Gift dig rik. Skilj dig ännu rikare – konsten att skilja sig till rikedom.

5
(51)

Ivana Trump gjorde det. Så även Heather Mills och Kevin Federline för att nämna några. De blev samtliga rika genom att gifta sig med en förmögen person. Dessutom blev de ännu rikare den dag som de skiljde sig.

Skriva din ansökan om skilsmässa online

Denna typ av skilsmässor skapar självfallet uppmärksamhet. Det spekuleras om varför personen egentligen gifte sig i första skedet. För att inte tala om varför personen egentligen skilde sig något senare. Var det egentligen kärlek? Eller gifte hen sig endast för pengarna? Faktum är att vi inte har en aning och det är dessutom inte särskilt intressant. En fråga som är betydligt intressantare är om det är möjligt för just DIG att skilja dig till rikedom. D v s kan du finna en förmögen person, gifta dig med den personen för att därefter skilja dig och bli rik på kuppen?

I denna artikel ska vi försöka att reda ut om det är möjligt för dig att skilja dig till rikedom. Och om så är fallet – hur du i så fall bör gå tillväga och vad du bör tänka på.

Först några rader om bodelning, giftorättsgods och enskild egendom

Innan vi går vidare måste vi först redogöra för några grundläggande begrepp och regler vad avser fördelning av egendom mellan makar när de skiljer sig.

Egendom i ett äktenskap kan delas upp i giftorättsgods och enskild egendom. Giftorättsgods ingår i en bodelning mellan makarna. Enskild egendom ingår inte i bodelningen.

När du skiljer dig måste du och din make göra en bodelning. En bodelning innebär att ni ska dela på den egendom som är giftorättsgods. Det spelar inte någon roll vem av er som äger egendomen. Delningen ska enligt huvudregeln ske så att ni får vardera hälften av nettovärdet av giftorättsgodset. D v s, gifter du dig med en förmögen person som den dag ni skiljer er har hundra miljoner kronor i giftorättsgods samtidigt som du har noll kronor i giftorättsgods kommer ni att erhålla vardera femtio miljoner kronor i bodelningen. Et voilà – du har skiljt dig till en förmögenhet.

Hittar du väl en förmögen person som vill gifta sig med dig är det vid första påseendet fullt möjligt för dig skilja dig till rikedom. Emellertid är det inte riktigt så enkelt. Det finns regler som har till syfte att förhindra att någon ”skiljer sig till pengar” samtidigt som din make kan vidta åtgärder vilka medför att hens egendom inte ingår i bodelningen.

Vi kommer i det följande att gå igenom de olika regler vilka komplicerar möjligheterna att snabbt och enkelt skilja sig till rikedom.

Fem punkter att följa för att du ska kunna skilja dig och bli rik

Enkelt förklarat kan vägen till att skilja sig till en förmögenhet delas upp i fem steg. Dessa är som följer:

  1. Hitta en person som är betydligt rikare än vad du är. Övertyga denna person om att gifta sig med dig.
  2. Kontrollera att den egendom din blivande make äger är giftorättsgods och inte enskild egendom.
  3. Ingå INTE ett äktenskapsförord.
  4. Kontrollera vad din make gör med sina tillgångar under äktenskapet.
  5. Stå ut i fem år innan du ansöker om skilsmässa.

Följer du dessa fem punkter och din make fortfarande har sin förmögenhet kvar är det fullt möjligt att du kan ansöka om äktenskapsskillnad och komma ur äktenskapet med betydligt mer pengar än vad du hade den dag som du gifte dig. Men det är en mödosam resa och du kan aldrig vara helt säker på att du lyckats innan pengarna finns på ditt konto. Mycket kan hända på vägen.

Vi går igenom de fem punkterna här nedan.

Skilj dig och bli rik

Ett alternativ till att arbeta sig till en förmögenhet kan vara att gifta sig till en förmögenhet. Skiljer du dig dessutom några år senare kan du bli ännu rikare. I vart fall i teorin.

