Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Hur skriver man en framtidsfullmakt?

Hur man skriver en framtidsfullmakt beror främst på vad fullmaktsgivaren vill uppnå med fullmakten. En framtidsfullmakt som omfattar fullmaktsgivarens samtliga ekonomiska och personliga angelägenheter är av förklarliga skäl inte utformad på samma sätt som en framtidsfullmakt vilken endast omfattar fullmaktsgivarens bankärenden.  

Ett äldre par som ska skriva en framtidsfullmakt


Det finns emellertid ett antal obligatoriska moment som alla framtidsfullmakter, oavsett fullmaktens omfattning, måste uppfylla för att vara gällande. Alltför ofta missas någon av dessa punkter vilket leder till att framtidsfullmakten senare visar sig vara ogiltig. Vi kommer i det följande att översiktligt redogöra för dessa punkter och de är som följer:  

1. Framtidsfullmakten måste vara upprättad i skrift

En framtidsfullmakt måste vara upprättad i skrift. Det är därför inte möjligt att använda sig av muntliga framtidsfullmakter eller någon form av “nödframtidsfullmakter”, något som är möjligt vad avser testamenten. Är framtidsfullmakten inte upprättad i skrift är den ogiltig.  

2. Framtidsfullmakten måste vara undertecknad av fullmaktsgivaren

Fullmaktsgivaren måste skriva under framtidsfullmakten för att den ska vara giltig. Med underskrift avses en traditionell underskrift med en penna. Det är för närvarande inte möjligt att underteckna en framtidsfullmakt digitalt. Det är dock inte omöjligt att detta kommer att ändras inom en relativt snar framtid. I en utredning från 2021 (Gode män och förvaltare – en översyn SOU 2021:36 s 462 ff) finns ett förslag om att framtidsfullmakter ska kunna undertecknas digitalt. Utredningen har i skrivande stund emellertid inte lett till ett lagförslag.   

Digital signering av framtidsfullmakt.
Det för tillfället inte möjligt att skriva under en framtidsfullmakt med en digital signatur. Det är dock något som sannolikt kommer att ändras inom en snar framtid och det finns redan en statlig utredning som föreslår att det ska vara möjligt underteckna framtidsfullmakter digitalt.

3. Fullmaktsgivaren måste ha fyllt arton år och ha förmåga att ta hand om sina angelägenheter 

Endast den som har fyllt arton år kan skriva en framtidsfullmakt. Dessutom måste den som skriver en framtidsfullmakt ha “förmåga att ha hand om sina angelägenheter”. Med detta avses att fullmaktsgivaren måste vara beslutsförmögen, det vill säga ha intellektuell förmåga att ingå avtal och vidta andra rättshandlingar. Detta krav medför att en person som inte förstår innebörden av en framtidsfullmakt eller vad den får för följder inte kan upprätta en framtidsfullmakt. 

4. Det måste framgå vem som är fullmaktsgivare och fullmaktshavare.

Det måste klart framgå av framtidsfullmakten vem som är fullmaktsgivare och fullmaktshavare. Det finns inte något krav på att personnummer eller motsvarande måste anges. Avgörande är att den person som framtidsfullmakten visas upp för utan problem kan utläsa vem som är fullmaktsgivare och fullmaktshavare. 

Det är inte möjligt att skriva en framtidsfullmakt till den som innehar fullmakten eller liknande. Fullmaktshavaren måste vara en namngiven och identifierbar person, eller flera namngivna och identifierbara personer. Det bör även nämnas att endast fysiska personer kan utses till fullmaktshavare. Den som skriver en framtidsfullmakt kan därför inte utse en juridisk person, som till exempel ett aktiebolag, till fullmaktshavare. 

