Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Vårdnad om barn – Allt du behöver veta

Vårdnad är ett juridiskt begrepp som innebär att en person är juridiskt ansvarig för ett barn. Den eller de personer som har vårdnaden om ett barn benämns vårdnadshavare. Att man är vårdnadshavare och därmed har det juridiska ansvaret innebär bl a att man är ansvarig för och har beslutsrätten avseende barnets personliga förhållanden. Man är dessutom skyldig att se till att barnets behov blir tillgodosedda, att barnet får den tillsyn m m som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter.

Som praktiska exempel på situationer där vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna har beslutanderätten kan nämnas val av skola, ansökan om pass, folbokföring, sjukvård, förfogande över barnets bankonton etc. En förälder som inte har vårdnaden har vare sig något ansvar eller någon beslutanderätt i dessa frågor.

Den grundläggande utgångspunkten är att båda föräldrarna ska vara vårdnadshavare, d v s föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om barnet. Det är endast i undantagsfall som en förälder kan få ensam vårdnad om ett barn. Vårdnaden om ett barn består till den dag då barnet fyller arton år. Denna dag upphör vårdnadshavarnas ansvar enligt föräldrabalken.

Vårdnad och barnets bästa

Ett grundläggande begrepp i frågor som rör vårdnad om barn är “barnets bästa”. Detta begrepp återfinns i FN:s barnkonvention och är en princip som är väl etablerad i svensk rätt. Begreppet återfinns i en rad olika lagar som t ex Socialtjänstlagen, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga och föräldrabalken.

Den lagstiftning som är relevant när man diskuterar vårdnad är föräldrabalken och dess 6 kap. I föräldrabalken 6 kap 2a § anges att “barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.” I samma bestämmelse anges även att vid bedömningen av vad som är barnets bästa ska det fästas särskilt avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Vid alla prövningar där t ex en domstol eller socialnämnden gör en prövning eller bedömning av vårdnaden kommer begreppet “barnets bästa” vara helt avgörande. Vad som är bra för föräldrarna är i princip inte relevant – det är barnet och barnets behov som är helt avgörande för vem som ska få vårdnaden.

Vårdnad om barn

Ett grundläggande begrepp i samband med vårdnad är “barnets bästa”. Detta innebär enkelt förklarat det är vad som är bäst för barnet som är avgörande i frågor rörande vårdnaden om barnet.

Ett barn föds – vem får vårdnaden?

Frågan om vårdnad uppkommer först i samband med barnets födsel. Är föräldrarna gifta när barnet föds får båda föräldrarna automatiskt gemensam vårdnad om barnet. Är föräldrarna inte gifta får mamman ensam vårdnad om barnet. Ogifta föräldrar kan avtala om att vårdnaden ska vara gemensam men ett sådant avtal måste godkännas av socialnämnden.

Gifter föräldrarna sig efter det att faderskapet bekräftats får de automatiskt gemensam vårdnad. När föräldrarna inte är gifta med varandra har socialnämnden en skyldighet att utreda vem som är far till barnet. Det är möjligt för föräldrarna att anmäla till socialnämnden att de vill ha gemensam vårdnad i samband med att socialnämnden gör sin utredning om faderskapet. Det är möjligt att ladda ner blanketter för anmälan om gemensam vårdnad till Socialnämnden via följande länk:
Anmälan om gemensam vårdnad i samband med bekräftelse av faderskap

Är båda makarna svenska medborgare kan de även anmäla gemensam vårdnad till folkbokföringsregistret.

Föräldrar som vill ha gemensam vårdnad vid ett annat tillfälle än när faderskapet bekräftas kan även vända sig till domstol för att få gemensam vårdnad. Är det inte uppenbart oförenligt med barnets bästa kommer tingsrätten att besluta om gemensam vårdnad.

Ändring av vårdnad

Har föräldrarna gemensam vårdnad men är överens om att endast en av dem ska ha vårdnaden kan de komma överens om detta i ett avtal. Ett sådant avtal måste vara upprättat i skrift, vara undertecknat av båda makarna samt vara godkänt av socialnämnden. Avtalet ska godkännas av socialnämnden om det är till barnets bästa. Avtalet börjar gälla det datum när det godkänns av socialnämnden.

Har endast en av föräldrarna vårdnaden om barnet men de önskar att vårdnaden ska vara gemensam kan de även i detta fall upprätta ett avtal. Kraven på ett sådant avtal är detsamma som angetts i föregående stycke, d v s det måste vara upprättat i skrift, vara undertecknat av båda makarna samt vara godkänt av socialnämnden. Ett avtal om gemensam vårdnad godkänns av socialnämnden om det är inte uppenbart oförenligt med barnets bästa.

