Skriva en fullmakt – Så här gör du

Ska du skriva en fullmakt har du ett par olika alternativ. Du kan t ex vända dig till en advokat eller annan jurist och be den personen att skriva fullmakten. Ett annat alternativ är att du använder dig av någon av de olika tjänster på Internet där det är möjligt att skapa juridiska dokument genom att svara på ett antal frågor. Ett tredje alternativ är att du använder dig av en dokumentmall för att skriva din fullmakt.

Person som skriver en fullmakt med hjälp av en dokumentmall


De olika alternativen för att skriva en fullmakt har sina respektive för- och nackdelar men vi ska inte gå in på dessa i denna artikel. Istället ska vi beskriva hur du själv kan skriva en enkel och grundläggande fullmakt. Vi kommer att punkt för punkt gå igenom de olika momenten i en enkel och grundläggande fullmakt. Vid genomgången kommer du att få förslag på olika formuleringar och vad du bör tänka på när du ska skriva en fullmakt.

Allmänt om fullmakter

Innan vi kan gå in på själva fullmakten ska vi först försöka att förklara vad en fullmakt är och redogöra för några grundläggande begrepp.

En fullmakt innebär att en person ger en annan person tillåtelse att vidta vissa åtgärder för hans eller hennes räkning. Parterna i en fullmakt benämnas vanligtvis för fullmaktsgivare och fullmaktshavare. Fullmaktsgivare är den som ger någon i fullmakt att vidta vissa åtgärder för fullmaktsgivarens räkning. Fullmaktshavare är den som erhåller i fullmakt av fullmaktsgivaren att vidta vissa åtgärder. En annan benämning på dessa parter och som fortfarande används är huvudman (fullmaktsgivare) och fullmäktig (fullmaktshavare). I denna artikel används endast benämningarna fullmaktsgivare och fullmaktshavare. För det fall att du tyckte att det var krångligt att förstå de olika termerna följer här ett enkelt exempel som förklarar de olika termerna.

Adam har via Internet hittat en bil som han vill köpa av en säljare vid namn Beata. Emellertid befinner sig Adam i Australien där han ska arbeta ett antal månader. Han kan därför inte träffa Beata för att skriva under köpehandlingarna. Han bestämmer sig därför att skriva en fullmakt till sin syster Camilla där hon får rätt att köpa bilen för Adams räkning.

I exemplet ovan är Adam fullmaktsgivare (huvudman) och Camilla är fullmaktshavare (fullmäktig). Köpeavtalet ingås formellt mellan Adam som köpare och Beata som säljare men det är Camilla som med stöd av fullmakten skriver under avtalet för Adams räkning.

Huvudregeln är att det inte finns några formkrav för en giltig fullmakt. Detta innebär att en fullmakt inte behöver ha en viss form, som t ex att vara upprättad i skrift, för att vara gällande. Även en muntlig fullmakt är som utgångspunkt gällande. Undantag är vissa typer av fullmakter som t ex fullmakter för överlåtelse av fast egendom eller framtidsfullmakter vilka måste vara upprättade på ett visst sätt. Dessutom blir det vid muntliga överenskommelser tyvärr ofta diskussioner om vad som överenskommits. Det är därför ett gott råd att du upprättar din fullmakt i skrift.

Så här skriver du en enkel fullmakt

En fullmakt kan enkelt förklarat delas upp i fyra olika delar:

  1. Parterna
  2. Fullmaktsförklaring
  3. Giltighetstid
  4. Underskrifter

1. Parterna

Med parterna avses vem som är fullmaktsgivare respektive fullmaktshavare. Detta måste klart och tydligt framgå av fullmakten. I annat fall är risken stor att fullmakten inte accepteras av den som fullmakten visas upp för. Förutom namn bör du därför i fullmakten även ange personnummer för både fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren. Är någon av parterna ett företag eller t ex en förening ska du istället ange deras organisationsnummer. Det är även vanligt förekommande att man anger parternas adresser.

När du skriver denna del av fullmakten finns det två huvudalternativ. Det första alternativet innebär att du i inledningen av fullmakten definierar vem som är fullmaktsgivare och fullmaktshavare. Därefter använder du dig endast av termerna fullmaktsgivare och fullmaktshavare i fullmakten. Det andra alternativet innebär att du skriver in parterna i den löpande texten i samband med fullmaktsförklaringen.

Exempel på hur du kan definiera fullmaktsgivare och fullmaktshavare i inledningen av en fullmakt:

Fullmaktsgivaren
Agneta Andersson (19800101-1234), Stora gatan 3, 111 11 Storstad

Fullmaktshavaren
Bengt Bengtsson (19701212-4321), Lilla gatan 4, 222 22 Småstad

Exempel på hur du kan ange fullmaktsgivare och fullmaktshavare i den löpande texten i fullmakten:

…Agneta Andersson (19800101-1234), Stora gatan 3, 111 11 Storstad, ger i fullmakt åt Bengt Bengtsson (19701212-4321), Lilla gatan 4, 222 22 Småstad…

2. Fullmaktsförklaring

Fullmaktsförklaringen är den del av fullmakten där du anger vad fullmaktshavaren har rätt att göra enligt fullmakten. Det är viktigt att du är noggrann vid formulering av fullmaktsförklaringen. Hur du ska formulera fullmaktsförklaringen beror helt och hållet på vad fullmakten ska omfatta. Som utgångspunkt bör du försöka att göra fullmakten så begränsad som möjligt. Detta innebär att fullmakten endast ska omfatta precis det som fullmaktsgivaren önskar att fullmaktshavaren ska göra. Avser fullmakten t ex köp av en cykel ska fullmakten endast innehålla detta och inte något annat.