1. Hitta en person som är rikare än vad du är. Övertyga denna person om att gifta sig med dig.

Denna punkt har inte ett dugg med juridik att göra. Det finns därför inte heller någon anledning att komma med synpunkter i råd eller tips i denna del. Det finns andra som behärskar detta ämne betydligt bättre.

2. Kontrollera att den egendom din blivande make äger är giftorättsgods och inte enskild egendom

Som framgått av inledningen är det endast giftorättsgods som ingår i bodelningen. Är all din makes egendom enskild egendom får du inte ett öre i bodelningen. Du måste därför vara säker på att din framtida makes egendom är giftorättsgods redan den dag som ni gifter er.

Det finns vissa möjligheter att göra enskild egendom till giftorättsgods under äktenskapet men det kräver att din make är med på noterna. I annat fall förblir egendomen enskild.

Består din makes tillgångar till största delen av fastigheter och din make fått egendomen i gåva är det inte ovanligt att gåvogivaren har skänkt fastigheterna med villkor om att de ska vara enskild egendom. Är så fallet ingår de inte i en bodelning.

Det även möjligt att bankmedel och annan egendom är enskild egendom genom villkor i gåva. Har egendomen erhållits i arv kan den ha blivit enskild egendom genom villkor i testamente.

Hur kan man då kontrollera om egendom är enskild? Frågan är fri och du kan förstås alltid fråga din blivande make hur det ligger till innan ni gifter er. Problemet med detta är att frågan kanske kan uppfattas som något märklig och göra din blivande make misstänksam om dina egentliga syften med giftermålet. Ett annat problem är att din framtida make kan ljuga dig rakt upp i ansiktet och säga att egendomen är giftorättsgods fast den egentligen är enskild egendom.

Vad gäller fast egendom är det möjligt att få information om denna egendom via Lantmäteriet. Har din make erhållit fast egendom som gåva kan du t ex begära ut en kopia av gåvobrevet för att kontrollera villkoren. Det är betydligt mer komplicerat att kontrollera övrig egendom. I princip har du inte några som helst möjligheter att kontrollera om t ex möbler, pengar på ett visst konto som dessutom hålls avskilt är giftorättsgods eller enskild egendom.

3. Ingå INTE något äktenskapsförord

Denna punkt är helt avgörande. Ingår du ett äktenskapsförord som innebär att all er respektive egendom ska vara enskild kommer du inte få ett öre av din makes tillgångar den dag som skilsmässan är ett faktum. Enskild egendom ingår som bekant inte i en bodelning.

Avser äktenskapsförordet endast viss egendom som t ex en bil eller liknande av mindre värde kan du ingå äktenskapsförordet. Då är den endast den egendom som finns angiven i äktenskapsförordet som inte ingår i bodelningen. Övrig egendom påverkas inte av äktenskapsförordet och fortsätter därför att vara giftorättsgods.

Det finns ett otal exempel på personer som gift sig rikt men ingått äktenskapsförord. När det senare blivit dags för skilsmässa har de fått finna sig i att gå helt lottlösa från bodelningen och återvända till den ekonomiska situation som de befann sig i innan de gifte sig.

Äktenskapsförord

Vill du få egendom i en framtida bodelning ska du inte ingå ett äktenskapsförord. I vart fall inte ett äktenskapsförord som omfattar all egendom eller egendom av betydande värde.

4. Kontrollera vad din make gör med sina tillgångar under äktenskapet

Även om egendom är giftorättsgods och ska ingå i en bodelning förändras inte äganderätten till egendomen. Inte heller dispositionsrätten ändras. Detta innebär enkelt förklarat att den som äger egendomen i princip kan göra vad hen vill med egendomen. Det finns inte något som hindrar en make från att spendera alla sina pengar på t ex vin, partners och sång om hen så önskar.

