Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Skriva äktenskapsförord för att skydda sig mot makens skulder

När en make drabbas av ekonomiska bekymmer och kravbreven börjar hopa sig i brevlådan är det inte ovanligt att makarna försöker rädda situationen genom att skriva ett äktenskapsförord. Detta görs i tron att äktenskapsförordet kommer att skydda den av makarna som inte har ekonomiska bekymmer. Så är inte fallet – ett äktenskapsförord har i princip inte någon verkan den dag som Kronofogden knackar på dörren för att utmäta egendom. I vart fall inte så länge båda makarna är i livet och är gifta med varandra.  

Par som ska göra en skuldhanteringsutredning


Vill du skydda din egendom från din makes skulder och fordringsägare, under tiden som ni är gifta, är ett äktenskapsförord sällan den åtgärd som bör ha högst prioritet. Det finns andra åtgärder som är betydligt viktigare och mer effektiva.  

Emellertid kan ett väl utformat och genomtänkt äktenskapsförord få avgörande betydelse vid en skilsmässa och även vid dödsfall. I de situationerna ska enligt huvudregeln en bodelning göras. Vid bodelningen kan ett äktenskapsförord vara skillnaden mellan att du, eller dina arvingar, behåller alla dina tillgångar i stället för att du måste betala ett belopp motsvarande halva värdet på dina tillgångar till din make, eller hens arvingar.  

I det följande kommer vi översiktligt att förklara varför ett äktenskapsförord inte skyddar dig mot din makes fordringsägare under tiden som ni är gifta men hur det kan vara ett mycket effektivt skydd om ni skulle skilja er eller om någon av er avlider.  

Äktenskapsförord som skrivits för att skydda sig mot fordringsägare
Ett äktenskapsförord är inte ett effektivt skydd mot den andra makens skulder under äktenskapet. Äktenskapsförordet kan däremot få stor betydelse som skydd vid en skilsmässa eller om någon av makarna avlider.

Vardera maken svarar för sina egna skulder

När du gifter dig blir du inte ansvarig för din makes skulder. Enligt äktenskapsbalken råder varje make över sin egendom och svarar för sina egna skulder. Äktenskapet påverkar överhuvudtaget inte ansvaret för skulder eller vem som är ägare till egendom. Du äger och bestämmer över din egendom samt svarar för dina skulder och detsamma gäller för din make. Detta följer direkt av lag och du behöver inte skriva ett äktenskapsförord, eller upprätta några andra juridiska dokument, för att detta ska gälla.  

Äktenskapsförordet har inte någon verkan under äktenskapet

I ett äktenskapsförord kan du och din make, eller blivande make, komma överens om vilka tillgångar som ska vara enskild egendom respektive giftorättsgods. Ni kan även bestämma vilket lands lag som ska tillämpas på era förmögenhetsförhållanden. Något annat är i princip inte möjligt att komma överens om i ett äktenskapsförord.  

Om en tillgång är giftorättsgods eller enskild egendom har inte någon betydelse under äktenskapet. Giftorätten är en latent rättighet som får betydelse först vid en bodelning till följd av att ni skiljer er eller att någon av er avlider.  

Beslutar Kronofogden om utmätning för din makes skulder under tiden som ni är gifta har det därför inte någon betydelse om ni har ingått ett äktenskapsförord. Äktenskapsförordet skyddar varken dina eller din makes tillgångar. Avgörande för Kronofogden är vem som är ägare till en viss tillgång.  

Egendom som Kronofogden har gjort utmätning på.
När Kronofogden gör utmätning har det inte någon betydelse om egendomen är giftorättsgods eller om den gjorts till enskild egendom i ett äktenskapsförord. Avgörande för om Kronofogden kan utmäta egendomen är vem som äger egendomen.

Äktenskapsförordet skyddar dig vid en skilsmässa

Även om äktenskapsförordet inte skyddar dig under äktenskapet kan det få avgörande betydelse vid en skilsmässa, framför allt om din make har stora skulder. Vid en skilsmässa är huvudregeln att du och din make måste göra en bodelning. Har ni inte skrivit ett äktenskapsförord är utgångspunkten att nettovärdet av alla era tillgångar som är giftorättsgods ska delas så att ni får hälften vardera.  

Med nettovärdet avses tillgångarnas värde efter avräkning för skulder. Ni får därför räkna av era respektive skulder innan ni delar på egendomen. Har din make skulder som överstiger värdet på hens tillgångar, samtidigt som du inte har några skulder, innebär detta i praktiken att din make kommer att gå ur skilsmässan med hälften av din egendom, i sitt bagage. Därefter kan Kronofogden utmäta den egendom som din make fick i bodelningen och använda denna för att betala din makes fordringsägare.  

Här följer ett exempel som visar vad detta innebär: 

Exempel:

Bild på hur du skyddar dina tillgångar med ett äktenskapsförord
Hanna och Beatrice har ansökt om skilsmässa och ska göra bodelning. De har inte skrivit något äktenskapsförord och all deras egendom är giftorättsgods. Hanna har tillgångar till ett värde om 500 000 kronor och skulder till ett värde om 1 250 000 kronor. Beatrice har tillgångar till ett värde om 2 000 000 kronor och har inte några skulder.  

Hanna har rätt att dra av sina skulder innan delning sker. Hon kan inte dra av ett högre belopp än värdet på hennes tillgångar. I bodelningen kommer därför Hannas tillgångar att bestämmas till 0 kronor. Eftersom Beatrice inte har några skulder kommer värdet på hennes tillgångar i bodelningen att bestämmas till 2 000 000 kronor.  

