskydd (LAS) ska gå tillväga vid avbrytande eller avslutande av en provanställning. Du kommer även att få förslag på dokumentmallar som en arbetsgivare kan använda sig av när arbetsgivaren vill att en provanställning ska upphöra.

Observera att denna artikel är baserad på reglerna i LAS. Finns det ett kollektivavtal gäller sannolikt delvis andra regler vilka framgår av kollektivavtalet.

Allmänt om provanställning

Provanställningar är vanligt förekommande i arbetslivet och innebär en möjlighet för både arbetsgivaren och arbetstagaren att “prova på” varandra. Arbetsgivaren får möjlighet att under en viss tid bedöma arbetstagaren i den faktiska arbetsmiljön och om arbetstagaren är lämplig för befattningen. Arbetstagaren å sin sida får möjlighet att prova på arbetsuppgifterna och samtidigt uppleva arbetsmiljön och arbetsplatsen.

Även om det är en möjlighet för båda parter är det i praktiken främst arbetsgivaren som har ett intresse av en provanställning. Under provanställningen kan arbetsgivaren avbryta eller avsluta anställningen utan att egentligen ange några som helst skäl till sitt beslut. Detta är en väsentlig skillnad jämfört med om anställningen är en tillsvidareanställning. Vid en tillsvidareanställning måste arbetsgivaren kunna ange sakliga skäl för att säga upp arbetstagaren.

Väljer arbetsgivaren att inte avsluta eller avbryta provanställningen innan prövotiden går ut övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning. Det är därför viktigt att arbetsgivaren vidtar rätt åtgärder och i rätt tid om arbetsgivaren inte vill att provanställningen ska övergå i en tillsvidareanställning när prövotiden löper ut.

Provanställning
Provanställningar är vanligt förekommande i arbetslivet och ger en möjlighet för såväl en arbetsgivare som en arbetstagare att ”prova på varandra” innan anställningen övergår i en fast anställning.

Avbrytande av provanställning

Ett avbrytande av provanställningen innebär att provanställningen upphör innan prövotiden löper ut. Upptäcker arbetsgivaren t ex redan efter par månader att arbetstagaren inte klarar av arbetsuppgifterna och därmed inte är lämpad för en framtida tillsvidareanställning kan arbetsgivaren avbryta anställningen i förtid.

En arbetsgivare som avser att avbryta en provanställning i förtid kan använda sig av följande dokumentmall för att underrätta arbetstagaren om att provanställningen avbryts.

Mall - Avbrytande av provanställning

Dokumentmallen uppfyller de krav som följer av LAS och du får även en skriftlig handledning som steg för steg förklarar hur du fyller i dokumentmallen, vilken uppsägningstid som gäller, arbetstagarens och fackförenings rätt till överläggning, hur arbetsgivaren kan underrätta facket m m.

Avslutande av provanställning – Så här fungerar det

Ett avslutande av provanställningen innebär att provanställningen pågår till prövotidens utgång och i samband med att provanställningstiden löper ut upphör provanställningen. Den övergår således inte till en tillsvidareanställning.

En arbetsgivare som vill att en provanställning ska avslutas i samband med att prövotiden löper ut måste ge besked om detta till arbetstagaren innan prövotiden löper ut. Avslutar arbetsgivaren inte provanställningen på ett korrekt sätt – innan prövotiden löper ut – övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning.

En arbetsgivare som ska avsluta en provanställning kan använda följande dokumentmall för att underrätta arbetstagaren.

mall provanställning avslutas

Dokumentmallen uppfyller de krav som följer av LAS och du får även en skriftlig handledning som steg för steg förklarar hur du fyller i dokumentmallen och hur du i övrigt går tillväga för att avsluta provanställningen på ett korrekt sätt.

Skyldighet att underrätta facket

Är arbetstagaren fackligt ansluten måste arbetsgivaren, när arbetstagaren informeras om att provanställningen avbryts eller avslutas, samtidigt underrätta den fackförening som arbetstagaren tillhör. Både arbetstagaren och fackföreningen har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet.

Arbetstagarens och fackföreningens rätt till överläggning med arbetsgivaren gäller såväl vid avbrytande som avslutande av en provanställning.

Skäl för att avbryta eller avsluta en provanställning

En arbetsgivare behöver inte ange några skäl för att avbryta eller avsluta en provanställning. Detta i motsats till en tillsvidareanställning där arbetsgivaren måste redogöra för och ha sakliga skäl till varför en arbetstagare sägs upp från sin anställning.