5. Det måste framgå vad framtidsfullmakten omfattar

Av framtidsfullmakten måste det framgå i vilka angelägenheter som fullmaktshavaren, eller fullmaktshavarna, har rätt att företräda fullmaktsgivaren. Detta är en punkt som det tyvärr allt för ofta slarvas med. Vi ser ofta framtidsfullmakter där det inte är möjligt att klart utläsa vad fullmaktshavaren har rätt att göra för fullmaktsgivarens räkning. Detta leder i regel till att den som framtidsfullmakten visas upp för förklarar att fullmakten inte accepteras.  

Ett vanligt fel i framtidsfullmakter är att det inte klart framgår vilka åtgärder som fullmaktshavaren har rätt att företa för fullmaktsgivarens räkning. Detta leder ofta till att framtidsfullmakten inte accepteras.

6. Övriga villkor måste framgå av framtidsfullmakten

Även övriga villkor måste framgå av framtidsfullmakten. Muntliga villkor, eller skriftliga villkor som angetts i andra dokument än framtidsfullmakten, är inte gällande. Det har inte någon betydelse hur tydliga eller välformulerade som dessa villkor är – finns de inte angivna i framtidsfullmakten är de ogiltiga.  

Det bör även nämnas att lagen om framtidsfullmakter innehåller regler som träder in om fullmaktsgivaren inte har angett något i framtidsfullmakten. Som exempel kan nämnas rätten till arvode eller rätten att ge gåvor för fullmaktsgivarens räkning. Har inte dessa frågor reglerats i framtidsfullmakten blir de bestämmelser i lagen om framtidsfullmakter som behandlar just detta tillämpliga.  

7. Framtidsfullmakten måste vara bevittnad på ett korrekt sätt

En framtidsfullmakt måste vara bevittnad för att vara giltig. Kraven på bevittning är desamma som gäller för testamente vilket innebär bland annat följande: 

  • Fullmaktsgivarens underskrift måste vara bevittnad av två vittnen. 
  • Vittnena måste ha varit samtidigt närvarande när de bevittnade underskriften.  
  • Vittnena måste ha fyll femton år och får inte lida av en psykisk störning som innebär att de inte förstår betydelsen av bevittningen.  
  • Vittnena får inte vara gift eller vara sambo med fullmaktsgivaren, vara syskon eller vara gift med syskon till fullmaktsgivaren, eller släkt med fullmaktsgivaren i rätt upp- eller nedstigande led (förälder, barn eller barnbarn).  
  • Vittnena får inte vara god man eller förvaltare för fullmaktsgivaren.  

Bör du själv skriva din framtidsfullmakt?

Du bör inte upprätta din framtidsfullmakt på egen hand. Vi ser allt för ofta felaktigt formulerade framtidsfullmkater som utmynnar i att fullmakten inte är giltig och vid den tidpunkten kan fullmaktsgivaren inte längre “rätta till” felet genom att skriva en ny framtidsfullmakt.  

I stället är omgivningen hänvisade till att ansöka om att en god man eller en förvaltare utses, vilket i de flesta fall var det som fullmaktsgivaren till varje pris ville undvika. Att ansöka om god man eller förvaltare är dessutom något som är tidskrävande samtidigt som handläggningstiden ofta ligger på mellan fyra och sex månader.  

Anlita därför en erfaren familjerättsjurist för att skriva din framtidsfullmakt. Då kan du vara säker på att den kommer att tillämpas som du önskar den dag som du inte längre kan hantera dina personliga eller ekonomiska angelägenheter.  

Tveka inte att kontakta oss så kan en av våra familjerättjurister bistå dig. Juristen går noggrant igenom din situation och ser till att framtidsfullmakten anpassas till just dig och dina behov. Detta görs dessutom till mycket bra pris i förening med en trevligt bemötande där vi finns tillgängliga för dig under veckans alla dagar.  

Vill du ha hjälp med att skriva din framtidsfullmakt?

Ska du skriva en framtidsfullmakt och vill vara säker på att den blir korrekt utformad kan en av våra jurister upprätta din framtidsfullmakt. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp av skriva framtidsfullmakt

Artiklar om framtidsfullmakter

Frågor & Svar om framtidsfullmakter