När du skriver fullmaktsförklaringen måste du förstå skillnaden mellan behörighet och befogenhet. Detta kan ofta uppfattas som komplicerat men enkelt förklarat är behörigheten vad fullmaktshavaren KAN göra medan befogenheten är vad fullmaktshavaren FÅR göra.

Skillnaden mellan behörighet och befogenhet kommer inte att behandlas ytterligare i denna artikel. Vill du lära dig mer om detta finns det en utförlig artikel som i detalj förklarar skillnaden mellan behörighet och befogenhet.

3. Giltighetstid

Som utgångspunkt gäller en fullmakt till dess att den återkallas av fullmaktsgivaren. Anger du inte något i fullmakten gäller den till dess att du meddelar fullmaktshavaren att fullmakten inte längre gäller. När du meddelar fullmaktshavaren att fullmakten inte längre gäller bör du se till att få tillbaka fullmakten i original och därefter förstöra den.

Risken med en fullmakt som gäller tillsvidare är att fullmaktsgivaren glömmer bort fullmakten varför den fortsätter att gälla. Detta innebär att fullmaktshavaren kan fortsätta att använda sig av fullmakten vilket ibland kan vara mindre lyckat. I de flesta situationer bör du därför ange en tidpunkt när fullmakten inte längre är gällande.

Undantag gäller för situationer där avsikten är att fullmaktshavaren ska företräda fullmaktsgivaren under lång tid framöver. Detta är t ex ofta fallet när någon har fullmakt att hjälpa äldre familjemedlemmar med ekonomiska och personliga angelägenheter.

4. Underskrifter och bevittning

Även om det inte är ett krav att en fullmakt måste vara undertecknad bör du lämna ett utrymme för fullmaktsgivarens underskrift i fullmakten. Det är sannolikt få personer eller företag som skulle godkänna en fullmakt som inte är undertecknad av fullmaktsgivaren.

Skriv dessutom in datum eller plats för datum jämte ort vid fullmaktsgivarens plats för underskrift. Även om ort egentligen helt saknar betydelse är det vanligt förekommande. Datumet för när fullmaktsgivaren skriver under fullmakten innebär att det är helt klart när fullmaktsgivaren upprättade fullmakten. Detta kan få betydelse för när tredje man ska acceptera fullmakten.

Vad avser bevittning finns det inte som utgångspunkt några krav på att en vanlig fullmakt måste vara bevittnad för att vara gällande. Emellertid kan det ibland vara en detalj som medför att tredje man accepterar fullmakten. En bevittning kan sägas öka fullmaktens trovärdighet.

Särskilt om framtidsfullmakter, bankfullmakter och andra särskilda fullmakter

Som framgått av ovan är huvudregeln att det inte finns några särskilda formkrav för “vanliga” fullmakter. Även muntliga fullmakter är därför gällande i de flesta situationer. Emellertid finns det inte någon skyldighet för tredje man att acceptera en fullmakt. Detta gäller oavsett om fullmakten är muntlig eller skriftlig. Generellt gäller att för tredje man är det enklare att acceptera en skriftlig fullmakt, som kanske dessutom är bevittnad, än en muntlig fullmakt.

Dessutom kan nämnas att banker i princip alltid kräver att en fullmakt ska vara bevittnad för att den ska accepteras i banken. Bankerna har ofta egna mallar för bankfullmakter som de vill att man ska använda sig av när man ska använda sig av en fullmakt för bankärenden.

Avslutningsvis finns det vissa fullmakter, som t ex framtidsfullmakter och fullmakt för överlåtelse av fast egendom, vilka enligt lag måste vara upprättade på ett visst sätt för att vara gällande.

Bankfullmakt
De flesta banker kräver att en fullmakt är bevittnad av två personer för att fullmakten ska godkännas.

Vi hoppas att artikeln har varit till nytta för dig. Följer du instruktionerna och förslagen i artikeln bör du själva kunna skriva en enkel och gratis fullmakt. Är du det minsta osäker ska du inte själv skriva din fullmakt. Istället kan det vara ett alternativ att du använder dig av dokumentmall för fullmakt eller att du anlitar en jurist som skriver din fullmakt.

Vill du ha hjälp med att skriva en fullmakt?

Ska du skriva en fullmakt och vill vara säker på att den blir korrekt utformad kan en av våra jurister upprätta din fullmakt. Detta dessutom till ett fast pris om endast 695 kr. Du kan skicka ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför så kontaktar vid dig så snart vi kan, och i regel senast inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan skicka ett mejl till oss på info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp med att skriva fullmakt

Artiklar om fullmakt och ställföreträdare