Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Skydd mot makes skulder vid en skilsmässa

Det finns en rad missuppfattningar med avseende på vad som sker med skulder vid en skilsmässa. Den kanske vanligaste missuppfattningen är att en make kan bli skyldig att överta den andra makens skulder. Så är inte fallet. I ett äktenskap svarar vardera maken för sina skulder och det gäller även i samband med en skilsmässa.  

Par som ska göra en skuldhanteringsutredning


En annan missuppfattning är att en make inte behöver oroa sig för den andra makens skulder, detta med hänvisning till att vardera maken svarar för sina skulder. Detta är inte heller korrekt. Det finns all anledning att oroa sig för den andra makens skulder. Även om du inte riskerar att ta över din makes skulder kan dessa leda till att du i bodelningen tvingas betala din make ett belopp som motsvarar hälften av nettovärdet på dina egna tillgångar.   

Vi kommer i det följande att förklara hur skulder hanteras vid en bodelning i samband med en skilsmässa. Därefter kommer vi översiktligt att förklara vilka åtgärder som du kan vidta för att skydda dig mot din makes skulder om ni skulle skilja er.  

Giftorättsgods och bodelning

Om du skiljer dig är huvudregeln att du och din make måste göra en bodelning. I bodelningen ingår alla tillgångar som är giftorättsgods. De tillgångar som är enskild egendom ingår inte i bodelningen. Vid bodelningen ska ni lägga samman nettovärdet av ert giftorättsgods. Detta värde ska sedan delas så att ni får hälften vardera.  

Med nettovärde avses värdet på giftorättsgodset efter det att skulderna har räknats av. Har du tillgångar till ett värde om 100 000 kronor och skulder på 25 000 kronor är nettovärdet på dina tillgångar 75 000 kronor. Du och din make har således rätt att dra av era respektive skulder innan värdet på tillgångarna delas mellan er.   

Exempel:

Bild på bodelning vid skilsmässa
Lucas och Maya ska skilja sig. Lucas har tillgångar till ett värde om 500 000 kronor och skulder till ett värde om 200 000 kronor. Nettovärdet av hans tillgångar är därför 300 000 kronor och det är detta belopp som han tar med sig in i bodelningen.  

Maya å sin sida har tillgångar till ett värde om 800 000 kronor och skulder till ett värde om 100 000 kronor. Nettovärdet av hennes tillgångar uppgår därmed till 700 000 kronor och det är detta belopp som hon tar med sig in i bodelningen.  

Det sammanlagda nettovärdet av Lucas och Mayas egendom uppgår till 1 000 000 kronor. Detta belopp ska delas på hälften varför Lucas och Maya får vardera 500 000 kronor i bodelningen. Detta innebär konkret att Maya måste betala en bodelningslikvid om 200 000 kronor till Lucas.  

Bodelning när makens skulder överstiger värdet på makens tillgångar

Har din make skulder som överstiger värdet på hens tillgångar innebär detta att din make kommer att ta med sig ett värde om 0 kronor in i bodelningen. Din make har inte rätt att dra av mer än vad som motsvarar värdet på tillgångarna varför värdet inte kan vara negativt. 

Har du å din sida inte några skulder kommer detta konkret innebära att din make vid bodelningen har rätt till hälften av värdet på dina tillgångar.  

Exempel:

Bild på bodelning vid skilsmässa
Lucas och Maya ska skilja sig. Lucas har tillgångar till ett värde om 500 000 kronor och skulder till ett värde om 750 000 kronor. Värdet på hans skulder överstiger värdet på hans skulder varför det värde som han tar med sig till bodelningen blir 0 kronor.  

Maya å sin sida har tillgångar till ett värde om 1 000 000 kronor och inte några skulder. Nettovärdet av hennes tillgångar uppgår därför till 1 000 000 kronor och det är detta belopp som hon tar med sig in i bodelningen.  
Värdet på makarnas giftorättsgods uppgår därmed till 1 000 000 kronor och makarna har rätt till hälften vardera av detta belopp. Maya måste därför betala 500 000 kronor till Lucas.  

Som framgår av exemplet ovan kan din makes skulder i samband med en skilsmässa få allvarliga konsekvenser för din privatekonomi även om du inte tar över din makes skulder.  

Äktenskapsförord som skydd mot makens skulder vid en skilsmässa

Varje situation är unik och måste bedömas för sig men i många situationer är ett anpassat och korrekt utformat äktenskapsförord den enklaste och säkraste lösningen om du vill skydda dig mot din makes skulder i samband med en skilsmässa. Hur äktenskapsförordet ska formuleras beror på omständigheterna i just er situation men syftet är att genom äktenskapsförordet undanta egendom från bodelningen. Därmed får din make inte rätt till hälften av nettovärdet på dina tillgångar.  

Exempel:

Bild på bodelningen med äktenskapsförord
Lucas och Maya ska skilja sig. Lucas har tillgångar till ett värde om 500 000 kronor och skulder till ett värde om 750 000 kronor. Värdet på hans skulder överstiger värdet på hans skulder varför det värde som han tar med sig till bodelningen blir 0 kronor.  

Maya å sin sida har tillgångar till ett värde om 1 000 000 kronor och inte några skulder. Nettovärdet av hennes tillgångar uppgår därför till 1 000 000 kronor. Emellertid har Lucas och Maya ingått ett äktenskapsförord som är utformat på så sätt att Mayas tillgångar inte ingår i bodelningen.  

Äktenskapsförordet innebär att det inte finns någon egendom att bodela mellan Lucas och Maya. Maya behåller därför sina tillgångar och Maya behöver inte betala någon bodelningsslikvid till Lucas.  

Några avslutande rader 

Denna artikel har fokus på hur du kan skydda dig mot din makes skulder i samband med en skilsmässa men principerna är desamma om du eller din make avlider. Avlider någon av er ska en bodelning göras och ett äktenskapsförord påverkar även bodelningen i samband med dödsfall.  

Tänk på att ni båda måste vara överens och underteckna äktenskapsförordet för att det ska vara giltigt. Vänta därför inte till dess att en skilsmässa blir aktuell innan du övertygar din make om att skriva ett äktenskapsförord. I den situationen är det som regel för sent och din make kommer vägra ingå ett äktenskapsförord.  

Vad avser upprättandet av äktenskapsförordet är det inte något som du bör göra på egen hand. Skulle äktenskapsförordet inte vara anpassat till just er situation, eller äktenskapsförordet innehåller en felaktig formulering, riskerar du att äktenskapsförordet är ogiltigt. Som framgått av ovan kan detta, om din make har skulder som överstiger hens tillgångar, innebära att din make får rätt till hälften av värdet på dina tillgångar.  

Anlita därför en erfaren familjerättsjurist som noggrant går igenom er situation och därefter upprättar ert äktenskapsförord. Då kan du vara säker på att äktenskapsförordet ger dig det skydd som du önskar i samband med en skilsmässa. Vi bistår dig gärna och skriver ert äktenskapsförord. Vi kan dessutom utlova dig ett förmånligt och fast pris i förening med ett trevligt och professionellt bemötande.  

Behöver du hjälp av en jurist?

Behöver du hjälp av en jurist är du välkommen att kontakta oss så ska vi se vad vi kan göra för dig. Beskriv vad du behöver hjälp med i kontaktfältet här nedanför så återkommer vi till dig så snart vi har tagit del av ditt meddelande.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik

Artiklar om lån och skulder