Det är därför viktigt att du har kontroll på din makes ekonomi under äktenskapet. I annat fall finns det kanske inte några tillgångar kvar den dag som det är dags för skilsmässa. Märker du att din make börjar göra sig av med egendom som är giftorättsgods ska du kanske börja dra öronen åt dig och vidta olika åtgärder. Det kan t ex vara ett skäl att ansöka om skilsmässa tidigare än vad som egentligen varit avsikten. Tidpunkten för ansökan om skilsmässa är avgörande då det är den egendom som makarna äger på dagen för ansökan om skilsmässa som ska ingå i bodelningen.

5. Stå ut i fem år innan du ansöker om skilsmässa

Ibland får man kanske uppfattningen att det är möjligt att gifta sig för att, om inte dagen efter, så i vart fall relativt kort efter giftermålet skilja sig och få rätt till hälften av egendomen. Så är emellertid inte fallet. I de flesta rättssystem finns det regler som är avsedda att förhindra denna typ av situationer. Det svenska regelverket är inte något undantag.

Det är självfallet inte förbjudet att skilja sig kort efter giftermålet. Det finns inte något som hindrar dig från att skilja dig dagen efter giftermålet om du så önskar. Däremot kommer du med största sannolikhet inte att ha någon rätt till din makes egendom i bodelningen efter skilsmässan.

I 12 kap 1 § äktenskapsbalken finns en bestämmelse som innebär att huvudregeln om att makarna ska ha hälften vardera av giftorättsgodset kan jämkas om det är oskäligt med en hälftendelning. Vid frågan om en hälftendelning är oskälig ska man ta hänsyn till följande faktorer:

  1. Äktenskapets längd,
  2. makarnas ekonomiska förhållanden, samt
  3. omständigheterna i övrigt.

Denna regel benämns ofta för den s k “femårsregeln” eller “giftorättstrappan”. Anledningen till detta är att man utgår från att alla äktenskap som varat i mindre än fem år anses vara kortvariga. I praktiken innebär detta att det är först efter fem år som allt giftorättsgods ingår. Har äktenskapet varat under ett år ska 1/5 av giftorättsgodset ingå, har äktenskapet varat under två år ska 2/5 av giftorättsgodset och det är först efter fem år som allt giftorättsgods ingår.

Vid bedömningen av om en bodelning ska jämkas görs en helhetsbedömning. Det är inte endast äktenskapets längd som har betydelse. Har t ex en make en betydligt större förmögenhet är detta också något som talar för att jämkning ska ske. Andra faktorer som ska vägas in är makarnas utbildning, yrkesstatus och hälsoförhållanden.

Det bör noteras att samboskap under äktenskapsliknande förehållanden innan giftermålet ska räknas in i tiden för den s k “femårsregeln”.

Kärlek-äktenskap

Livet blir förmodligen både enklare och trevligare om man väljer att gifta sig på grund av kärlek och inte på grund av pengar.

Sammanfattning

Som framgått av redogörelsen är det fullt möjligt för dig att skilja dig till en förmögenhet. I vart fall i teorin.

I praktiken är det betydligt mer komplicerat och en det är en i högsta grad osäker resa mot rikedom. Det finns en rad regler att beakta och även ett par fallgropar att undvika under resans gång.

Sedan är det dessutom som en s k kändisadvokat ofta uttrycker det: “Den bästa huvudkudden är ett gott samvete”. Att försöka skilja sig till pengar är kanske inte den bästa huvudkudden. Det är dessutom en huvudkudde som ska användas under en relativt lång tid.

Rådet är därför att du ska lyssna till ditt hjärtas röst och gifta dig på grund av kärleken till en person och inte begäret efter den personens pengar. Men det är självfallet ditt liv och du göra dina egna val. Vill du testa (o)lyckan och kanske även utmana ödet genom att försöka skilja dig till rikedom kan denna artikel förhoppningsvis vara till någon hjälp.

Vad tyckte du om artikeln - var den till någon hjälp?

Klicka för att lämna ditt omdöme!

Medelomdöme: 5 / 5. Antal omdömen: 51

Ingen har lämnat sitt omdöme ännu. Bli först med att lämna ett omdöme!

Hjälp oss att göra denna artikel bättre!

Skriv gärna vad du tyckte var mindre bra med denna artikel och hur du tycker att vi kan förbättra den.

