Ändring av testamente – vad ska jag tänka på?

Det är inte ovanligt att en person som skrivit ett testamente senare vill ändra testamentet. Anledningen till detta kan vara såväl att man vill ändra vem som ska ärva som att ändra vem som ska ha vilken egendom. Utgångspunkten är att det är fullt möjligt att ändra i ett befintligt testamente. Det finns inte heller någon skyldighet för en testamentsgivare att ”hålla fast” vid ett testamentsförordnande i ett testamente om att en viss person ska erhålla viss egendom.

Kvinna som ska skriva ett testamente


Exempel:

Anders har upprättat ett testamente enligt vilket Beata vid Anders bortgång ska erhålla hans skivsamling från 60-talet. Anders har berättat om detta förordnande i hans testamente för såväl Beata som en rad andra personer. Det finns inte något som hindrar att Anders ändrar sitt testamente och testamenterar bort skivsamlingen till någon annan än Beata. Han är inte heller skyldig att berätta för Beata att hon inte längre kommer att erhålla skivsamlingen när han avlider. Det är således fullt möjligt att Beata blir medveten om denna ändring i testamentet först när Anders avlidit.

Emellertid gäller samma formkrav för ändring av testamente som vid upprättande av ett nytt testamente. D v s även en ändring måste – för att vara gällande som testamente – upprättas i skrift, undertecknas av testamentsgivaren och bevittnas av två vittnen. Testamentsvittnena måste även uppfylla de krav som ärvdabalken ställer på testamentsvittnen. Det är därför inte möjligt att endast stryka över eller lägga till en formulering i ett befintligt testamente om inte formföreskrifterna samtidigt följs.

Du kan läsa mer om formkraven för att upprätta ett testamente i följande artikel:
Artikel om formkrav vid upprättande av testamente

Till undvikande av oklarheter och tvister mellan arvingarna är det oftast ett bättre alternativ att riva det gamla testamentet och istället upprätta ett helt nytt testamente där man klart anger vad som gäller. På så sätt undviker man att de efterlevande blir oense om hur ett visst tillägg eller en ändring i ett testamente ska tolkas.

Ändring av befintligt testamente eller använda sig av flera testamenten

Det är även möjligt att upprätta ett nytt testamente som gäller tillsammans med ett befintligt testamente. T ex kan man i det nya testamentet ange att visst testamentsförordnande i ett tidigare upprättat testamente inte längre ska vara gällande.

Väljer man att behålla ett tidigare upprättat testamente och därutöver upprätta ett nytt testamente som ska komplettera det tidigare upprättade testamentet måste man ange detta tydligt i det nya testamentet. Detta samtidigt som man måste vara ytterst tydlig vid utformningen av själva testamentsförordnandet. Minsta oklarhet som medför att testamentet i vart fall kan påstås ha motstridiga lydelser ökar avsevärt risken för diskussioner och tvister mellan arvingarna.

Det är därför sällan en bra lösning att ha flera gällande testamenten. Istället är det oftast att rekommendera att man river befintliga testamenten i samband med upprättandet av ett nytt testamente och istället ser till att det nya testamentet innehåller ett komplett förordnande om vad som ska ske med kvarlåtenskapen. Därigenom undviker man i möjligaste mån att tolkningsdiskussioner och även att tvister uppstår mellan arvingarna.

Sammanfattande synpunkter angående ändring av testamente

Det är fullt möjligt att ändra i ett befintligt testamente. Det är möjligt att göra ändringen såväl i ett nytt testamente som att lägga till eller ändra i det befintliga testamentet. Emellertid måste en ändring av ett testamente alltid uppfylla samma formkrav som är fallet när man upprättar ett nytt testamente. Det är således inte möjligt att t ex skriva ett tillägg till ett befintligt testamente om inte tillägget bevittnas av testamentsvittnen på samma sätt som gäller när någon skriver ett nytt testamente.

För att undvika oklarheter och diskussioner mellan arvingarna om hur en ändring av ett testamente ska tolkas är ofta den bästa lösningen att inte  ändra i ett befintligt testamente utan istället att upprätta ett nytt testamente och riva det gamla testamentet.

Vill du ha hjälp med att skriva ditt testamente?

Ska du skriva ett testamente och vill vara säker på att det blir korrekt utformat kan en av våra familjerättsjurister upprätta ditt testamente. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjerättsjurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan skicka ett mejl till oss på info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp med att skriva testamente

Artiklar om arv och testamente

Frågor & Svar om arv och testamente