Skulle arbetsgivaren ange skäl till varför en provanställning avbryts eller avslutas får dessa skäl inte vara diskriminerande. Arbetsgivaren kan inte avbryta eller avsluta en provanställning på grund av att t ex arbetstagaren har viss trosuppfattning eller är gravid. Har arbetsgivaren angett skäl för uppsägningen och dessa skäl är diskriminerande riskerar arbetsgivaren att bli skadeståndsskyldig.

Uppsägningstid vid avbrytande eller avslutande av provanställning

Det finns inte någon uppsägningstid vid provanställning, vare sig för arbetsgivaren eller arbetstagaren. Vill någon av parterna avbryta provanställningen innan prövotiden löper ut kan de göra detta närsomhelst under provanställningstiden utan att iaktta någon uppsägningstid.

Emellertid har arbetsgivaren en form av ”underrättelseskyldighet”. Denna innebär att en arbetsgivare, som avser att ge en arbetstagare besked om att en provanställning ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning, måste underrätta arbetstagaren (och dennes fackliga organisation om arbetstagaren är fackligt ansluten) om detta minst två veckor i förväg. Gör inte arbetsgivaren detta riskerar arbetsgivaren att bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren.

Avbrytande och avslutande av provanställning när det finns kollektivavtal

Reglerna om provanställning finns i LAS. Vad som angivits ovan i denna artikel är enbart baserat på reglerna i LAS. Är arbetsgivaren bunden av kollektivavtal innehåller dessa ofta särskilda regler avseende provanställningar. Reglerna skiljer sig åt mellan de olika kollektivavtalen varför det inte är möjligt att ge en generell beskrivning av regelverket.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal måste därför behärska såväl reglerna i LAS som i kollektivavtalet för att inte riskera att göra fel i samband med att en provanställning avbryts eller avslutas.

Relevant lagtext angående avslutande och avbrytande av provanställning

Reglerna avseende anställningsförhållanden finner du i huvudsak i LAS och där är följande bestämmelser av särskilt intresse:
Ingående av provanställning m m: 6 § LAS
Upphörande av provanställning: 31 § LAS
Avslutande av provanställning: 31 § LAS

Varukorg

Sök i vår butik

Senast Publicerat

 • Förvaring av framtidsfullmakt

  Förvaring av framtidsfullmakt

  En framtidsfullmakt är endast gällande i original. Är originalfullmakten försvunnen räcker det inte att visa upp en kopia av framtidsfullmakten, en sådan är inte gällande. Det är därför viktigt att man förvarar framtidsfullmakten på ett betryggande sätt så att den finns tillgänglig den dag som den börjar att gälla. Hur …Läs mer »
 • Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Driver du företag och gifter dig blir företaget giftorättsgods och ingår i en bodelning. I denna artikel får du veta hur du gör företaget till enskild egendom genom äktenskapsförordLäs mer »
 • Skriva testamente – Så här gör du

  Skriva testamente – Så här gör du

  Ska du skriva ett testamente och funderar du själv på att fatta pennan? Eller kanske ska du hjälpa en bekant att skriva sitt testamente? Då kan denna artikel vara till hjälp. Vi kommer att, punkt för punkt, gå igenom de olika delarna av ett testamente och vad du bör tänka …Läs mer »
 • Mallar för äktenskapsförord

  Mallar för äktenskapsförord

  När man ska skriva ett äktenskapsförord kan det ofta vara en god idé att använda sig av en dokumentmall. En väl utformad mall såväl förenklar som påskyndar arbetet med att skriva ett äktenskapsförord. Dokumentmallar är dessutom något som används av de flesta advokater och andra jurister som i sitt dagliga …Läs mer »
 • Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  VI förklarar vad som gäller när en av makarna i ett äktenskaps avlider och makarna har skrivit ett äktenskapsförord. Genom ett par enkla exempel får du snabbt en god överblick över de praktiska följderna av ett äktenskapsförord i samband med att en av makarna avlider.Läs mer »

Andra artiklar om avtals- och köprätt

 • Ångervecka

  Ångervecka

  Med ångervecka syftas vanligtvis på bestämmelserna i Distans- och hemförsäljningslagen. Själva uttrycket ångervecka återfinns dock inte i lagtexten. Istället används uttrycket ångerrätt. En konsument har när han eller hon köper något via t ex telefonförsäljning, postorder, försäljningsutflykt, postorder eller via Internet – och priset på det som konsumenten köpt överstiger …Läs mer »
 • 5 enkla råd vid köp av bil från en privatperson

  5 enkla råd vid köp av bil från en privatperson

  Köp av bil är något som alltför ofta leder till tvister mellan köparen och säljaren. Ofta beror tvisten på att säljaren och köparen inte har varit tillräckligt tydliga vid överlåtelsen varför man har olika uppfattning om vad som överenskommits. En annan vanlig anledning är man helt enkelt inte har klart …Läs mer »

Andra artiklar om arbetsrätt