Varukorg

Andra artiklar om skilsmässa

Artiklar om bodelning mellan makar

Frågor & svar om bodelning mellan makar

Blankett för framtidsfullmakt

Blankett för framtidsfullmakt

Fråga: Jag behöver en blankett för framtidsfullmakt. Jag vill inte ha en god man när jag blir äldre och jag vill därför skriva en framtidsfullmakt. Nu undrar jag om det finns en färdig blankett för framtidsfullmakt som jag kan använda mig av. Jag var och letade på...

läs mer
Vad gäller för framtidsfullmakt när man är gift?

Vad gäller för framtidsfullmakt när man är gift?

Fråga: Hej. Jag och min make har diskuterat att skriva en framtidsfullmakt. Vi är inte komna till åren men vill kunna hantera varandras affärer om någon av oss drabbas av en olycka, en allvarlig sjukdom eller något liknande. Vår avsikt är därför att vi ska skriva var...

läs mer
Ska en framtidsfullmakt registreras för att vara gällande?

Ska en framtidsfullmakt registreras för att vara gällande?

Fråga:  Hejsan! Jag har tänkt att skriva en framtidsfullmakt men är lite osäker på hur det går till. En fråga som jag har är om jag måste registrera framtidsfullmakten någonstans? Var ska jag i så fall registrera framtidsfullmakten? Hos Skatteverket eller någon...

läs mer
Kan vi skriva en Framtidsfullmakt för bankärenden?

Kan vi skriva en Framtidsfullmakt för bankärenden?

Fråga: Vi ska skriva en framtidsfullmakt där jag och min bror ska kunna hjälpa vår pappa med hans bankärenden när han inte längre kan klara sig själv. Kan man skriva en framtidsfullmakt som bara gäller för bankärenden? Eller måste vi skriva en vanlig framtidsfullmakt...

läs mer
Kan jag återkalla en framtidsfullmakt?

Kan jag återkalla en framtidsfullmakt?

Fråga: Hej. För drygt två år sedan skrev jag en fullmakt där jag utsåg en viss person (en släkting) att hjälpa mig i framtiden när jag inte längre kan ta vara på mig själv. Jag frågade även personen om han kunde tänka sig att bli utsedd i en framtidsfullmakt att...

läs mer
Kan man skriva en framtidsfullmakt som en generalfullmakt?

Kan man skriva en framtidsfullmakt som en generalfullmakt?

Fråga: Hej, vi undrar om man kan skriva en framtidsfullmakt som en generalfullmakt? Vi tycker att det blir alldeles för krångligt att skriva exakt vad vi ska ha rätt att göra i framtidsfullmakten. Vi vill helt enkelt kunna hjälpa varandra när vi blir sjuka eller något...

läs mer
Vad är en framtidsfullmakt?

Vad är en framtidsfullmakt?

Fråga: Vi börjar att komma till åren och hälsan är kanske inte den bästa. Vi har skrivit var sin fullmakt till varandra så att vi kan hjälpa varandra om någon av oss blir allvarligt sjuk. Vi har läst om något som kallas framtidsfullmakt och som alla verkar skriva nu...

läs mer
Kan man ge en gåva med stöd av en framtidsfullmakt?

Kan man ge en gåva med stöd av en framtidsfullmakt?

Fråga: Vi har en äldre släkting som är dement sedan något år tillbaka. Han får hjälp med sin ekonomi och andra saker av en släkting som har fått en framtidsfullmakt. Vi har nu fått reda på att släktingen med framtidsfullmakten tydligen har gett presenter till vissa i...

läs mer
Framtidsfullmakt mellan makar – är det möjligt?

Framtidsfullmakt mellan makar – är det möjligt?

Fråga: Vi börjar att komma till åren och inser att det finns en uppenbar risk för att någon av oss kan bli allvarligt sjuk och inte kan ta vara på sig själv. Det känns inte bra om någon utomstående ska komma in och sköta alla papper och liknande när det händer. Vi...

läs mer