Är föräldrarna inte överens om att vårdnaden ska ändras måste den förälder som vill ha en ändring i vårdnaden väcka talan inför domstol. Därefter avgör domstolen vem av föräldrarna som ska ha vårdnaden. Ett mål om vårdnad inför domstol benämns vanligtvis för en “vårdnadstvist”. Vad som gäller i samband med en vårdnadstvist kommer inte behandlas ytterligare i denna artikel. Detta ämne behandlas i en särskild artikel här på Juridex.se.

Vårdnad om barn i samband med skilsmässa

När ett gift par med barn vilka de har gemensam vårdnad om skiljer sig fortsätter vårdnaden att vara gemensam även efter skilsmässan. Vill någon av makarna ha enskild vårdnad kan maken begära detta i samband med att ansökan om skilsmässa ges in till tingsrätten. Det är även möjligt för en make att begära enskild vårdnad efter det att skilsmässan beviljats.

Är föräldrarna överens om att endast en av dem ska ha vårdnad om barnet eller barnen efter skilsmässa kan de skriva ett avtal om detta. Ett sådant avtal måste emellertid godkännas av socialnämnden för att vara gällande. Socialnämnden godkänner avtalet om det inte är uppenbart att avtalet är oförenligt med barnets bästa.

Även om en av föräldrarna begär enskild vårdnad i samband med skilsmässoansökan påverkar inte detta domstolens handläggning av skilsmässan. Frågan om vårdnad respektive skilsmässa är två helt skilda ärenden vilka inte har något samband med varandra vid domstolens handläggning. Domstolen beviljar ansökan om skilsmässa även om frågan om vårdnad ännu inte är löst. Det är inte ovanligt att domstolen beviljar skilsmässan och att vårdnadstvisten fortsätter under lång tid efter det att skilsmässan beviljats.

Vårdnad skilsmässa

Har föräldrarna gemensam vårdnad om ett barn är huvudregeln att vårdnaden fortsätter att vara gemensam efter en skilsmässa.

Vårdnadshavare och förmyndare för ett barn

Att vara förmyndare för ett barn innebär att man har insyn i barnets ekonomi och företräder barnet i ekonomiska frågor samt i övrigt hanterar barnets ekonomi. Har föräldrarna gemensam vårdnad är utgångspunkten att föräldrarna även gemensamt är förmyndare för barnet.

Har en av föräldrarna ensam vårdnad om barnet är den föräldern ensam förmyndare för barnet.

Det är möjligt för en domstol att entlediga en förmyndare från sitt uppdrag som förmyndare. När en förälder är såväl vårdnadshavare som förmyndare är det emellertid endast i särskilda undantagsfall som ett entledigande kan bli aktuellt.

Vad händer med vårdnaden när en förälder avlider?

Har föräldrarna gemensam vårdnad och en av dem avlider blir den efterlevande föräldern automatiskt ensam vårdnadshavare. Var den avlidne föräldern ensam vårdnadshavare blir inte den andra föräldern automatiskt vårdnadshavare. Den efterlevande föräldern måste vända sig till domstol och begära att få vårdnaden om barnet. Domstolen kommer att bevilja ansökan om den inte finner att det är lämpligare att ge vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

Avlider båda föräldrarna ska domstolen ge vårdnaden till en eller två personer vilka särskilt förordnas som vårdnadshavare för barnet. Talan om att vårdnadshavare ska förordnas när båda föräldrarna avlider väcks av socialnämnden.

Sammanfattning angående vårdnad

Reglerna om vårdnad återfinns i föräldrabalken 6 kap. Huvudregeln är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om ett barn. Det är endast i undantagsfall som ensam vårdnad kan bli aktuellt.

Är föräldrarna ense om att endast en av dem ska ha vårdnaden kan de skriva ett avtal om detta. Avtalet måste vara skriftligt och undertecknat av båda föräldrarna samt därefter godkännas av socialnämnden.

Är föräldrarna inte ense om vem som ska ha vårdnaden måste den make som vill ha ändring av vårdnaden vända sig till domstol och begära att domstolen ändrar vårdnaden.

Behöver du hjälp av en jurist?

Behöver du hjälp av en jurist är du välkommen att kontakta oss så ska vi se vad vi kan göra för dig. Beskriv vad du behöver hjälp med i kontaktfältet här nedanför så återkommer vi till dig så snart vi har tagit del av ditt meddelande.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner om att skriva vårdnadstestamente

Artiklar om vårdnad och vårdnadstestamente