Detta innebär att nettovärdet på makarnas sammanlagda giftorättsgods uppgår till 2 000 000 kronor. Detta belopp ska delas så att Hanna och Beatrice får hälften vardera, d v s 1 000 000 kronor. Bodelningen utmynnar därför i att Hanna “vinner” en miljon kronor i bodelningen medan Beatrice “förlorar” motsvarande belopp. Detta till följd av att Hanna har stora skulder.  

Är Hannas skulder förfallna till betalning och finns hos Kronofogden för indrivning är det dessutom möjligt att Kronofogden helt sonika “tar” de pengar som Hanna tilldelas i bodelningen när dessa sätts in på Hannas konto. Därefter använder Kronofogden dessa pengar för att betala Hannas fordringsägare. Detta innebär i praktiken att Beatrices pengar har använts för att betala Hannas skulder, det vill säga skulder som Beatrice inte var ansvarig för.  

Genom att skriva ett äktenskapsförord är det möjligt att göra tillgångar till enskild egendom och på så sätt undandra vissa eller samtliga tillgångar från bodelningen. Om vi utgår från exemplet ovan hade Beatrice, med ett väl utformat äktenskapsförord, helt kunnat undvika en situation där hon tvingas dela med sig av sina tillgångar och därmed indirekt betala Hannas fordringsägare.  

Vill du läsa mer om hur du skyddar dig mot din makes skulder vid en skilsmässa har vi en särskild artikel om detta här: https://www.juridex.se/makes-skulder-skilsmassa

Äktenskapsförordet skyddar även vid dödsfall

När en make avlider är principen densamma som vid en skilsmässa. Enligt huvudregeln ska en bodelning göras och vid dödsfall görs bodelningen mellan den efterlevande maken på ena sidan och den avlidne makens arvingar jämte eventuella testamentstagare på den andra sidan.  

Du avlider före din make

Avlider du före din make, och din make har stora skulder, får dina arvingar mindre i arv till följd av bodelningen. Detta har framför allt betydelse om du har särkullbarn. Finns din makes skulder hos Kronofogden kommer dessutom de medel som dina arvingar och testamentstagare måste avstå i bodelningen att användas för att betala din makes fordringsägare.  

Genom att skriva ett äktenskapsförord kan du undvika denna situation och i stället säkerställa att dina arvingar ärver hela din nettoförmögenhet utan att din make, eller hens fordringsägare, får del av kakan.  

Din make avlider före dig

Avlider din make före dig är scenariot detsamma. Det ska göras en bodelning och har din make stora skulder är risken att din makes arvingar och testamentstagare har rätt till hälften av värdet på din egendom. Ligger din makes skulder för utmätning kommer emellertid Kronofogden att använda de medel som din makes arvingar och testamentstagare tilldelas i bodelningen för att betala din makes skulder.  

Det måste även nämnas att du har ett extra skydd om din make avlider före dig. I den situationen kan du begära jämkning enligt 12 kap 2 § äktenskapsbalken vilket innebär att någon bodelning inte behöver göras. Detta får i praktiken samma effekt som om du och din make hade skrivit ett äktenskapsförord där ni gjort alla tillgångar till enskild egendom.  

Giftorättsgods som en make behållit med stöd av 12 kap 2 § äktenskapsbalken
Avlider din make med stora skulder och ni inte har ingått ett äktenskapsförord kan det i vissa situationer vara ett alternativ att åberopa 12 kap 2 § äktenskapsbalken som innebär att någon bodelning inte görs utan vardera sidan behåller sitt giftorättsgods.

Anlita en familjerättsjurist för att få hjälp med att skydda dig mot din makes skulder 

Sammanfattningsvis kan ett äktenskapsförord vara ett bra och effektivt skydd för att du inte ska drabbas ekonomiskt av din makes skulder. Men detta gäller endast i samband med en skilsmässa eller om någon av er avlider. Vill du skydda din egendom under äktenskapet har ett äktenskapsförord i princip inte någon verkan. Då måste du vidta andra åtgärder.  

Obeståndsjuridiken är komplicerad och varje situation är unik. Har din make stora skulder och du vill skydda dina tillgångar bör du anlita en erfaren familjerättsjurist som går igenom er situation. Då är det möjligt att skapa ett skydd för dina tillgångar som fungerar såväl under äktenskapet som om ni skulle skilja er eller om någon av er avlider. Ofta är det dessutom möjligt att samtidigt finna en lösning som innebär att din make, i vart fall på sikt, kan få ordning på sina skulder.  

Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp med att finna en lösning för just din situation. Vi har stor erfarenhet av att hantera skuldsatta personer och deras familjer och vi kan hjälpa även dig och din make. Du når oss snabbt och enkelt via kontaktfältet här nedanför alternativt via vår kontaktsida eller vår chatt.   

Relevanta lagrum:  1 kap 3 § äktenskapsbalken, 7 kap 3 § äktenskapsbalken, 9 kap 1 § äktenskapsbalken, 10 kap 1 § äktenskapsbalken, 12 kap 2 § äktenskapsbalken, artikel 22 och 23 bodelningsförordningen (EU 2016/1103), 4 kap 19 § utsökningsbalken.

Behöver du hjälp av en jurist?

Behöver du hjälp av en jurist är du välkommen att kontakta oss så ska vi se vad vi kan göra för dig. Beskriv vad du behöver hjälp med i kontaktfältet här nedanför så återkommer vi till dig så snart vi har tagit del av ditt meddelande.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik

Artiklar om lån och skulder